Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

《 ღ Ňɠʉүêŋ ➻ Ňɠʉүêŋ ღ 》

Điểm hỏi đáp: 551

Ngày 31 - 05
Điểm 3

Tổng: 551 | Điểm tuần: 3 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 8

Những câu trả lời của 《 ღ Ňɠʉүêŋ ➻ Ňɠʉүêŋ ღ 》:

Vào lúc: 2020-05-04 15:50:58 Xem câu hỏi

Giải :

_ 5% của 18 là :

       18 : 100 x 5 = 0,9

Đáp số : 0,9

Vào lúc: 2020-03-10 16:17:19 Xem câu hỏi

( Làm đại thôi ạ, k chắc đúng ! )

Bể thứ hai chứa nhiều hơn bể thứ nhất số lí nước là :

     1525 - 1000 = 525 ( lít )

Trong 1 phút, bể thứ hai rút nhiều hơn bể thứ nhất số lít nước là :

     25,2 - 14,7 = 10,5 ( lít )

Thời gian để lượng nước còn lại ở hai bể bằng nhau là : 

     525 : 10,5 = 50 ( phút )

Vậy sau 50 phút thì lượng nước còn lại ở 2 bể bằng nhau

Vào lúc: 2020-03-08 20:57:30 Xem câu hỏi

ĐKXĐ : .....

\(\Leftrightarrow\)\(x^2+2x+1+2x+3-2\sqrt{2x+3}+1=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x+1\right)^2+\left(\sqrt{2x+3}-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}x+1=0\\\sqrt{2x+3}-1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Vào lúc: 2020-03-07 17:31:25 Xem câu hỏi

Số tiền người đó lĩnh được sau 1 tháng là :

     12 000 000 + ( 12 000 000 : 100 x 0,6 ) = 12 072 000 ( đồng )

Số tiền người đó lĩnh được sau 2 tháng là :

     12 072 000 + ( 12 072 000 : 100 x 0,6 ) = 12 144 432 ( đồng )

Đáp số : .....

Bài ở dưới tớ nhầm !!!

Vào lúc: 2020-03-07 17:15:02 Xem câu hỏi

\(a\times\frac{4}{7}+\frac{1}{3}\times a=\frac{2}{3}\)

\(a\times\left(\frac{4}{7}+\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}\)

\(a\times\frac{19}{21}=\frac{2}{3}\)

\(a=\frac{2}{3}:\frac{19}{21}\)

\(a=\frac{14}{19}\)

Vào lúc: 2020-03-07 16:43:33 Xem câu hỏi

Số tiền lãi trong 1 tháng là :

     12 000 000 x 0,6 = 7 200 000 ( đồng )

Số tiền lãi trong 2 tháng là : 

      7 200 000 x 2 + 12 000 000 = 26 400 000 ( đồng )

Đáp số :.......

Vào lúc: 2020-03-07 16:35:07 Xem câu hỏi

Diện tích thửa ruộng hay diện tích hình vuông là : 

     25 x 25 = 625 ( m2 )

Chiều rộng của thửa ruộng đó là :

     625 : 50 = 12,5 ( m )

Chu vi thửa ruộng đó là :

     ( 50 + 12,5 ) x 2 = 125 ( m )

Đáp số : 125m 

     

Vào lúc: 2020-03-05 17:23:34 Xem câu hỏi

233 < x < 249

\(\Rightarrow\)x có thể là : 234 ; 235 ; 236 ; 237 ; 238 ; 239 ; 240 ; 241 ; 242 ; 243 ; 244 ; 245 ; 246 ; 247 ; 248

Theo đề bài : x là số chia hết cho 5.

Mà các số chia hết cho 5 có tận cùng là 0 hoặc 5

\(\Rightarrow\)x = 235 ; 240 ; 245

Vào lúc: 2020-02-25 00:05:09 Xem câu hỏi

Gọi số học sinh tham gia đồng diễn thể dục là a ( học sinh )

Theo đề bài, ta có :

- a chia hết cho 12

- a chia hết cho 15

- a chia hết cho 18

\(\Rightarrow a\in BC\left(12;15;18\right)\) \(\left(a\inℕ^∗\right)\)

    \(150\le a\le200\)

Ta lại có :

\(12=2^2.3\)

\(15=3.5\)

\(18=2.3^2\)

\(\Rightarrow BCNN\left(12;15;18\right)=2^2.3^2.5=180\)

\(\Rightarrow BC\left(12;15;18\right)=B\left(180\right)=\left\{0;180;360;....\right\}\)

Mà \(150\le a\le200\)

\(\Rightarrow a=180\)

Vậy có 180 học sinh tham gia đồng diễn thể dục

Vào lúc: 2020-02-16 16:30:39 Xem câu hỏi

1/ Ta có : 

\(\left(a-b+c\right)-\left(a+c\right)\)

\(=a-b+c-a-c\)

\(=-b\left(đpcm\right)\)

2/ Ta có :

 \(\left(a+b\right)-\left(b-a\right)+c\)

\(=a+b-b+c+c\)

\(=2a+c\left(đpcm\right)\)

3/ Ta có :

\(-\left(a+b-c\right)+\left(a-b-c\right)\)

\(=-a-b+c+a-b-c\)

\(=-2b\left(đpcm\right)\) 

Vào lúc: 2020-02-07 11:10:03 Xem câu hỏi

Ta có : \(a\)\(:\)\(120\)dư \(58\)

\(\Rightarrow a-58\)chia hết cho \(120\)

\(\Rightarrow a-58+120\times2\)chia hết cho \(120\)

\(\Rightarrow a+182\)chia hết cho \(120\)   (1)

Ta lại có : \(a\)\(:\)\(135\)dư \(88\)

\(\Rightarrow a-88\)chia hết cho \(135\)

\(\Rightarrow a-88+135\times2\)chia hết cho \(120\)

\(\Rightarrow a+182\)chia hết cho \(135\)   (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow a+182\)chia hết cho \(120\)và \(135\)

\(\Rightarrow a+182\in BC\left(120;135\right)\)

Vì a nhỏ nhất nên \(a+182\)cũng phải nhỏ nhất

\(\Rightarrow a+182\in BCNN\left(120;135\right)\)

Ta có :

\(120=2^3\times3\times5\)

\(135=3^3\times5\)

\(\Rightarrow BCNN\left(120;135\right)=2^3\times3^3\times5=1080\)

\(\Rightarrow a+182=1080\)

\(\Rightarrow a=1080-182\)

\(\Rightarrow a=898\)

Vậy.....

Vào lúc: 2020-02-07 10:53:08 Xem câu hỏi

Hai đáy thùng hình vuông có kích thước gấp nhau 4 lần thì diện tích của chúng gấp nhau số lần là :

     \(4\times4=16\)( lần )

Vì chúng được cắt ra từ 1 là tôn nên khối lượng của chúng cũng gấp nhau 16 lần

Ta có sơ đồ : ( bạn tự vẽ nha! ) 

- Khối lượng đáy thùng lớn : 16 phần

- Khối lượng đáy thùng bé : 1 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

     \(16+1=17\)( phần )

Khối lượng của đáy thùng lớn là :

     \(3400:17\times16=3200\)( g )

Khối lượng của đáy thùng bé là :

     \(3400-3200=200\)( g )

Vậy......

Vào lúc: 2020-02-07 10:27:40 Xem câu hỏi

a) \(17+18+19+.....+99\)

Số số hạng của dãy số trên :

     \( \left(99-17\right):1+1=83\)( số hạng )

Tổng của dãy số trên :

     \(\frac{\left(17+99\right)\times83}{2}=4814\)

Vậy.........

b) \(23+25+....+49\)

Số số hạng của dãy số trên :

     \(\left(49-23\right):2+1=14\)( số hạng )

Tổng của dãy số trên :

     \(\frac{\left(23+49\right)\times14}{2}=504\)

Vậy........

c) \(46-45+44-43+....+2-1\)

\(=1+1+....+1\)( 23 chữ số 1 )

\(=1\times23\)

\(=23\)

d) \(5+8+11+14+....+38+41\)

Số số hạng của dãy số trên :

     \(\left(41-5\right):3+1=13\)( số hạng )

Tổng của dãy số trên :

     \(\frac{\left(5+41\right)\times13}{2}=299\)

Vậy.......

e) \(49-51+53-55+57-59+61-63+65\)

\(=\left(-2\right)+\left(-2\right)+\left(-2\right)+\left(-2\right)+65\)

\(=\left[\left(-2\right)+\left(-2\right)+\left(-2\right)+\left(-2\right)\right]+65\)

\(=\left[\left(-2\right)\times4\right]+65\)

\(=\left(-8\right)+65\)

\(=57\)

Vào lúc: 2020-02-07 10:03:47 Xem câu hỏi

Để bước chân của hai cha con ngang hàng nhau thì cần phải đi :

     \(4\times5=20\)\(\left(dm\right)\)

Quãng đường hai cha con du khách dạo chơi dài :

     \(20\times997=19940\)\(\left(dm\right)\)

Đổi : \(19940dm=1994m\)

Vậy........

Vào lúc: 2020-02-06 20:46:17 Xem câu hỏi

\(\hept{\begin{cases}a+ab+b=3\\b+bc+c=8\\c+ca+a=15\end{cases}}\)    \(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a+ab+b+1=4\\b+bc+c+1=9\\c+ca+a+1=16\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\)\(\hept{\begin{cases}\left(a+1\right)\left(b+1\right)=4\\\left(b+1\right)\left(c+1\right)=9\\\left(c+1\right)\left(a+1\right)=16\end{cases}}\) \(\left(1\right)\)

Nhân vế với vế  \(\Rightarrow\left[\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)\right]^2=\left(24^2\right)\)

                         \(\Rightarrow\left(a+1\right)\left(b+1\right)\left(c+1\right)=24\)\(\left(2\right)\)

Chia vế với vế của \(\left(2\right)\)cho lần lượt các pt của \(\left(1\right)\), ta được : 

\(\hept{\begin{cases}a+1=\frac{8}{3}\\b+1=\frac{3}{2}\\c+1=6\end{cases}}\) \(\Rightarrow\) \(\hept{\begin{cases}a=\frac{5}{3}\\b=\frac{1}{2}\\c=5\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a+b+c=\frac{43}{6}\)

Vào lúc: 2020-02-06 16:59:01 Xem câu hỏi

\(2x+5\)\(⋮\)\(x+2\)

Ta có : 

\(2x+5=2\left(x+2\right)+1\)\(⋮\)\(x+2\)

\(\Leftrightarrow1\)\(⋮\)\(x+2\)

\(\Rightarrow x+2\inƯ\left(1\right)=\left\{1;-1\right\}\)

Ta có bảng sau :

\(x+2\)\(1\)\(-1\)
\(x\)\(-1\)\(-3\)

Vậy \(x\in\left\{-1;-3\right\}\)

Vào lúc: 2020-02-06 16:47:44 Xem câu hỏi

Do \(2011>0\)nên \(|x-2y|+|4y-5z|+|z-3x|>0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|x-2y|=x-2y\\|4y-5z|=4y-5z\\|z-3x|=z-3x\end{cases}}\)

Khi đó, ta có : 

\(x-2y+4y-5z+z-3x=2011\)

\(\Leftrightarrow-2x+2y-4z\)\(⋮\)\(2\forall x,y,z\in Z\)

Mà 2011 không chia hết cho 2

Nên không tồn tại các số nguyên \(x,y,z\)thỏa mãn đề bài

Vào lúc: 2020-02-06 15:05:24 Xem câu hỏi

Tìm số cuối cùng :

     20, 19, 17, 14, 10, 5, -1

Quy luật của dãy số trên :

     20 - 1 = 19

     19 - 2 = 17

     17 - 3 = 14

     .......

     5 - = -1

Vào lúc: 2020-02-06 10:10:15 Xem câu hỏi

Tổng độ dài hai đáy của hình thang là :

     \(8,2\times2=16,4\)\(\left(dm\right)\)

Diện tích của hình thang là :

     \(\frac{16,4\times7,8}{2}=63,96\)\(\left(dm^2\right)\)

Vậy.......

Vào lúc: 2020-02-02 18:07:36 Xem câu hỏi

Lượng nước muối có trong 40g nước biển là :

     \(40\times4:100=1,6\)\(\left(g\right)\)

Cứ 100g nước thì có 2g muối.

1,6g muối thì cần lượng nước biển là : 

      \(100:2\times1,6=80\)\(\left(g\right)\)

Lượng nước lã phải thêm là :

     \(80-40=40\)\(\left(g\right)\)

Vậy......

Trang trước Trang tiếp theo