Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Trần Nhật Quỳnh

Điểm hỏi đáp: 6457

Ngày 24 - 05
Điểm 0

Tổng: 6457 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 29

Lượt trả lời trong 3 tháng: 40

Những câu trả lời của Trần Nhật Quỳnh:

Vào lúc: 2020-05-17 16:55:39 Xem câu hỏi

Nửa chu vi đáy : 34 : 2 : 2 = 8, 5m

Chiều rộng bể : 8, 5 : ( 2 + 3 ) . 2 = 3, 4m

Chiều dài bể : 8, 5 - 3, 4 = 5, 1m

Thể tích bể : 5, 1 . 3, 4 . 2 = 34, 68m3

Vào lúc: 2020-05-17 11:01:53 Xem câu hỏi

Gọi số bé là ab

Thêm 7 vào bên phải số bé được số lớn => số lớn có dạng ab7

Theo đề bài : ab7 + ab = 359

=> 10ab + 7 + ab = 359

=> 11ab + 7 = 359

=> 11ab = 352

=> ab = 32

=> ab7 = 327

Vậy số lớn cần tìm là 327 

Vào lúc: 2020-05-17 10:53:36 Xem câu hỏi

@phạm duy thắng

bạn bảo x thuộc Z thì A là phân số

ừ ... thế bạn đặt x = -2 thử đi :)

Vào lúc: 2020-05-17 10:51:33 Xem câu hỏi

\(A=\frac{x+5}{x+2}\)

Để A là phân số => \(x+2\ne0\)=> \(x\ne-2\)

\(\frac{x+5}{x+2}=\frac{x+2+3}{x+2}=1+\frac{3}{x+2}\)

Để A có giá trị nguyên => \(\frac{3}{x+2}\)nguyên

=> \(3⋮x+2\)

=> \(x+2\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

x+21-13-3
x-1-31-5

Vậy x thuộc các giá trị trên thì A có giá trị nguyên

Vào lúc: 2020-05-17 10:48:15 Xem câu hỏi

Giờ thứ hai đọc được : 2/5 - 1/6 = 7/30 quyển sách

Giờ thứ ba đọc được : 1 - 2/5 - 7/30 = 11/30 quyển sách

Vào lúc: 2020-05-17 09:55:05 Xem câu hỏi

Gọi số cần tìm là a

Theo đề bài : \(\frac{25+a}{42}=\frac{6}{7}\)

=> \(\left(25+a\right)\cdot7=42\cdot6\)

=> \(175+7a=252\)

=> \(7a=77\)

=> \(a=11\)

Vậy số cần tìm là 11 

Vào lúc: 2020-05-16 20:06:53 Xem câu hỏi

Tiếp B của @Phạm Tuấn Đạt

\(B=\left(10\frac{2}{9}+2\frac{3}{5}\right)-6\frac{2}{9}\)

\(\Rightarrow B=\left(\frac{92}{9}+\frac{13}{5}\right)-\frac{56}{9}\)

\(B=\left(\frac{92}{9}-\frac{56}{9}\right)+\frac{13}{5}\)

\(B=\frac{36}{9}+\frac{13}{5}\)

\(B=4+\frac{13}{5}\)

\(B=\frac{20}{5}+\frac{13}{5}=\frac{33}{5}\)

Vào lúc: 2020-05-16 11:33:10 Xem câu hỏi

Gọi số thứ nhất là a , số thứ hai là b

a + b = 46

5a + 2b = 128

=> ( 5a + 2b ) - ( a + b ) = 128 - 46

=> 4a + b = 82

a + b = 46

=> ( 4a + b ) - ( a + b ) = 82 - 46

=> 3a = 36

=> a = 12

=> b = 46 - 12 = 34

Vậy hai số cần tìm là 12 và 34 

Vào lúc: 2020-05-15 18:11:13 Xem câu hỏi

\(\frac{2^7\cdot3^4}{3^3\cdot2^5}=\frac{2^2\cdot2^5\cdot3^3\cdot3}{3^3\cdot2^5}=\frac{2^2\cdot3}{1\cdot1}=4\cdot3=12\)

Vào lúc: 2020-05-15 17:53:42 Xem câu hỏi

\(A=\frac{2}{13}\cdot\frac{5}{9}+\frac{2}{13}\cdot\frac{4}{9}+\frac{11}{13}\)

\(A=\frac{2}{13}\left(\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\right)+\frac{11}{13}\)

\(A=\frac{2}{13}\cdot1+\frac{11}{13}\)

\(A=\frac{2}{13}+\frac{11}{13}\)

