Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

23 giờ trước (21:00)

Tổng của cả ba góc trong 1 tam giác là 180 độ, nên:

=> góc A = 180-( 30+100)=50 ( độ ) 

Đây nhé

3 tháng 7 lúc 8:15

`100 + 100 + 200`

`=200 +200`

`=400`

3 tháng 7 lúc 8:15

400

28 tháng 6 lúc 20:44

Là hàng của chữ số cuối cùng của một số

28 tháng 6 lúc 20:45

Cảm ơn bạn đoàn thị khánh dương nha

21 tháng 6 lúc 9:52

Mảnh vải còn lại dài :

       98 - 35 = 63 ( cm )

Mảnh vải còn lại dài hơn số mảnh vải đã cắt :

       63 - 35 = 28 ( cm )

              Đáp số 28 cm

21 tháng 6 lúc 9:55

            Mảnh vải còn lại dài :

       98 - 35 = 63 ( cm )

           Mảnh vải còn lại dài hơn số mảnh vải đã cắt :

       63 - 35 = 28 ( cm )

              Đáp số:........

19 tháng 6 lúc 9:03

Kim dài chỉ số 12 ,kim ngắn chỉ số 10 nên bé đi học về lúc 10h

Số giờ bé học là:

10 - 7 = 3 ( giờ ).
10−7=3(giờ)

Đáp số: 3 giờ

19 tháng 6 lúc 20:48

Kim dài chỉ số 12 ,kim ngắn chỉ số 10 nên bé đi học về lúc 10h

 

Số giờ bé học l

 

10 - 7 = 3 ( giờ 

10−7=3(giờ

 

Đáp số: 3 g

iờ)).à:: 3 giờ

18 tháng 6 lúc 16:11

số học sinh giỏi lớp 2B 

15 - 4 = 11 (hs)

số học sinh giỏi lớp 2C 

15 - 3 = 12(hs)

số học sinh giỏi của cả ba lớp

15 + 11 + 12 = 38(hs)

đs....

18 tháng 6 lúc 16:14

Bài giải 

Lớp 2B có số học sinh giỏi là: 15 - 4 = 11 ( học sinh) 

Lớp 2C có số học sinh giỏi là : 15 - 3 = 12 ( học sinh) 

Cả 3 lớp có số học sinh giỏi là : 15 + 11 + 12 = 38 ( học sinh) 

17 tháng 6 lúc 22:00

đây là toán lớp 1 á (Ơ_Ơ)

18 tháng 6 lúc 15:46

mấy em lớp 1 bây giỏi thế 

17 tháng 6 lúc 10:04

An còn số cái kẹo là:

\(10-5=5\) ( cái ).

Đáp số:..................

17 tháng 6 lúc 10:04

An còn lại số cái kẹo là :

                      10-5=5 ( cái kẹo )

                            đáp số:.......

9 tháng 6 lúc 21:57

8,10

 

10 tháng 6 lúc 3:04

toán lớp 1?

0, 2,4, 6 ...2n ( n số tự nhiên theo thứ tự 0.1, 2 ...) ?

9 tháng 6 lúc 20:37

                             Giải

Mẹ còn lại số quả trứng là :

       98-54=44 (quả)

                 Đ/S : 44 quả trứng

Chúc em học tốt !

10 tháng 6 lúc 9:32

Giải
Mẹ biếu bà số trứng là :
98 - 54 = 44 ( quả )
Đ/s : 44 quả