Có một cây gỗ dài 8m. Một bác thợ mộc muốn cưa cây gỗ đó thành những khúc gỗ dài 16dm. Biết rằng, mỗi lần cưa hết 5 phút, cưa được một khúc gỗ thì bác ấy nghỉ ngơi thêm 3 phút nữa. Hỏi bác thợ mộc cưa xong cây gỗ hết thời gian bao nhiêu phút?

Chú ý: Lời giải của các bạn sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 6 năm 2014.

------------------------------------

Xem đáp án

Thông báo kết quả: Đáp án chính xác là 29 phút. Có nhiều bạn cho kết quả đúng nhưng không có lời giải đầy đủ. Bạn Nguyễn Thị Duyên có lời giải sớm nhất và gần đúng nhất. Chúc mừng bạn Duyên, bạn đã được thưởng 1 tháng VIP của OnlineMath kể từ ngày 10/6/2014.  Sau đây là lời giải của bạn Duyên:

Cây gỗ sẽ được cưa thành 5 khúc, như vậy có tất cả 4 lần cưa. Mỗi lần cưa hết 5 phút và bác nghỉ thêm 3 phút, như vậy tổng số thời gian 1 lần cưa là 8 phút. Vậy thời gian bác cưa hết cây gỗ là 8 x 4 = 32 (phút).

Trong lời giải của bạn Duyên, phải trừ đi 3 phút lần nghỉ cuối cùng không tính, còn 32 - 3 = 29 phút.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }