Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 giờ trước (11:01)

= ( 2^17 + 15^3 ). ( 3^45 - 6^5) (2^4 - (2^2)^2)

=  (2^17 + 15^3 ). ( 3^45 - 6^5). (2^4 - 2^4)= 0

17 giờ trước (11:20)

Để tính giá trị của biểu thức $(217+153) \times (345-65) \times (24-42)$, ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước tiên:

 

$$(217+153) = 370$$

 

$$(345-65) = 280$$

 

$$(24-42) = -18$$

 

Thay các giá trị này vào biểu thức ban đầu, ta có:

 

$$370 \times 280 \times (-18)$$

 

$$= -7.546.400$$

 

Vậy giá trị của biểu thức là -7.546.400.

Hôm qua lúc 20:33

Muốn cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày thì cần số máy cày là:

14 x 18 : 12 = 21 ( máy cày )

Đáp số : 21 máy cày

CHÚC BẠN HỌC TỐT

 

Hôm kia lúc 15:49

5\(x\) + 50 = 3\(x\) + 32

5\(x\) + 1 = 3\(x\) + 9

5\(x\) - 3\(x\) = 9 -1

2\(x\)        = 8

\(x\)          = 8:2

\(x\)          = 4

Hôm qua lúc 16:53

\(5x+5^0=3x+3^2\\ 5x+1=3x+9\\ 5x-3x=9-1\\ x\left(5-3\right)=8\\ x2=8\\ x=8\div2\\ x=4\)

Hôm kia lúc 14:31

A = \(\dfrac{7^{2000}+1}{7^{2021}+1}\) ⇒ 7A = \(\dfrac{7^{2021}+7}{7^{2021}+1}\) = 1 + \(\dfrac{6}{7^{2021}+1}\) 

B = \(\dfrac{7^{2021}+1}{7^{2022}+1}\) ⇒ 7B = \(\dfrac{7^{2022}+7}{7^{2022}+1}\) = 1 + \(\dfrac{6}{7^{2022}+1}\) 

Vì \(\dfrac{6}{7^{2021}+1}\) > \(\dfrac{6}{7^{2022}+1}\) nên 7A > 7B (phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn)

7A > 7B

A>B

Hôm kia lúc 14:12

C = 1 + 3 + 5 + ... + (2n + 1)

Dãy số trên là dãy số cách đều với khoảng cách là : 3 - 1 = 2

Số số hạng của dãy số trên là :  (2n + 1 - 1) : 2 + 1 = n + 1

C = (2n + 1 + 1)(n + 1) : 2

C = (2n + 2)(n + 1) : 2

C = (n + 1)2

Hôm kia lúc 15:29

C = 1 + 3 + 5 + ... + (2n + 1)

Dãy số trên là dãy số cách đều với khoảng cách là : 3 - 1 = 2

Số số hạng của dãy số trên là :  (2n + 1 - 1) : 2 + 1 = n + 1

C = (2n + 1 + 1)(n + 1) : 2

C = (2n + 2)(n + 1) : 2

C = (n + 1)2

Hok tốt!

Hôm kia lúc 14:03

A = 1.2 + 2.3 +...+ n.(n+1)

1.2.3                    = 1.2.3

2.3.3 = 2.3.( 4-1) = 2.3.4 - 1.2.3

3.4.3 = 3.4(5-2)  = 3.4.5 - 2.3.4

.................................................

n(n+1).3 =n(n+1)[ (n+2) - (n-1)] =  n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1)

Cộng vế với vế ta có:

1.2.3+2.3.3+...+n(n+1).3 =  n(n+1)(n+2)

3.[1.2+ 2.3+...+ n(n+1)] = n(n+1)(n+2)

1.2 + 2.3 +...+n(n+1) = n(n+1)(n+2): 3

 

Hôm kia lúc 15:33

A = 1.2 + 2.3 +...+ n.(n+1)

1.2.3                    = 1.2.3

2.3.3 = 2.3.( 4-1) = 2.3.4 - 1.2.3

3.4.3 = 3.4(5-2)  = 3.4.5 - 2.3.4

.................................................

n(n+1).3 =n(n+1)[ (n+2) - (n-1)] =  n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1)

Cộng vế với vế ta có:

1.2.3+2.3.3+...+n(n+1).3 =  n(n+1)(n+2)

3.[1.2+ 2.3+...+ n(n+1)] = n(n+1)(n+2)

1.2 + 2.3 +...+n(n+1) = n(n+1)(n+2): 3

HT!

Hôm kia lúc 13:13

A =1.2 + 2.3 + ....+ n.(n+1)

A = n(n+1) + ....+ 2.3 + 1.2

A\(\times\) 3 = n(n+1).3 +....+ 2.3.3+ 1.2.3

A\(\times\)3 = n(n+1)[n+2 - (n -1)]+....+2.3.(4-1) +1.2.3

A\(\times\)3 = n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1) +....+ 2.3.4 - 1.2.3 + 1.2.3

A\(\times\)3 = n(n+1)(n+2)

\(\times\)3 = n(n+1)(n+2)

A = n(n+1)(n+2) : 3

 

 

19 giờ trước (9:05)

A =1.2 + 2.3 + ....+ n.(n+1)

A = n(n+1) + ....+ 2.3 + 1.2

A× 3 = n(n+1).3 +....+ 2.3.3+ 1.2.3

A×3 = n(n+1)[n+2 - (n -1)]+....+2.3.(4-1) +1.2.3

A×3 = n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1) +....+ 2.3.4 - 1.2.3 + 1.2.3

A×3 = n(n+1)(n+2)

×3 = n(n+1)(n+2)

A = n(n+1)(n+2) : 3

Ht!

Hôm kia lúc 22:02

Gọi tuổi của '' tôi '' trước đây là : a => tuổi của bạn là a/2

Tuổi bạn hiện này bằng a

Ta có :

a/2 + ( 27 - a ) = a

27 - a = a - a/2

27 - a = a/2

27 = a/2 + a

27 = a x 3/2

a = 27 : 3/2

a = 18

Vậy hiện nay bạn 18 tuổi

Hôm kia lúc 22:06

Hiệu số tuổi của tôi và bạn luôn không đổi theo thời gian

Coi tuổi bạn lúc trước là 1 phần thì:

Tuổi tôi lúc trước là 2 phần như thế.

Hiệu số tuổi tôi và tuổi bạn là: 2 - 1 = 1 ( phần như thế)

 Tuổi bạn hiện nay là 2 phần như thế.

Tuổi tôi hiện nay là: 2 + 1  = 3 ( phần như thế)

Theo bài ra ta có sơ đồ:

loading...

Theo sơ đồ ta có: Tuổi bạn hiện nay là: 27 : 3 \(\times\) 2 = 18 ( tuổi)

Đáp số: 18 tuổi

Thử lại kết quả ta có:

Tuổi tôi lúc tôi bằng tuổi bạn hiện nay là: 18 tuổi

Khi đó tuổi bạn là: 18 - ( 27  - 18) = 9 (tuổi)

Tuổi bạn khi đó bằng: 9 : 18 = \(\dfrac{1}{2}\) ( tuổi tôi ok nhá em)

 

                           

 

 

Hôm kia lúc 17:10

Gọi số thỏa mãn đề bài là \(x\) ( 100 ≤ \(x\) ≤ 999)

⇒ \(x\) ⋮ 56 (1)

⇒ \(x\) ⋮ 7 

 ⇒ \(x\) ⋮ 72 ( một số chính phương chia hết cho một số nguyên tố thì sẽ chia hết cho bình phương của số nguyên tố đó.)

⇒ \(x\) ⋮ 49 (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có: \(x\) \(\in\) BC(49; 56)

56 = 7 \(\times\) 23

49 = 72

BCNN(49;56) = 23 \(\times\) 72 = 392

⇒ \(x\) \(\in\) {0; 392; 784; 1176; ....}

784 = 282 < 999 ( thỏa mãn)

182 < 392 < 192 vậy 392 không phải là số chính phương loại

Vậy \(x\) = 784

Kết luận: Số chính phương có 3 chữ số chia hết cho 56 là: 784

 

 

 

 

POP POP
POP POP CTVVIP
27 tháng 5 lúc 10:23

Chiều cao thửa ruộng:

3/5 x 250=150(m)

Diện tích của thửa ruộng:

250 x 150 : 2= 18750(m2)

Số tấn thóc thửa ruộng đó thu hoạch được:

18750:100 x 64= 12000(kg)=12(tấn)

Đáp số: 12 tấn thóc

27 tháng 5 lúc 10:32

Chiều cao của thửa ruộng hình thang đó là:
250.\(\dfrac{3}{5}\) = 150 (m)
Diện tích thửa ruộng hình thang là:
250.150:2 = 18750(m2)
Thửa ruộng trên thu hoạch được số tấn thóc là:
18750: 100. 64= 12000(kg thóc)

Đổi 12000kg= 12 tấn
Đ/s: 12 tấn thóc
-Có gì sai sót mong bạn bỏ qua. tick nhé