Số đó là 3862

Số thứ hai từ trái sang là 8 bằng tổng của 2 số cuối là 6+2

Chữ số đầu tiên là 3 là thương của hai số cuối là 6:2\

Số có hai chữ số tạo bởi hai chữ số đầu là 38

Số được tạo bởi hai chữ số cuối là 62

38+62=100