1. gọi ABCD là Pin điện thoại :

Ta có : B = C+D

           A = C : D

          AB + CD = 100

Vậy A = 3, B = 8, C = 6, D = 2.

Đáp án : Pas điện thoại của Bin là : 3862.