Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Ahwi

Điểm hỏi đáp: 6536

Ngày
Điểm

Tổng: 6536 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 1

Lượt trả lời trong 3 tháng: 5

Những câu trả lời của Ahwi:

Vào lúc: 2020-05-02 20:35:52 Xem câu hỏi

xin chỉnh đề câu B/ chứng minh AI vuông góc DE, CEKI là tg nội tiếp

Vào lúc: 2020-03-12 20:46:40 Xem câu hỏi

dạ không ạ

Vào lúc: 2020-02-20 21:26:35 Xem câu hỏi

\(\left(3x-2\right)^2-4x\left(x-3\right)=\left(5x+1\right)\left(x-4\right).\)

\(\Leftrightarrow9x^2-12x+4-4x^2+12x=5x^2-20x+x-4\)

\(\Leftrightarrow9x^2-12x+4-4x^2+12x=5x^2-20x+x-4\)

\(\Leftrightarrow19x=-8\)

\(\Rightarrow x=-\frac{8}{19}\)

\(\left(x+3\right)\left(3x-1\right)=9x^2-1\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(3x-1\right)=\left(3x-1\right)\left(3x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(3x-1\right)-\left(3x-1\right)\left(3x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-1\right)\left(x+3-3x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-1\right)\left(2-2x\right)=0\)

Th1 : 3x - 1 = 0

=> x = 1/3

Th2: 2 - 2x = 0

=> x = 1

Vào lúc: 2020-02-12 21:44:16 Xem câu hỏi

\(-5\left(2-x\right)+4\left(x-3\right)=10x-15.\)

\(\Leftrightarrow-10+5x+4x-12=10x-15\)

\(\Leftrightarrow5x+4x-10x=10+12-15\)

\(\Leftrightarrow-x=7\)

\(\Rightarrow x=-7\)

Vào lúc: 2020-02-12 21:39:10 Xem câu hỏi

a)\(-2\left(x+6\right)+6\left(x-10\right)=8.\)

\(\Leftrightarrow-2x-12+6x-60=8\)

\(\Leftrightarrow4x=80\)

\(\Rightarrow x=20\)

b/ \(-4\left(2x+9\right)-\left(-8x+3\right)-\left(x+13\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-8x-36+8x-3-x-13=0\)

\(\Leftrightarrow-x=52\)

\(\Rightarrow x=-52\)

c/\(7x\left(2+x\right)-7x\left(x+3\right)=14\)

\(\Leftrightarrow14x+7x^2-7x^2-21x=14\)

\(\Leftrightarrow-7x=14\)

\(\Rightarrow x=-2\)

Vào lúc: 2020-01-20 22:30:17 Xem câu hỏi

\(\left(2x-1\right)^2+\left(2-x\right)\left(2x-1\right)=0.\)

\(\Leftrightarrow4x^2-4x+1+4x-2-2x^2+x=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2+x-1=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2x-x-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+2x\right)-\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2x\left(x+1\right)-\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)-\left(x+1\right)=0\)

TH1: 2x - 1 = 0

=> x = 1/2

Th2: x + 1 = 0

=> x = -1

\(\Rightarrow x\in\left\{\frac{1}{2};-1\right\}\)

Vào lúc: 2020-01-19 12:46:47 Xem câu hỏi

๖ۣۜIňǫśǖƙɛ☣๖ۣۜHašђïƀĭrä¹⁶་⁰⁷༄༂ℑøáη•ℌọς༂

mik đâu thấy sai ở chổ nào ạ???, hình abcd dù có d và b vuông thì vx là tứ giác mà???

