Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

SSBĐ Love HT

Điểm hỏi đáp: 6398

Ngày 13 - 11 14 - 11
Điểm 6 1

Tổng: 6398 | Điểm tuần: 7 | Trả lời 7 ngày qua: 2 | Lượt trả lời trong tháng: 20

Lượt trả lời trong 3 tháng: 143

Những câu trả lời của SSBĐ Love HT:

Vào lúc: 2019-11-17 19:17:23 Xem câu hỏi

a, 

Ta có:

9 = 32

81 = 34

\(\RightarrowƯCLN\left(9;81\right)=3^2=9\)

b) 

Ta có:

\(11=1.11\)

\(15=1.15\)

\(\RightarrowƯCLN\left(11;15\right)=1\)

c) 

Ta có:

\(1=1.1\)

\(10=1.10\)

\(\RightarrowƯCLN\left(1;10\right)=1\)

d)

Ta có:

\(150=2.3.5^2\)

\(84=2^2.3.7\)

\(\RightarrowƯCLN\left(150;84\right)=2.3=6\)

Vào lúc: 2019-11-14 18:27:04 Xem câu hỏi

\(3^{3x+1}.5=10935\)

\(\Rightarrow3^{3x+1}=10935:5\)

\(\Rightarrow3^{3x+1}=2187\)

\(\Rightarrow3^{3x+1}=3^7\)

\(\Rightarrow3x+1=7\)

\(\Rightarrow3x=6\)

\(\Rightarrow x=2\)

\(2^{5x+1}.3=6144\)

\(\Rightarrow2^{5x+1}=6144:3\)

\(\Rightarrow2^{5x+1}=2048\)

\(\Rightarrow2^{5x+1}=2^{11}\)

\(\Rightarrow5x+1=11\)

\(\Rightarrow5x=10\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vào lúc: 2019-11-09 19:52:25 Xem câu hỏi

a) \(3.4.5+6.7.8\)

\(=60+336\)

\(=396\)

Vì 396 do nhiều tích hợp lại với nhau nên tổng trên là hợp số

b) \(2^2.3.5-2.29\)

\(=60-58\)

\(=2\)

Vì 2 do tích của 1 và 2 tạo thành nên hiệu trên là số nguyên tố

Vào lúc: 2019-11-09 19:48:47 Xem câu hỏi

Ta có:

523 là số nguyên tố

\(\Rightarrow523=1.523\)

Chúc em học tốt nhé!

Vào lúc: 2019-11-09 19:39:57 Xem câu hỏi

Gọi 3 cạnh của tam giác đó lần lượt là: x;y;z

Theo đề bài ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4};x+y+z=45\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{x+y+z}{2+3+4}=\frac{45}{9}=5\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=5\Rightarrow x=10\left(cm\right)\\\frac{y}{3}=5\Rightarrow y=15\left(cm\right)\\\frac{z}{4}=5\Rightarrow z=20\left(cm\right)\end{cases}}\)

Vậy 3 cạnh của tam giác đó lần lượt là: 10cm;15cm;20cm

Vào lúc: 2019-11-09 19:37:01 Xem câu hỏi

\(4^9.\frac{2}{5}-\left(-64\right)^5\)

\(=4^9.\frac{2}{5}+64^5\)

\(=4^9.\frac{2}{5}+\left(4^3\right)^5\)

\(=4^9.\frac{2}{5}+4^{15}\)

\(=4^9.\frac{2}{5}+4^9+4^6\)

\(=4^9.\left(\frac{2}{5}+1\right)+4^6\)

\(=4^9.\frac{7}{5}+4^6\)

Từ đây làm nốt nhé!

Vào lúc: 2019-11-09 19:34:28 Xem câu hỏi

Câu a em cứ dựa theo bảng giá trị để liệt kê tiếp các trường hợp còn lại nhé!

Vào lúc: 2019-11-09 19:33:46 Xem câu hỏi

a) \(\left(x-1\right)\left(y+5\right)=28\)

Ta có bảng giá trị:

x-147
y+574
x58
y2-1

Vậy \(x=5;y=2\)

Câu b tương tự nhé em!

Vào lúc: 2019-11-09 19:26:50 Xem câu hỏi

Gọi số ngày hai bạn cùng đến thư viện là x(ngày)

Theo đề bài ta có:

\(8=2^3\)

\(10=2.5\)

\(\Rightarrow BCNN\left(8;10\right)=2^3.5=40\)

Mà \(x⋮8;x⋮10\)\(\Rightarrow x=40\)(ngày)

Vậy sau 40 ngày cả hai bạn lại cùng đến thư viện

Vào lúc: 2019-11-09 19:23:30 Xem câu hỏi

\(\sqrt{x^2+1}=x+2\)

\(\Leftrightarrow x^2+1=\left(x+2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+1=x^2+4x+4\)

\(\Leftrightarrow x^2+1-x^2-4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow-4x-3=0\)

\(\Leftrightarrow-4x=3\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{-3}{4}\)

Vậy \(x=\frac{-3}{4}\)

Vào lúc: 2019-11-06 05:50:17 Xem câu hỏi

\(x^4-25\)

\(=\left(x^2\right)^2-5^2\)

\(=\left(x^2-5\right).\left(x^2+5\right)\)

Thay \(x=-\sqrt{5}\)vào ta có:

\(\left[\left(-\sqrt{5}\right)^2-5\right].\left[\left(-\sqrt{5}\right)+5\right]=\left[5-5\right].\left[5+5\right]=0.10=0\)

Vậy khi \(x=-\sqrt{5}\)thì \(x^4-25=0\)

Vào lúc: 2019-11-04 21:14:55 Xem câu hỏi

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

36 : 2 = 18 (m)

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

18:(2+3) x 3 = 10,8(m)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

18 - 10,8 = 7,2(m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

10,8 x 7,2 = 77,76 ( m2 )

Đ/S: 77,76 m2 

Vào lúc: 2019-11-03 07:48:39 Xem câu hỏi

Ta có:

\(x^2+y^2=1\Rightarrow\left(x^2+y^2\right)^2=1\)(1)

Thay (1) vào \(\frac{x^4}{a}+\frac{y^4}{b}=\frac{1}{a+b}\)ta có:

\(\frac{x^4}{a}+\frac{y^4}{b}=\frac{\left(x^2+y^2\right)^2}{a+b}\Leftrightarrow\frac{x^4b+y^4a}{ab}=\frac{x^4+2x^2y^2+y^4}{a+b}\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4b+y^4a\right)\left(a+b\right)=\left(x^4+2x^2y^2+y^4\right).ab\)

\(\Leftrightarrow x^4ab+x^4b^2+y^4a^2+y^4ab=x^4ab+2x^2y^2ab+y^4ab\)

\(\Leftrightarrow x^4b^2+y^4a^2=2x^2y^2ab\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2b\right)^2-2x^2y^2ab+\left(y^2a\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2b-y^2a\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2b-y^2a=0\)

\(\Leftrightarrow x^2b=y^2a\)

\(\Rightarrow\frac{x^2}{a}=\frac{y^2}{b}=\frac{x^2+y^2}{a+b}=\frac{1}{a+b}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x^2}{a}\right)^{1002}=\left(\frac{y^2}{b}\right)^{1002}=\left(\frac{1}{a+b}\right)^{1002}\)

\(\Rightarrow\frac{x^{2004}}{a^{1002}}=\frac{y^{2004}}{b^{1002}}=\frac{1}{\left(a+b\right)^{1002}}\)

\(\Rightarrow\frac{x^{2004}}{a^{1002}}+\frac{y^{2004}}{b^{1002}}=\frac{1}{\left(a+b\right)^{1002}}+\frac{1}{\left(a+b\right)^{1002}}=\frac{2}{\left(a+b\right)^{1002}}\left(đpcm\right)\)

Chúc bạn học tốt!

Vào lúc: 2019-11-03 06:02:41 Xem câu hỏi

a, \(A=1+2+2^2+....+2^{56}\)

\(\Rightarrow2A=2\left(1+2+2^2+...+2^{56}\right)\)

\(\Rightarrow2A=2+2^2+2^3+....+2^{56}+2^{57}\)

\(\Rightarrow2A-A=2^{57}-1\)

\(\Rightarrow A=2^{57}-1\)

Câu b làm tương tự nha bạn

c, \(C=1-3+3^2-3^3+....+3^{98}-3^{99}\)

\(\Rightarrow3C=3-3^2+3^3-...-3^{98}+3^{99}-3^{100}\)

\(\Rightarrow3C+C=1-3^{100}\)

\(\Rightarrow C=\frac{1-3^{100}}{4}\)

Vào lúc: 2019-11-01 21:34:28 Xem câu hỏi

1) \(x^4-2x^3+3x^2-2x+1\)

\(=x^2\left(x^2-x+1\right)-x\left(x^2-x+1\right)+\left(x^2-x+1\right)\)

\(=\left(x^2-x+1\right)^2\)

2) \(x^4-4x^3+10x^2-12x+9\)

\(=x^2\left(x^2-2x+3\right)-2x\left(x^2-2x+3\right)+3\left(x^2-2x+3\right)\)

\(=\left(x^2-2x+3\right)^2\)

Vào lúc: 2019-11-01 21:18:55 Xem câu hỏi

Sửa lại kết luận là \(a^2+b^2+c^2+d^2\ge a\left(b+c+d\right)\)

Vào lúc: 2019-11-01 21:17:53 Xem câu hỏi

Ta có:

\(a^2+b^2+c^2+d^2\)

\(=\left(\frac{a^2}{4}+b^2\right)+\left(\frac{a^2}{4}+c^2\right)+\left(\frac{a^2}{4}+d^2\right)\)

Lại có: \(\left(\frac{a}{2}-b\right)^2\ge0\Leftrightarrow\frac{a^2}{4}-ab+b^2\ge0\Leftrightarrow\frac{a^2}{4}+b^2\ge ab\)

Tương tự ta có:

\(\frac{a^2}{4}+c^2\ge ac\)

\(\frac{a^2}{4}+d^2\ge ad\)

\(\Rightarrow\left(\frac{a^2}{4}+b^2\right)+\left(\frac{a^2}{4}+c^2\right)+\left(\frac{a^2}{4}+d^2\right)\ge ab+ac+ad\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2+d^2=a\left(b+c+d\right)\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-11-01 21:12:40 Xem câu hỏi

Mình nhầm kết luận nha x = 20 nhé

Vào lúc: 2019-11-01 21:10:50 Xem câu hỏi

\(3x=4y\Rightarrow\frac{x}{4}=\frac{y}{3}\Rightarrow\frac{x}{20}=\frac{y}{15}\)

\(4y=5z\Rightarrow\frac{y}{5}=\frac{z}{4}\Rightarrow\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\)

Từ đó \(\Rightarrow\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\)

\(\Rightarrow\frac{2x}{40}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{2x}{40}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}=\frac{2x+y-z}{40+15-12}=\frac{43}{43}=1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{2x}{40}=1\\\frac{y}{15}=1\\\frac{z}{12}=1\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x=40\\y=15\\z=12\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=20\\y=15\\z=12\end{cases}}}\)

Vậy x = 30; y = 15; z = 12

Vào lúc: 2019-11-01 21:02:19 Xem câu hỏi

\(\left(n^2+3n+6\right)⋮\left(n+3\right)\)

\(\Rightarrow n\left(n+3\right)+6⋮\left(n+3\right)\)

Mà \(n\left(n+3\right)⋮\left(n+3\right)\Rightarrow6⋮\left(n+3\right)\)

\(\Rightarrow n+3\inƯ\left(6\right)=\left\{1;2;3;6\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-2;-1;0;3\right\}\)

Mà n \(\inℕ\Rightarrow n\in\left\{0;3\right\}\)

Vậy \(n\in\left\{0;3\right\}\)

Chúc em học tốt nhé!

P/s: Đề bài tìm n là số tự nhiên thì ước của 6 em nhớ chỉ ghi các số tự nhiên thôi nhé không ghi số âm nha

Khi ra kết quả cuối cùng thì em chọn những trường hợp số tự nhiên còn số âm thì không chọn nhé!

Trang trước Trang tiếp theo