\(A=\frac{13}{13}=1\)

Vào lúc: 2020-05-15 17:51:11 Xem câu hỏi

\(B=\frac{2n+7}{n+4}\)

Gọi d là ƯC(2n +7 ; n + 4)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2n+7⋮d\\n+4⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2n+7⋮d\\2\left(n+4\right)⋮d\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}2n+7⋮d\\2n+8⋮d\end{cases}}}\)

=> ( 2n + 8 ) - ( 2n + 7 ) chia hết cho d

=> 2n + 8 - 2n - 7 chia hết cho d

=> ( 2n - 2n ) + ( 8 - 7 ) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1

=> ƯCLN(2n + 7 ; n + 4) = 1

=> \(B=\frac{2n+7}{n+4}\)tối giản ( đpcm ) 

Vào lúc: 2020-05-15 17:40:20 Xem câu hỏi

7b - 3 chia hết cho b - 2

=> 7(b - 2) - 11 chia hết cho b - 2

=> 7b - 14 - 11 chia hết cho b - 2

=> 11 chia hết cho b - 2

=> \(b-2\inƯ\left(11\right)=\left\{-11;-1;1;11\right\}\)

b-2-11-1111
b-91313

Vậy ...

Vào lúc: 2020-05-15 16:09:03 Xem câu hỏi

\(x+5\le5\left(x\in N\right)\)

=> \(x+5=\left\{0;1;2;3;4;5\right\}\)

=> \(x=\left\{-5;-4;-3;-2;-1;0\right\}\)

\(x\in N\Rightarrow x=0\)

Vào lúc: 2020-05-15 15:48:34 Xem câu hỏi

\(-32x+12x-5x=900\)

\(x\left(-32+12-5\right)=900\)

\(x\cdot\left(-25\right)=900\)

\(x=-36\)

Vào lúc: 2020-05-15 15:03:59 Xem câu hỏi

b) \(\Delta MNE=\Delta MPD\)

=> \(\widehat{MNE}=\widehat{MPD}\)( hai góc tương ứng ) ( 1 )

\(\Delta MNP\)cân => \(\widehat{N}=\widehat{P}\)( 2 )

Ta có : \(\widehat{N}=\widehat{MNE}+\widehat{KNP}\)

           \(\widehat{P}=\widehat{MPD}+\widehat{KPN}\)( 3 )

Từ ( 1 ) , ( 2 ) và ( 3 ) => \(\widehat{KNP}=\widehat{KPN}\)

Xét \(\Delta KNP\)có \(\widehat{KNP}=\widehat{KPN}\)=> \(\Delta KNP\)cân 

Vào lúc: 2020-05-15 14:55:13 Xem câu hỏi

M N P D E K

a) Xét \(\Delta MNE\)và \(\Delta MPD\)

\(MN=MP\)( tam giác MNP cân )

\(\widehat{M}\)chung

\(ME=MD\left(gt\right)\)

=> \(\Delta MNE=\Delta MPD\left(c.g.c\right)\)

Vào lúc: 2020-05-15 14:08:06 Xem câu hỏi

1/8 số kẹo của Dương = 1/3 số kẹo của Mạnh . Biết Dương hơn Mạnh 40 cái . Hỏi Mạnh có bao nhiêu cái ?

1/8 kẹo của Dương = 1/3 số kẹo của Mạnh

=> Coi số kẹo của Dương là 8 phần thì số kẹo của Mạnh là 3 phần như vậy

Hiệu số phần bằng nhau : 8 - 3 = 5

Số kẹo của Dương : 40 : 5 . 8 = 64 cái

Số kẹo của Mạnh : 64 - 40 = 24 cái

Vào lúc: 2020-05-15 13:52:13 Xem câu hỏi

1 người làm xong công việc trong : 6 . 8 = 48 ngày

Bổ sung thêm 4 công nhân , tổng cộng có : 8 + 4 = 12 người

12 người làm xong công việc trong : 48 : 12 = 4 ngày

Vào lúc: 2020-05-15 12:09:49 Xem câu hỏi

3 = 3

9 = 32

30 = 2 . 3 . 5

=> BCNN(3, 9, 30) = 2 . 32 . 5 = 90

=> MSC nhỏ nhất là 90 

Vào lúc: 2020-05-15 11:59:08 Xem câu hỏi

\(\frac{x+2}{-4}=\frac{-4}{x+2}\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)\left(x+2\right)=\left(-4\right)\cdot\left(-4\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)^2=16\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=4\\x+2=-4\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-6\end{cases}}\)

Trang trước Trang tiếp theo