Vào lúc: 2020-01-18 22:43:30 Xem câu hỏi

\(\frac{x}{5}+-\frac{2}{y}=\frac{2}{15}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{y}=\frac{x}{5}-\frac{2}{15}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{y}=\frac{3x}{15}-\frac{2}{15}=\frac{3x-2}{15}\)

\(\Leftrightarrow2\cdot15=y\left(3x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow30=y\left(3x-2\right)\)

Từ trên ta có được \(y\inƯ\left(30\right)\)

                               \(\left(3x-2\right)\inƯ\left(30\right)\)

mà \(Ư\left(30\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm5;\pm6;\pm10;\pm15;\pm30\right\}\)

* Đến đây bạn lập bảng các trường hợp để tìm ra x,y thỏa mãn ạ *

=> Từ bảng ta tìm được x = 1; y = 30

Vào lúc: 2020-01-18 22:34:31 Xem câu hỏi

M P N A B D C

Ta có MN vuông góc BC   (gt)

         AB vuông góc BC  (gt)

=> MN // AB

Theo đinh lí Talet ta được \(\frac{MN}{AB}=\frac{CN}{BC}=\frac{CM}{AC}\) (1)

Ta có MP vuông góc AD  (gt)

         DC  vuông góc AD  (gt)

=> MP // DC

Theo đinh lí Talet ta được \(\frac{MP}{DC}=\frac{AP}{AD}=\frac{AM}{AC}\) (2)

Từ (1) và (2) => \(\frac{MN}{BC}+\frac{MP}{AD}=\frac{CM}{AC}+\frac{AM}{AC}=\frac{CM+AM}{AC}=\frac{AC}{AC}=1\)(ĐPCM)

Vào lúc: 2020-01-18 21:26:14 Xem câu hỏi

a/\(3x\left(x-1\right)+7x^2\left(x-1\right)=0.\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(3x+7x^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)x\left(3+7x\right)=0\)

Th1: x - 1 = 0

=> x = 1

Th2: x= 0

Th3: 3 + 7x = 0

=> x= -3/7

\(\Rightarrow x\in\left\{1;0;-\frac{3}{7}\right\}\)

b/ \(x^2-2018x-2019=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-2019x-2019=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+x\right)-\left(2019x+2019\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)-2019\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2019\right)\left(x+1\right)=0\)

Th1 : x -2019 = 0

=> x =2019

Th2: x + 1  =0

=> x = -1

\(\Rightarrow x\in\left\{2019;-1\right\}\)

c/ \(\left(x+3\right)^2-x\left(x-2\right)=13\)

\(\Leftrightarrow x^2+6x+9-x^2+2x=13\)

\(\Leftrightarrow8x=4\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

Vào lúc: 2020-01-16 22:29:57 Xem câu hỏi

a/ \(25+2\left(x+2\right)=7-3\left(x-4\right).\)

\(\Leftrightarrow25+2x+4=7-3x+12\)

\(\Leftrightarrow2x+3x=7+12-25-4\)

\(\Leftrightarrow5x=-10\)

\(\Rightarrow x=-2\)

Vào lúc: 2020-01-16 22:26:15 Xem câu hỏi

Gọi vận tốc ca nô là x

Gọi vận tốc dòng nước là y  (đơn vị km/h ; x,y > 0 )

Theo đề ta có 

vận tốc khi xuôi dòng : x + y

vận tốc khi ngược dòng : x - y

2h30p=2.5h=5/2h

1h20p=4/3h

\(\frac{S}{v_{xuôi}}+\frac{S}{v_{ngược}}=\frac{12}{x+y}+\frac{12}{x-y}=\frac{5}{2}\)

\(\frac{4}{x+y}+\frac{8}{x-y}=\frac{4}{3}\)

Từ trên ta có HPT \(\hept{\begin{cases}\frac{12}{x+y}+\frac{12}{x-y}=\frac{5}{2}\\\frac{4}{x+y}+\frac{8}{x-y}=\frac{4}{3}\end{cases}}\)

Gọi \(x+y=a;x-y=b\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{12}{a}+\frac{12}{b}=\frac{5}{2}\\\frac{4}{a}+\frac{8}{b}=\frac{4}{3}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{12}{a}+\frac{12}{b}=\frac{5}{2}\\\frac{12}{a}+\frac{24}{b}=\frac{12}{3}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{12}{b}=\frac{3}{2}\\\frac{12}{a}+\frac{24}{b}=\frac{12}{3}\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}b=8\\\frac{12}{a}+\frac{24}{8}=\frac{12}{3}\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}b=8\\a=12\end{cases}}\)

\(\Rightarrow b=x-y=8;a=x+y=12\)

\(\Rightarrow x=10;y=2\)

PT Trên có 1 nghiệm (x;y) = (10;2 )

