Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x+50=20x5

x+50=100

     x=100-50

     x=50

Đọc tiếp...

x + 50 = 100

x = 100 - 50

x = 50

K mk mk k lại 

Đọc tiếp...

\(x+50=20\times5\)

\(x+50=100\)

           \(x=100-50\)

           \(x=50\)

Đọc tiếp...

x= 50 

tk nha 

thanks 

chú bạn học tốt

Đọc tiếp...

Ta co:x+50=20x5

<=>x+50=100

<=>x=100-50=50

Vay x=50

Đọc tiếp...

x + 50 = 20 x 5 

x + 50 = 100

x        = 100 - 50

x        =  20

k mk nha 

Đọc tiếp...

x +50 = 100

x = 100 - 50

x = 50

mik nha mik bạn rồi

Đọc tiếp...

x + 50 = 100

        x = 100 - 50 

       x = 50

Đọc tiếp...

X + 50 = 20 x 5

X + 50 = 100

X       = 100 - 50

X       = 50

Vậy X = 50

Đọc tiếp...

x + 50 = 100 

x        = 100 - 50  

x       = 50

Đọc tiếp...

x= 50 

tk nha 

thanks 

chú bạn học tốt

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

4 × 125 × 25 × 8

= (4 × 25) × (125 × 8)

= 100 × 1000

= 100 000

2 × 8 × 50 × 25 × 125

= (2 × 50) × (8 × 125) × 25

= 100 × 1000 × 125

= 12 500 000

2 × 3 × 4 × 5 × 50 × 25

= (2 × 50) × (4 × 25) × (3 × 5)

= 100 × 100 × 15

= 150 000

25 × 20 × 125 × 8 - 8 × 20 × 5 × 125

= 8 × 125 × 20 × (25 - 5)

= 1000 × 20 × 20

= 400 000

Đọc tiếp...

- (25 x 4) x (125 x8)=100 x 1000 =100000

- (50 x 2) x (8 x 125) x 25=100 x 1000 x 25 =2500000

- (2 x 50 ) x (4 x 25) x (3 x5)=100 x 100 x 15=150000

- 25 x 20 x125 x 8 - 5

= (20 x 5) x (125 x 8) -25=100 x 1000 -5 =100000 - 5 =99995

Đọc tiếp...

4 *125*25*8

=4*25*125*8

=100*1000

=100000

2*8*50*25*125

=2*50*8*125*25

=100*1000*25

=2500000

2*3*4*5*50*25

=2*50*4*25*3*5

=100*100*15

=150000

25*20*125*8-8*20*5*125

=25*4*5*125*8-8*125*20*5

=100*1000*5-1000*100

=500000-100000

=400000

=

Đọc tiếp...

Hướng dẫn giải:

a) 3 x (20 – 5)

Cách 1:

3 x (20 – 5) = 3 x 15 = 45

Cách 2:

3 x (20 – 5) = 3 x 20 – 3 x 5 = 60 – 15 = 45

b) 20 x (40 – 1)

Cách 1:

20 x (40 – 1) = 20 x 39 = 780

Cách 2:

20 x (40 – 1) = 20 x 40 – 20 x 1 = 800 – 20 = 780

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: