Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

 M = (-123) + 77 + (-257) + 23 - 43 

M = [(-123) + 23 ]+[(-257)+77]-43

M = -100 + (-170) - 43

M = -270 - 43

M = -313

Đọc tiếp...

a)A=(-123) - 77 + (-257) +23 - 43                                                         b)B=48+| 48-174|+(-74)

   A=[(-123) - 77]+[(-257)-43]+23                                                              B=48+(174-48)+(-74)

  A= -200+(-300)+23                                                                                B=48+174+(-48)+(-74)

  A= -500+23                                                                                            B=[48+(-48)]+[174+(-74)]

  A= -477                                                                                                   B=0+100=100

c)C= -2012+(-596)+(-201)+496+301                                                      d)D=1+2-3-4+5+6-7-8+............-79-80-81  

   C= -2012+[(-596)+496]+[(-201)+301]                                                     D=1+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+............+(78-79-80-81)

   C= -2010+(-100)+100                                                                             D=1+0+0+............+(-162)

   C= -2010+0                                                                                            D=1+(-162)

   C= -2010                                                                                                 D= -161

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: