Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải bài tập

Gọi d là ƯCLN ( n + 1 ; 2n + 3 )

=> n + 1 ⋮ d => 2.( n + 1 ) ⋮ d => 2n + 2 ⋮ d ( 1 )

=> 2n + 3 ⋮ d => 1.( 2n + 3 ) ⋮ d => 2n + 3 ⋮ d ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) => [ ( 2n + 3 ) - ( 2n + 2 ) ] ⋮ d

=> 1 ⋮ d => d = 1

Vì ƯCLN ( 

Đọc tiếp...

Đang làm dở làm tiếp : 

Vì ƯCLN ( n+1;2n+3 ) = 1 nên n+1/2n+3 tối giản

Đọc tiếp...

                                                  Giải

1 giờ người thứ nhất làm được là:            1:6=1\6(công việc)

1 giờ người thứ hai làm được là:                 1:4=1\4(công việc)

1 giờ người thứ ba làm được là:                1:12=1\12(công việc)

1 giờ cả 3 người cùng làm được là              1\6+1\4+1\12=1\2(công việc)

Thời gian để cả 3 người làm xong công việc là:       1:1\2=2(giờ)

                                                                                  Đáp số:2 giờ

Đọc tiếp...

2 giờ mk nghĩ là vậy. Mk lấy 12-6-4 là ra nhưng ko bít đúng hay sai

Đọc tiếp...

Vì \(\hept{\begin{cases}\left|y\right|\ge0\forall y\\\left|x+4\right|\ge0\forall x\\\left|x\right|\ge0\forall x\end{cases}}\)\(\Rightarrow\)\(\left|y\right|+\left|x+4\right|+\left|x\right|\ge0\)

mà \(\left|y\right|+\left|x+4\right|+\left|x\right|=0\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}\left|y\right|0\\\left|x+4\right|=0\\\left|x\right|=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}y=0\\x=-4\\x=0\end{cases}}\)( vô lí )

Vậy không có giá trị của x,y

Đọc tiếp...

tìm x

x/3+x/4=21/12

Đọc tiếp...

Được cập nhật 6 giờ trước (22:08)

1

x/3 + x/4 = 21/12

=> 4x/12 + 3x/12 = 21/12

=> (4x + 3x)/12 = 21/12

=> 4x + 3x = 21

=> 7x = 21

=> x = 21:7

=> x = 3 

Đọc tiếp...

(-90) -(y+10)+100 với p=-24

Đọc tiếp...

Được cập nhật 6 giờ trước (22:05)

1

(-90) -(y+10)+ 100     (1)

= - 90 - y - 10 + 100 

= - y -100+100 

= - y 

với y = - 24 

=> (1) = 24

Đọc tiếp...

x/3+x/4=21/12+-3/4

Đọc tiếp...

Được cập nhật 6 giờ trước (21:57)

1

\(\frac{x}{3}+\frac{x}{4}=\frac{21}{12}+\frac{-3}{4}\)

\(\frac{4x}{12}+\frac{3x}{12}=\frac{21}{12}+\frac{-9}{12}\)

\(\frac{7x}{12}=1\)

\(\frac{7x}{12}=\frac{12}{12}\)

\(\Rightarrow7x=12\)

\(x=12:7\)

\(x=\frac{12}{7}\)

Vậy \(x=\frac{12}{7}\)

Đọc tiếp...

tính nhanh 1/4+1/12+1/36+1/108+1/324+1/972

Đọc tiếp...

Được cập nhật 6 giờ trước (21:48)

1

Đặt A= 1/4+1/12+1/36+1/108+1/324 +1/972

            =1/4.(1+1/3+1/9+1/27+1/81+1/243)

            =1/4(1+1/3 +1/3^2 +1/3^3 +1/3^4 +1/3^5)

             gọi M=1+1/3+1/3^2+1/3^3+1/3^4+1/3^5

                     3M=3+1+1/3+1/3^2+1/3^3+1/3^4

                     3M-M=(3+1+1/3+1/3^2+1/3^3+1/3^4)-(1+1/3+1/3^2+1/3^3+1/3^4+1/3^5)

                         2M=3-1/3^5

                         M=3/2-1/3^5.2  

                A=1/4.(3/2-1/3^5.2)

                A=3/8-1/1944=91/243

                  Vậy .......

                Chúc bạn học tốt .....^-^      

Đọc tiếp...

a) (-6-2).(-6+2)

=-8.-4

=32

Đọc tiếp...

e ) \(-3.7-4.\left(-5\right)+1\)

\(=-21-20+1\)

\(=-41+1\)

\(=-40\)

f ) \(18-10\div\left(+2\right)-7\)

\(=18-5-7\)

\(=13-7\)

\(=6\)

g ) \(15\div\left(-5\right).\left(-3\right)-8\)

\(=-3.\left(-3\right)-8\)

\(=9-8\)

\(=1\)

h ) \(\left(6.8-10\div5\right)+3.\left(-7\right)\)

\(=\left(48-2\right)+3.\left(-7\right)\)

\(=46+\left(-21\right)\)

\(=25\)

Đọc tiếp...

