Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Vươйǥ Mเйк⁀ᶜᵘᵗᵉ

Điểm hỏi đáp: 313

Ngày
Điểm

Tổng: 313 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 48

Những câu trả lời của Vươйǥ Mเйк⁀ᶜᵘᵗᵉ:

Vào lúc: 2020-03-08 17:44:50 Xem câu hỏi

Trả lời:

\(a,\)\(A=\frac{1990.32-990}{1990.31+1000}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{\left(1000+990\right).32-990}{\left(1000+990\right).31+1000}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{1000.32+990.32-990}{1000.31+990.31+1000}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{1000.32+990.31}{1000.32+990.31}\)

\(\Leftrightarrow A=1\)

Vậy\(A=1\)

\(b,\)\(B=\frac{2008.2009+2000}{2009.2010-2018}\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{2008.2009+2008-8}{2009.2010-2010-8}\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{2008.\left(2009+1\right)-8}{(2009-1).2010-8}\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{2008.2010-8}{2008.2010-8}\)

\(\Leftrightarrow B=1\)

Vậy\(B=1\)

Hok tốt!

Bad boy

Vào lúc: 2020-03-05 16:37:16 Xem câu hỏi

Trả lời:

\(\left(x^2+5\right)\left(x-1\right)\left(2x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2+5=0\)hoặc\(x-1=0\)hoặc\(2x+3=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2=-5\)hoặc \(x=1\)hoặc \(2x=-3\)

\(\Leftrightarrow\)\(x\in\varnothing\)(Vì\(x^2\ge0\)với \(\forall x\)) hoặc \(x=1\)hoặc \(x=\frac{-3}{2}\)

Vậy\(x=1\)hoặc \(x=\frac{-3}{2}\)

Hok tốt!

Bad boy

Vào lúc: 2020-03-05 10:19:51 Xem câu hỏi

Trả lời:

\(x.2,8+x.5,2=48\)

\(\Leftrightarrow x.\left(2,8+5,2\right)=48\)

\(\Leftrightarrow x.8=48\)

\(\Leftrightarrow x=6\)

Hok tốt!

Bad Boy

Vào lúc: 2020-03-04 22:40:31 Xem câu hỏi

Trả lời:

Vì \(\Delta ABC\)vuông tại A

\(\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{C}=90^o\)

\(\widehat{B}=4\widehat{C}\)

\(\Rightarrow5\widehat{C}=90^o\)

\(\Leftrightarrow\widehat{C}=18^o\)

\(\Rightarrow\widehat{B}+18^o=90^o\)

\(\Leftrightarrow\widehat{B}=72^o\)

Vậy\(\widehat{B}=72^o\)

Hok tốt!

Bad boy

Vào lúc: 2020-03-04 22:18:28 Xem câu hỏi

Trả lời:

Số gạo đó đủ ăn trong số ngày là:

\(\left(25.12\right):30=10\)(ngày)

                         Đáp số: 10 ngày

Hok tốt!

Bad boy

Vào lúc: 2020-03-04 22:16:37 Xem câu hỏi

Trả lời:

\(10-4=6\)

\(10-9=1\)

\(2+8=10\)

\(8-3+5=10\)

Hok tốt!

Bad boy

Vào lúc: 2020-03-04 21:51:46 Xem câu hỏi

Trả lời:

Ngọc Vũ

Hok tốt!

Bad boy

Vào lúc: 2020-03-04 21:49:31 Xem câu hỏi

Trả lời:

Nếu bạn đu dây, dây đứt, bạn chết.

P/s: Cách dịch nghĩa này chỉ là phát âm và nghe Anh kém thôi.

Câu dịch đúng là:

Nếu bạn làm (đánh) họ, họ đã làm (đánh) lại, bạn chết.

Hok tốt!

Bad boy

Vào lúc: 2020-03-04 21:08:38 Xem câu hỏi

Trả lời:

\(1000.0,04-\frac{100}{2,5}+10.0,4\)

\(=40-40+4\)

\(=4\)

Hok tốt!

Bad boy

Vào lúc: 2020-03-04 08:39:42 Xem câu hỏi

Câu 1 : Tính diện tích hình thang,biết độ dài đáy lần lượt là 18cm và 1,2 dm; chiều cao là 15cm.

A. 450 dm2

B. 450 cm2

C. 225 cm2

D. 225 dm2

Vào lúc: 2020-03-04 08:39:15 Xem câu hỏi

Trả lời:

1. D

2. A

Hok tốt!

Vào lúc: 2020-03-03 10:03:13 Xem câu hỏi

Trả lời:

Vì \(\left|x\right|< 5\)

\(\left|x\right|\ge0\)với\(\forall x\)

\(\Rightarrow\left|x\right|\in\left\{0;1;2;3;4\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4\right\}\)

Tổng các số x  thỏa mãn là:

\(\left(-4\right)+\left(-3\right)+\left(-2\right)+\left(-1\right)+0+1+2+3+4=0\)

Hok tốt!

Minh

Vào lúc: 2020-03-03 09:59:34 Xem câu hỏi

Trả lời:

274 : y = 9 dư 4

=>     y = (274 - 4) : 9

=>     y = 30

Vậy y = 30

Hok tốt!

Minh

Vào lúc: 2020-03-03 09:57:30 Xem câu hỏi

Trả lời:

Trạng ngữ là: Sau hòa bình

Hok tốt!

Minh

Vào lúc: 2020-03-03 09:56:36 Xem câu hỏi

Trả lời:

(14 - 12 - 7) - [ - (-3 + 2) + (5 - 9)]

=(-5 )- (3 - 2 + 5 - 9)

= (-5) - (-3)

= -5 + 3

= -2

Hok tốt!

Minh

Vào lúc: 2020-03-03 09:41:12 Xem câu hỏi

Trả lời:

  1. Will they come
  2. will you get
  3. will you do
  4. will do
  5. will call
  6. She will get
  7. will recover

Hok tốt!

Minh

Vào lúc: 2020-03-03 09:37:18 Xem câu hỏi

Trả lời:

Muốn biết thước nhựa nhiễm điện hay không ta đưa một đầu thi nhựa lại gần mảnh giấy vụn, nếu thước nhựa hút các mảnh giấy thì thước nhựa nhiễm điện.

Đưa thước nhựa lại gần quả cầu kim loại mang điện tích âm treo bề sợi chỉ mềm. Nếu quả cầu bị đẩy ra xa thước nhựa thì chứng tỏ thi nhựa nhiễm điện âm.

Hok tốt!

Minh

Vào lúc: 2020-03-03 09:35:35 Xem câu hỏi

Trả lời:

Ferris wheel: vòng đu quay

Hok tốt!

Minh

Vào lúc: 2020-03-03 09:34:25 Xem câu hỏi

Trả lời:

(27 - x) + (15 + x) = x - 24

27 - x + 15 + x     = x - 24

42                       = x - 24

x                         = 42 + 24

x                         = 66

Vậy x = 66

Hok tốt!

Minh

Vào lúc: 2020-03-03 09:25:50 Xem câu hỏi

Trả lời:

\(88,2:36=2,45\)

Hok tốt!

Minh

Trang trước Trang tiếp theo