Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Thu Huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Thu Huyền

Hoàng Thị Thu Huyền
Chúc các em sẽ học tập và vui chơi hiệu quả cùng OLM ^^

Luyện toán

218 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 21800

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:42:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 17:27:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 15:13:13
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 10:33:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:59:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-04-27 15:40:21
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:17:38
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:23:16
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:45:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:59:23
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 22:31:06
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 22:35:23
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 23:16:08
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 23:20:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 22:59:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 11:01:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 21:08:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 22:24:16
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 22:37:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 23:36:47
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:37:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 21:04:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 15:41:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 16:42:30
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 09:11:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 21:48:23
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 10:15:45
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 14:30:47
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 15:59:11
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 17:11:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 09:04:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 21:51:22
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:00:21
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 17:08:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 16:58:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 10:20:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:42:18
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 17:20:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 10:35:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 14:05:02
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 08:53:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 14:50:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 09:58:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 11:15:45
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 52 - 28
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 13:49:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-09-14 21:31:21
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-09-14 21:52:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 14:34:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 15:03:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 16:55:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 14 trừ đi một số (14 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 17:25:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 34 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 08:51:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 54 - 18
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 09:36:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 10:21:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 15:19:36
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 09:01:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 09:41:03
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 14:33:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 10:22:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 11:34:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 15:01:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 09:33:40
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 11:05:00
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 13:49:55
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 13:56:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 16:22:42
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 14:37:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 09:50:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 10:25:41
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 11:01:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 13:44:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 16:32:49
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 20:49:47
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 14:22:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 14:46:55
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 15:19:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 15:39:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 16:55:25
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 08:36:40
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 08:51:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 09:23:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 10:15:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 10:42:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 11:34:38
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 22:04:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 14:02:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 15:04:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 15:36:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 15:55:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 16:10:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 14:25:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 22:09:33
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 14:39:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:53:18
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 17:07:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 14:20:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 14:06:16
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 111 đến 200
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 15:12:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 10:19:06
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:39:33
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 15:01:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 10:13:02
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 10:56:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 15:05:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 15:31:24
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:14:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:32:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 15:44:02
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:25:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:38:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:48:15
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 17:15:21
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 09:01:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 16:31:36
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 14:32:42
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 11:04:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:58:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 16:46:22
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 09:23:01
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 09:51:15
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 15:30:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 09:23:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 11:54:10
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 13:53:58
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:05:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:11:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:15:00
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:24:36
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 11:26:18
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 16:11:10
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 16:44:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 16:48:47
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 09:32:02
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 09:46:13
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 10:39:58
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 17:24:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:23:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 09:43:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 09:58:26
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 10:31:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 10:51:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 11:05:11
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 11:14:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 10:14:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 08:59:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 14:53:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 10:18:28
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 14:49:25
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 15:01:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 16:20:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 10:30:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 09:31:22
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 09:46:30
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 09:52:55
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 11:30:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 15:50:38
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:35:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:28:59
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 10:23:12
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 16:03:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 16:35:54
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 09:45:44
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 16:42:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 14:42:47
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 13:51:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 14:29:57
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 14:34:42
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 10:46:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 10:53:03
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 11:07:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 11:26:38
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 11:46:45
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 13:55:04
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:12:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 15:12:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 14:02:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 14:52:10
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 13:54:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:46:49
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 14:56:11
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 15:31:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 16:21:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 17:02:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 15:57:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 13:43:01
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 14:11:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 14:20:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 16:19:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:16:52
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 16:36:45
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 16:57:00
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 17:06:38
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 09:26:02
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 09:55:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 10:10:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 11:37:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 09:18:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 09:47:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 10:05:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 09:53:06
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 09:58:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 10:23:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 10:59:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 10:14:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 10:42:04
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 17:02:36
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 15:41:22
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 16:16:36
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 09:13:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:24:06
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:33:54
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 17:16:22
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 09:11:59
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 11:39:40
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:04:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 14:49:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 14:38:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Vị trí
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 17:21:08

Luyện văn - Tiếng Việt

143 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14300

Lần cuối làm bài: 2017-12-06 08:39:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:56:26
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:50:22
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:50:51
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:51:23
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:17:53
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:19:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 14:34:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 08:53:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 16:49:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 17:10:59
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 11:33:06
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 11:11:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 11:29:19
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 13:51:11
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 14:22:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 09:34:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 09:52:00
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:43:43
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 13:43:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 13:48:52
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:03:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc bút mực. Phân biệt ia/ya, l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:07:45
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mục lục sách
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:11:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:25:51
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:31:14
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:33:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:41:11
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 08:46:15
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 08:59:10
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:11:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:16:18
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:23:03
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:35:04
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:39:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:47:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 09:58:33
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 10:49:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:05:09
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:15:40
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:31:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:41:37
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:45:59
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:48:30
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:07:47
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:09:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:17:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:35:33
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 14:50:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:03:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:30:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 17:22:49
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:22:13
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 08:55:29
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 09:01:31
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 10:20:16
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 13:53:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 14:24:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 14:59:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 15:08:38
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 15:11:11
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 15:19:10
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 17:30:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 10:37:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:32:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:35:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 11:49:21
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 13:47:30
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 08:45:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:18:31
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:22:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:52:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:08:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:10:59
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:28:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:32:25
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:35:20
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:40:27
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:44:37
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:53:10
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:55:04
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 14:57:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:03:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:06:07
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:08:30
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:11:34
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:15:44
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:26:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:40:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 16:06:02
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 08:39:00
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:42:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:45:40
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 11:48:03
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:06:21
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:20:15
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:28:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:39:36
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:57:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:01:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:07:23
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:25:06
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:31:15
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 11:17:57
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 09:11:46
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 16:06:55
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 16:10:51
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 16:23:16
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:47:19
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:52:46
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:56:29
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:02:01
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:04:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:07:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:35:19
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:38:26
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:41:16
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:44:17
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:51:14
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:55:42
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:06:18
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:27:19
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:29:37
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:32:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:40:59
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những cánh buồm
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:44:21
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 13:52:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 14:14:48
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sang năm con lên bảy
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 14:34:32
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả người
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 15:37:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 15:53:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:05:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:10:43
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:15:34
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:23:50
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:31:09
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:36:24
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:26:47
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:43:05
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:03:12
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:36:33
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 21:17:55

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 07:59:35
Hoàng Thị Thu Huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:02:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-21 08:56:45
Hoàng Thị Thu Huyền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-22 16:28:50