Vào lúc: 2020-01-16 22:02:10 Xem câu hỏi

\(\hept{\begin{cases}mx+2my=m+1\\x+\left(m+1\right)y=2\end{cases}}\)

Để PT trên có nghiệm duy nhất:

\(\frac{m}{1}\ne\frac{2m}{m+1}\)

\(\Rightarrow m^2+m\ne2m\)

\(\Rightarrow m^2\ne m\Rightarrow m\ne0;m\ne1\)

\(\hept{\begin{cases}mx+2my=m+1\\x\left(m+1\right)y=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}mx+2my=m+1\\mx+m\left(m+1\right)y=2m\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}mx+2my=m+1\\2my-m\left(m+1\right)y=m+1-2m\left(#\right)\end{cases}}\)

Từ (#) \(2my-m\left(m+1\right)y=m+1-2m\)

\(\Leftrightarrow2my-m^2y-my=1-m\)

\(\Leftrightarrow my-m^2y=1-m\)

\(\Leftrightarrow y\left(m-m^2\right)=1-m\)

\(\Leftrightarrow y=\frac{1-m}{m-m^2}\)

\(\Leftrightarrow y=\frac{1-m}{m\left(1-m\right)}=\frac{1}{m}\)

Ta có \(x+\left(m+1\right)y=2\)

\(\Leftrightarrow x+\frac{m+1}{m}=2\)

\(\Leftrightarrow x=2-\frac{m+1}{m}=\frac{2m-m-1}{m}=\frac{m-1}{m}\)

=> PT trên ta có 1 nghiệm (x;y) = (m-1/m;1/m)

Ta có \(x+y=\frac{m-1}{m}+\frac{1}{m}=\frac{m}{m}=1\)

\(\Rightarrow y=1-x\)

=>điểm M (x;y) luôn thuộc 1 đường thẳng cố định khi m thay đổi

P/s về câu trường hợp thì mik ko chắc chắn có đúng không, bạn nên hỏi các thầy cô để chắc chắn ạ, sai-ib để mik sửa chữa ạ >:

Vào lúc: 2020-01-11 20:40:49 Xem câu hỏi

\(5\left(x-6\right)-2\left(x+3\right)=12.\)

\(\Leftrightarrow5x-30-\left(2x+6\right)=12\)

\(\Leftrightarrow5x-30-2x-6=12\)

\(\Leftrightarrow3x=12+30+6=48\)

\(\Rightarrow x=16\)

Vào lúc: 2020-01-10 23:37:00 Xem câu hỏi

3/ \(\hept{\begin{cases}mx+y=3m\\x+my=2m+1\end{cases}}\)

Để PT trên có nghiệm duy nhất

\(\frac{m}{1}\ne\frac{1}{m}\Rightarrow m^2\ne1\Rightarrow m\ne1\)

\(\hept{\begin{cases}mx+y=3m\\x+my=2m+1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m^2x+my=3m^2\\x+my=2m+1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m^2x+my=3m^2\\m^2x-x=3m^2-2m-1\left(#\right)\end{cases}}\)

Từ (#) \(m^2x-x=3m^2-2m-1\)

\(\Leftrightarrow x\left(m^2-1\right)=3m^2-2m-1\)

\(\Rightarrow x=\frac{3m^2-2m-1}{m^2-1}=\frac{\left(3m+1\right)\left(m-1\right)}{\left(m+1\right)\left(m-1\right)}=\frac{3m+1}{m+1}\)

Có \(mx+y=3m\Leftrightarrow y=3m-mx=3m-\frac{m\left(3m+1\right)}{m+1}=\frac{3m^2+3m-3m^2-m}{m+1}=\frac{2m}{m+1}\)

=> Vậy PT trên có 1 nghiệm \(\left(x;y\right)=\left(\frac{3m+1}{m+1};\frac{2m}{m+1}\right)\)

Và x + y =1

\(\Rightarrow\frac{3m+1}{m+1}+\frac{2m}{m+1}=1\)

\(\Leftrightarrow\frac{5m+1}{m+1}=1\)

\(\Leftrightarrow\frac{5m+1}{m+1}-1=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{5m+1-m-1}{m+1}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{4m}{m+1}=0\)

