Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Tùng Chi

Điểm hỏi đáp: 18

Ngày
Điểm

Tổng: 18 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của Nguyễn Tùng Chi:

Vào lúc: 2017-10-27 20:54:13 Xem câu hỏi

Đường Quỳnh Giang giải chi tiết ra giúp mk vs

Vào lúc: 2017-08-02 20:06:19 Xem câu hỏi

cô giáo in đề cho mk là =4 mà

nếu k thì mk xong lâu r

Vào lúc: 2017-04-07 09:13:54 Xem câu hỏi

M=\(\left(x^2+2xy+y^2\right)+\left(2x+2y\right)+1+\left(4x^2-4x+1\right)+2014\)

=\(\left(\left(x+y\right)^2+2\left(x+y\right)+1\right)+\left(2x-1\right)^2+2014\)

=\(\left(x+y+1\right)^2+\left(2x-1\right)^2+2014\ge2014\)

\(\Rightarrow M\ge2014\Leftrightarrow minM=2014\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y+1=0\\2x-1=0\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0,5\\y=1,5\end{cases}}\)

Vào lúc: 2017-04-07 09:02:49 Xem câu hỏi

20 x 1 : 5 + 4 = 8

Vào lúc: 2017-01-11 19:45:46 Xem câu hỏi

1)A

2)C

Vào lúc: 2017-01-05 20:55:42 Xem câu hỏi

là 0,0189 nha

Vào lúc: 2016-12-22 09:06:27 Xem câu hỏi

1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7+2^8+2^9

=(1+2)+2^2(1+2)+2^4(1+2)+2^6(1+2)+2^8(1+2)

=3(1+2^2+2^4+2^6+2^8) 

luôn chia hết cho 3

Vào lúc: 2016-11-17 12:45:45 Xem câu hỏi

sai đề bài rồi bạn ạ!

Vào lúc: 2016-10-28 20:29:48 Xem câu hỏi

a) Ta có: \(x^8+x^4+1=\left(x^4\right)^2+2.x^4.\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)

\(=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)

\(\Rightarrow\) Không phân tích được 

Vào lúc: 2016-10-26 19:25:21 Xem câu hỏi

đk:\(x\ge0:x\ne1\)

Ta có; \(\frac{\sqrt{x}-x+1}{x-1}=\frac{-\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)+1}{\left(\sqrt{x-1}\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}=-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}+\frac{1}{x-1}\le\frac{1}{x-1}\left(do\sqrt{x}>0\right)\)

\(\Rightarrow\frac{\sqrt{x}-x+1}{x-1}< 0\left(dpcm\right)\)

Vào lúc: 2016-10-23 08:58:55 Xem câu hỏi

\(=\left(5+5^2\right)+\left(5^3+5^4\right)+...+\left(5^7+5^8\right)\)

\(=\left(5+5^2\right)+5^2\left(5+5^2\right)+...+5^6\left(5+5^2\right)\)

\(=\left(5+5^2\right)\left(1+5^2+...+5^6\right)\)

\(=30\left(1+5^2+...+5^6\right)\)chia hết 30

Vào lúc: 2016-10-23 08:26:55 Xem câu hỏi

\(x^2+6x-8x-48=\left(x^2+6x\right)-\left(8x+48\right)\)

\(=x\left(x+6\right)-8\left(x+6\right)=\left(x+6\right)\left(x-8\right)\)

Vào lúc: 2016-10-21 20:15:07 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{x+10}{x+1}=1+\frac{9}{x+1}\)

Để (x+10) chia hết co (x+1) thì 9 chia hết (x+1)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)\inƯ\left(9\right)\)

Mà \(Ư\left(9\right)\in\left\{1;3;9\right\}\)

\(\Rightarrow\)

x+1139
x0(tm)2(tm)8(tm)

Vậy \(x\in\left\{0;2;8\right\}\)

Vào lúc: 2016-10-19 20:26:07 Xem câu hỏi

\(A=2\left(x^6-y^6\right)-3\left(x^4+y^4\right)\)

\(A=2\left(x^2-y^2\right)\left(x^4+x^2y^2+y^4\right)-3\left(x^4+y^4\right)\)

\(A=2\left(x^4+x^2y^2+y^4\right)-3\left(x^4+y^4\right)\)

\(A=2x^4+2x^2y^2+2y^4-3x^4-3y^4\)

\(A=-\left(x^4-2x^2y^2+y^4\right)\)

\(A=-\left(x^2-y^2\right)^2=-1^2=-1\)

Vậy A=-1

Vào lúc: 2016-10-19 20:16:10 Xem câu hỏi

x+11=22

x=22-11

x=11

Vào lúc: 2016-10-19 20:12:48 Xem câu hỏi

\(x^2-6x+9-9y^2=\left(x^2-2\cdot x\cdot3+3^2\right)-\left(3y\right)^2=\left(x-3\right)^2-\left(3y\right)^2\)

\(=\left(x+3y-3\right)\left(x-3y-3\right)\)

Vào lúc: 2016-10-19 10:13:34 Xem câu hỏi

\(\frac{a}{4}+\frac{a}{3}=1650\)

\(\Leftrightarrow7a=19800\)

\(\Leftrightarrow a=\frac{19800}{7}\)

Vào lúc: 2016-10-19 09:16:55 Xem câu hỏi

A1=40;A2=140;A4=140;B1=40;B2=140;B3=40;B4=140

Vào lúc: 2016-10-19 09:03:04 Xem câu hỏi

10.10.10.10=\(10^4\)

Vào lúc: 2016-10-19 08:58:28 Xem câu hỏi

\(B=\frac{2-x}{x+3}=\frac{-\left(x+3\right)+1}{x+3}=-1+\frac{1}{x+3}\)

\(ĐểB\in Z\) với \(x\in Z\) thì\(\frac{1}{x+3}\in Z\Leftrightarrow1\)chia hết cho (x+3)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\inƯ\left(1\right)\)

Mà \(Ư\left(1\right)\in\left\{-1;1\right\}\)

th1: \(x+3=1\Leftrightarrow x=-2\)

TH2:\(x+3=-1\Leftrightarrow x=-4\)

Trang trước Trang tiếp theo