Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Dương Nhã Tịnh

Điểm hỏi đáp: 425

Ngày
Điểm

Tổng: 425 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 3

Lượt trả lời trong 3 tháng: 161

Những câu trả lời của Dương Nhã Tịnh:

Vào lúc: 2019-11-06 20:02:57 Xem câu hỏi

653,38+96,92=?
TL:

653,38+96,92=750,3

học tốt

Vào lúc: 2019-11-06 20:01:57 Xem câu hỏi

1. a) Tìm BCNN của 24: 80 và 120

Ta có: 24 = 23.3

80=24.5

120=23.3.5

=> BCNN(24,80,120)=24.3.5=240

    b) Tìm ƯCLN của 72: 120 và 180

Ta có: 72=23.32

120=23.3.5

180=22.32.5

=> ƯCLN(72,120,180)=22.3=12

Vào lúc: 2019-11-06 19:54:37 Xem câu hỏi

53,5ha .......456,79 met vuong

>,<,= ?

TL:  53,5ha ....>...456,79 met vuong

học tốt

Vào lúc: 2019-10-24 22:12:32 Xem câu hỏi

Tìm từ phát âm khác

5. A. fly   

B. face 

C. of

  D. off

học tốt

Vào lúc: 2019-10-24 22:05:41 Xem câu hỏi

Bài làm

a) Số thập phân gồm có 5 đơn vị,3 phần trăm,7 phần nghìn viết là:   5,037

b) Số thập phân gồm có 2 chục đơn vị,5 phần mười,4 phần nghìn viết là:   20,504

c) Số thập phân gồm có 2 chục,7 đơn vị,2 phần mười,7 phần nghìn viết là:.    27,007

học tốt ~~~

Vào lúc: 2019-10-24 22:03:13 Xem câu hỏi

Bài làm:

3,478m=.....347,8.....cm

4,7ha=......47000.....m2

hc tốt

Vào lúc: 2019-10-24 22:00:29 Xem câu hỏi

Bài làm:

từ trái nghĩa với " staying up late " là :                                                                                                                                                               A) sleeping in  B)getting up early

học tốt

Vào lúc: 2019-10-24 21:22:51 Xem câu hỏi

viết  thành phân số thập phân

5/8=............

TL: \(\frac{5}{8}=\frac{625}{1000}\)

học tốt

Vào lúc: 2019-10-24 21:21:48 Xem câu hỏi

Đường trung tuyến là gì?

Đường trung tuyến là một đường thẳng đi qua trung điểm của đường thẳng đó. Trung điểm là điểm chia đoạn thẳng thành 2 phần bẳng nhau.

Đường trung tuyến trong tam giác

Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện trong hình học phẳng. Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến.

Vào lúc: 2019-10-24 21:19:56 Xem câu hỏi

2x(x-3)-(x+1)(x-3)=0

<=>(x-3)(2x-x-1)=0

<=>(x-3)(x-1)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=0\\x-1=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=1\end{cases}}\)

vậy...

Vào lúc: 2019-10-24 21:10:35 Xem câu hỏi

a) Viết thành số thập phân

318/100 =3,18             53/100=0,53

2017/1000 =2,017         7 và 77/1000=7,77

b) Viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân

1,26 = \(1\frac{26}{100}\)                 4,015 =\(4\frac{15}{1000}\)

8,0024 = \(8\frac{24}{10000}\)             3,0015 =\(3\frac{15}{10000}\)

Vào lúc: 2019-10-24 20:59:22 Xem câu hỏi

a) Viết các hỗn số thành số thập phân

 3 1/4=......13/4.......=......3,25......     

6 1/8=.....49/8......=......6,125......

b) Viết các số thập phân thành phân số thập phân

0,35=...35/100....

5/8=......625/1000......

12,15=.....1215/100.......

Vào lúc: 2019-10-24 20:55:59 Xem câu hỏi

Phân tích thành nhân tử

x² - 5x + 6 

=x2-6x+x-6

=x(x-6)|+x-6

=(x-6)(x+1)

Vào lúc: 2019-10-24 20:53:27 Xem câu hỏi

Ta có:

2711=33.11=333

818=34.8=332

Vì 333>332=>2711>818

hc tốt

Vào lúc: 2019-10-24 20:42:59 Xem câu hỏi

Viêts câu cao cho nghĩa ko đổi

Where do you live?

=> What is your address?

học tốt

Vào lúc: 2019-10-24 20:41:27 Xem câu hỏi

\(\frac{x-2}{3}=\frac{4}{3}\)

=> x-2 = 4

<=>x=4+2

<=>x=6

hc tốt

Vào lúc: 2019-10-24 19:56:05 Xem câu hỏi

B. GRAMMAR - VOCABULARY- LANGUAGE FUNCTIONS

1. Choose the best answer to complete the sentence (10pst)

1. ................ sports do you play?

A. How           B. Who           C. Which          D. What's

2. My mother wants a good pair of shoes because she often goes ...................

A. jogging       B. fishing       C. sailing           D. running

3. He often .................... his kite when he's not busy.

A. does           B. plays       C. goes              D. flies

Vào lúc: 2019-10-24 19:53:26 Xem câu hỏi

4,567km=  4567   m

15,3dm=  1,53    m

7850g=    785   dag

8,75 tạ=    87,5   yến

376, 5 tạ =  37,65  tấn

Vào lúc: 2019-10-24 19:50:21 Xem câu hỏi

0,78956m2 =   7895,6  cm2

3,756m2 =     375,6    dm2

1,235km2 =    123,5    hm2

7cm2 25mm2 =  7,25 cm2

12cm2 4mm2 =  0,1204  dm2

Vào lúc: 2019-10-24 19:29:11 Xem câu hỏi

x2018=x2019

<=>x2018-x2019=0

<=>x2018(1-x)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\1-x=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

Vậy..

Trang trước Trang tiếp theo