\(\Rightarrow4m=0\Rightarrow m=0\)

Mik không giỏi dạng này nên có j sai ib ạ >:

Vào lúc: 2020-01-05 21:22:41 Xem câu hỏi

Vì mik nhầm Ư của 1 số nào đó bao gồm cả 0 nên bài của mik sai rồi ạ >: Bạn tham khảo các bạn kia ạ

>: Xin lỗi vì sự sai sót này ạ >:

Vào lúc: 2020-01-05 21:16:29 Xem câu hỏi

Có \(Ư\left(5\right)=\left\{-5;0;5;-1;1\right\}\)

=> \(n-7\in\left\{-5;0;5\right\}\)

Th1: n - 7 = -5 

=> n = 2

Th2: n - 7 = 0

=> n = 7

Th3: n - 7 = 5

=> n = 12

Th4 : n - 7 = -1

=> n = 6

Th5:  n - 7 = 1

=> n = 8

\(\Rightarrow n\in\left\{12;7;2;6;8\right\}\)

Vào lúc: 2020-01-05 21:02:04 Xem câu hỏi

\(P=\left(\frac{x-4}{x^3-1}+\frac{1}{x-1}\right):\left(1-\frac{x-8}{x^2+x+1}\right).\)

\(P=\left(\frac{x-4}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{1}{x-1}\right):\left(1-\frac{x-8}{x^2+x+1}\right).\)

\(P=\left(\frac{x-4}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}+\frac{x^2+x+1}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\right):\left(\frac{x^2+x+1}{x^2+x+1}-\frac{x-8}{x^2+x+1}\right).\)

\(P=\frac{x-4+x^2+x+1}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}:\frac{x^2+x+1-x+8}{x^2+x+1}\)

\(P=\frac{2x-3+x^2}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}:\frac{x^2+9}{x^2+x+1}\)

\(P=\frac{2x-3+x^2}{\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)}\cdot\frac{x^2+x+1}{x^2+9}\)

\(P=\frac{x^2+3x-x+3}{\left(x-1\right)}\cdot\frac{1}{x^2+9}\)

\(P=\frac{\left(x-1\right)\left(x+3\right)}{\left(x-1\right)}\cdot\frac{1}{x^2+9}\)

\(P=\frac{x+3}{x^2+9}\)

Tính toán hay sai ngu có j sai ib sửa chữa ạ :>

Vào lúc: 2020-01-05 20:49:21 Xem câu hỏi

\(\left(3x-2^4\right)\cdot7^{10}=2\cdot7^{10}\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-2^4\right)\cdot7^{10}-2\cdot7^{10}=0\)

\(\Leftrightarrow7^{10}\left(3x-2^4-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow7^{10}\left(3x-16-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow7^{10}\left(3x-18\right)=0\)

\(\Rightarrow3x-18=0\)

\(\Leftrightarrow3x=18\)

\(\Rightarrow x=6\)

Vào lúc: 2020-01-05 20:01:20 Xem câu hỏi

Gọi x là tuổi bố hiện nay

      y là tuổi con hiện nay  ( x,y > 0 )

10 năm trước tuổi bố là x - 10

                       tuổi con là y - 10

Theo đề ta có \(x-10=10\left(y-10\right)\)

\(\Leftrightarrow x-10=10y-100\)

\(\Leftrightarrow x-10y=10-100=-90\)

22 năm sau tuổi bố là x + 22

                    tuổi con là y +22

Theo đề ta có \(\left(x+22\right)\cdot\frac{1}{2}=y+22\)

\(\Leftrightarrow0,5x+11=y+22\)

\(\Leftrightarrow y=0,5x-11\)

Từ đó ta có PT \(\hept{\begin{cases}x-10y=-90\\0,5x-11=y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-10\left(0,5x-11\right)=-90\\0,5x-11=y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-5x+110=-90\\0,5x-11=y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}-4x=-200\\0,5x-11=y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=50\\0,5x-11=y\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=50\\y=14\end{cases}}\)

=> Tuổi bố hiện nay là 50 tuổi, con là 14 tuổi

Trang trước Trang tiếp theo