Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

KKết quả là:

           55

               Đáp só:55


Báo cáo sai phạm

\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10\)

\(=\left(1+9\right)+\left(2+8\right)+\left(3+7\right)+\left(4+6\right)+10+5\)

\(=10+10+10+10+10+5\)

\(=55\)

k mk nha


Báo cáo sai phạm

=55

ai tk mình mình tk


Báo cáo sai phạm

(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+(5+5)

=10+10+10+10+10

=50

k cho mình đi


Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55


Báo cáo sai phạm

55 nhé bn


Báo cáo sai phạm

k r dayt


Báo cáo sai phạm

1 +2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Mai Thanh Xuân 7 tháng 8 2017 lúc 20:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

= ( 1 + 10 ) + ( 2 + 9 ) + ( 3 + 8 ) + ( 4 + 7 ) + ( 5 + 6 )

= 11 + 11 + 11 + 11 + 11

= 11 x 5 

= 55

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 7 tháng 8 2017 lúc 15:27
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: