Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

x + 20 = 100 

x = 100 - 20

x = 80

Đọc tiếp...

x + 20 = 100

x         = 100 - 20

x         = 80

ai k mik mik k lai

Đọc tiếp...

x+20=100

x      =100-20

x      =80

Đọc tiếp...

x+20=100

x=100-20

x=80

ai tk minh minh tk lai

Đọc tiếp...

x+20=100

     x =100-20

     x =80

Đọc tiếp...

x = 80

Tk mk nha mình nhanh nhất

Đọc tiếp...

X+20=100

X=100-20

X=80

Vậy X=80

Đọc tiếp...

X + 20 = 100

X        = 100 - 20

X        = 80

X = 80 nha bạn. Chúc bạn học giỏi.

Đọc tiếp...

x + 20 = 100

x        = 100 - 20

x        = 80

   Vậy x = 80

Đọc tiếp...

X + 20 = 100 

X = 100 - 20 

X = 60 nha bạn mk nha

Đọc tiếp...

x + 20 = 100

        x = 100 - 20

        x = 80

Đọc tiếp...

x + 20 = 100 giải bài toán như sau :

100 - 20 = 80 có nghĩa là 20 + 80 sẽ bằng 100

KL : 80 + 20 = 100

Đọc tiếp...

x = 100 - 20 

x = 80

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

C1 : lần trước mình giải 

C2 : mình không chắc thử xem 

thay x= 9 vao F ta có

F = 9^14 - 10 .9^13 + 10.9^12 - 10 .9^11 + ... +10.9^2 -10.9 + 10

  = 9^14 - ( 9 + 1 ) . 9^13 + (9+1). 9^12+..+(9+1) .9^2 - (9+1)9 +10

 = 9^14 - 9^14 - 9^13 + 9^13 + 9^12 -.....+9^3 + 9^2 - 9^2 -   9 + 10 = 1

Tương tự vói G , H 

Đọc tiếp...

mình đang thắc mắc bài này luôn

Đọc tiếp...

100 x 20 + 20 x 900

Đọc tiếp...

Được cập nhật 6 tháng 9 2016 lúc 21:27

6

=20000

ung ho minh nha chiến binh ngân nga!!!

Đọc tiếp...

100 x 20 + 20 x 900

= 20 x (100 + 900)

= 20 x 1000

= 20000

C2 :

100 x 20 + 20 x 900

= 2000 + 18000

= 20000

Đọc tiếp...

100x20+20x900

=(100+900)x20

=1000x20

=20000

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: