Gọi mã PIN điện thoại của bạn Bin cần tìm là abcd 

 Theo bài ra ta có:

b=c+d        

a=c/d             

 c và d chắc chắn là số tự nhiên có 1 chữ số chia hết cho nhau và có thương là a

 

          c

            d

            a

            b

          1

            1

              1

              2

          2

            2

              1

              4

          3

            3

              1

              6   

          4

            4

              1

              8

          5

            5

              1

            10

          ...

            ...

              ...

            ....

          2

            1

              2

            3

          4

            2

              2

            6

          6

            2

              3

          8

        ...           ...              ...           ...

Từ bảng trên ta suy ra cặp số a = 3, b=8 thỏa mãn bởi:

Khi ta thay: ab=38 vào giả thiết: ab + cd= 100

=> cd = 62 ( 6+2 =8 =b)

Vậy mã PIN của Bin là dãy số 3862