Trả lời:

\(a,\left(-6-2\right).\left(-6+2\right)\)\(=\left(-8\right).\left(-4\right)=32\)

\(b,\left(7.3-3\right):\left(-6\right)\)\(=\left(21-3\right):\left(-6\right)\)\(=18:\left(-6\right)=-3\)

\(c,\left(-5+9\right).\left(-4\right)\)\(=4.\left(-4\right)=-16\)

\(d,72:\left(-6.2+4\right)\)\(=72:\left(-12+4\right)\)\(=72:\left(-8\right)=-9\)

\(e,-3.7-4.\left(-5\right)+1\)\(=\left(-21\right)-\left(-20\right)+1\)\(=0\)

\(f,18-10:2-7\)\(=18-5-7=6\)

\(g,15:\left(-5\right).\left(-3\right)-8\)\(=9-8=1\)

\(h,\left(6.8-10:5\right)+3.\left(-7\right)\)\(=\left(48-2\right)+\left(-21\right)\)\(=46-21=25\)

Hok tốt!

Good girl

Đọc tiếp...

ab=00;01;02;03;04;05;...;99.

Đọc tiếp...

mk nhầm ab=00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;...;98

Đọc tiếp...

ta có BCNN (a,b) = 300 

=> 300 chia hết cho a 

300 chia hết cho b 

ta lại có UCLN(a,b) = 15 

=> a= 15m 

b= 15n 

ta tiếp tục có 

15m + 15 = 15 n 

=> 15(m+1) = 15n 

=> m+1 = n

Đọc tiếp...

ta có BCNN (a,b) =300

=> 300 : hết cho a

300: hết cho b

ta lại có UCLN(a,b) = 15

=>a= 15m

b =15n ta tiếp tục có

15m + 15= 15n

=> 15(m+1) = 15n

=>m+1= n

Đọc tiếp...
Hừ vô hg HN fg hg có
Đọc tiếp...

??????????????????????

Đọc tiếp...

buche là bánh gì

Đọc tiếp...

CMR: 2^1993 < 7^714

Đọc tiếp...

Được cập nhật 6 giờ trước (21:39)

1

\(2^{10}=1024< 1025;7^3=343\Rightarrow2^{10}< 1025< 1029=3.7^3\)

\(\Rightarrow\left(2^{10}\right)^{238}< \left(3.7^3\right)^{238}\Leftrightarrow2^{2380}< 3^{238}.7^{714}\)

\(2^8=256;3^5=243\Rightarrow2^8>3^5\)

\(3^{328}=3^3.3^{325}=3^3.\left(3^5\right)^{47}< 3^3.\left(2^8\right)^{47}< 2^5.2^{376}=2^{381}\)\(\Rightarrow3^{328}< 2^{381}\)

\(2^{2380}< 3^{238}.7^{714}\Rightarrow2^{1999}< 7^{714}\Leftrightarrow2^{1993}< 7^{714}.\)

Đọc tiếp...

1) 35.18 - 5.7.28

= 35.18 - 35.28

= 35.(18 - 28)

= 35.(-10)

= -350

2) 45 - 5.(12 + 9)

= 45 - 5.12 - 5.9

= 45 - 60 - 45

= (45 - 45) - 60

= 0 - 60

= -60

3) 24.(16 - 5) - 16.(24 - 5)

= 24.16 - 24.5 - 16.24 + 16.5

= (24.16 - 16.24) - (24.5 + 16.5)

= 0 - (24.5 + 16.5)

= -24.5 + 16.5

= 5.(-24 + 16)

= 5.(-8)

= -40

4) 29.(19 - 13) - 19.(29 - 13)

= 29.19 - 29.13 - 19.29 + 19.13

= (29.19 - 19.29) + (19.13 - 29.13)

= 0 + (19.13 - 29.13)

= 19.13 - 29.13

= 13.(19 - 29)

= 13.(-10)

= -130

5) 31.(-18) + 31.(-81) - 31

= 31.(-18 - 81 - 1)

= 31.(-100)

= -3100

6) (-12).47 + (-12).52 + (-12)

= (-12).(47 + 52 + 1)

= (-12).100

= -1200

7) 13.(23 + 22) - 3.(17 + 28)

= 13.45 - 3.45

= 45.(13 - 3)

= 45.10

= 450

8) -48 + 48.(-78) + 48.(-21)

= 48.(-1) + 48.(-78) + 48.(-21)

= 48.(-1 - 78 - 21)

= 48.(-100)

= -4800

Cố gắng lên nhé em Hoàng Mai Hoa

Đọc tiếp...

1)35.18-5.7.28

= 35 . 18 - 35 . 28

= 35 . ( 18 - 28 )

= 35 . ( - 10 )

= - 350

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: