Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Văn Tuấn Anh

Điểm hỏi đáp: 908

Ngày 07 - 06
Điểm 0

Tổng: 908 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của Nguyễn Văn Tuấn Anh:

Vào lúc: 2020-02-05 20:23:28 Xem câu hỏi

Lấy (2) - (1)

\(\Rightarrow2x^2+2xy+2y^2=14\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy+y^2=7\)

Vào lúc: 2020-02-05 10:38:45 Xem câu hỏi

a) \(\hept{\begin{cases}x^2-3xy+y^2=-1\left(1\right)\\3x^2-xy+3y^2=13\left(2\right)\end{cases}}\) 

Lấy (2) trừ (1)

\(\Rightarrow x^2+xy+y^2=7\) (3)

Từ (3) và (2)

\(\Leftrightarrow3x^2+3y^2-13+x^2+xy+y^2=7\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2=5\)(4)

Thay( 4) vào (1)

\(\Rightarrow xy=\frac{10}{3}\) 

Thay xy vào (1)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-y\right)^2=\frac{7}{3}\\\left(x+y\right)^2=\frac{47}{3}\end{cases}}\)

=> tìm đc x ; y

Vào lúc: 2020-02-04 10:25:08 Xem câu hỏi

https://olm.vn/hoi-dap/detail/232384263245.html

Vào lúc: 2020-01-29 15:08:14 Xem câu hỏi

\(M=\sqrt{x}-x\)

\(=\frac{1}{4}-\left(x-\sqrt{x}+\frac{1}{4}\right)\)

\(=\frac{1}{4}-\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{1}{4}\forall x\ge0\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2=0\Leftrightarrow\sqrt{x}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\frac{1}{4}\)

Vào lúc: 2020-01-28 20:48:36 Xem câu hỏi

Đặt \(\hept{\begin{cases}x-1=a\\y-1=b\\z-1=c\end{cases}}\)

\(PT\Leftrightarrow3a^2b^2c^2\ge ab+bc+ac\) 

Vào lúc: 2020-01-28 20:14:26 Xem câu hỏi

Câu dễ làm trước !

b) \(\hept{\begin{cases}x^4+x^2y^2+y^4=481\\x^2+xy+y^2=37\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)-x^2y^2=481\\x^2+xy+y^2=37\end{cases}}\) 

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x^2-xy+y^2\right)=13\\x^2+xy+y^2=37\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}xy=12\\x^2+y^2=25\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(x^2+2xy+y^2\right)-xy=37\\\left(x^2-2xy+y^2\right)+xy=13\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x+y\right)^2=49\\\left(x-y\right)^2=1\end{cases}}\) (thay xy=12)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=4\\y=3\end{cases}}\) hoặc \(\hept{\begin{cases}x=-4\\y=-3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\hept{\begin{cases}x+y=7\\x-y=1\end{cases}}\\\hept{\begin{cases}x+y=-7\\x-y=-1\end{cases}}\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-01-27 20:21:17 Xem câu hỏi

Sử dụng trường hợp riêng của BĐT Schur. Với a,b,c là các sooa thực ko âm và k>0 ta luôn có :

\(a^k\left(a-b\right)\left(a-c\right)+b^k\left(b-c\right)\left(b-a\right)+c^k\left(c-a\right)\left(c-b\right)\ge0\)

Vào lúc: 2020-01-27 20:14:23 Xem câu hỏi

1

\(x^2-4mx+4m^2-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2m\right)^2-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2m+\sqrt{2}\right)\left(x-2m-\sqrt{2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2m-\sqrt{2}\\x=2m+\sqrt{2}\end{cases}}\) 

Vậy............

Vào lúc: 2020-01-04 16:29:10 Xem câu hỏi

:v ! đánh máy nên ẩu !

kết quả cuối :

\(=\frac{25\sqrt{x}+3x-20}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

Vào lúc: 2020-01-04 16:25:41 Xem câu hỏi

đúng đề không bạn? Nếu đề phải tìm nghiệm nguyên thì bài làm như sau :

\(x^2-2xy-11=y^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2-2y^2=11\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y-y\sqrt{2}\right)\left(x-y+y\sqrt{2}\right)=11\)

.....Còn lại làm nốt ! GY: tìm các Ư(11) 

Vào lúc: 2020-01-04 16:18:32 Xem câu hỏi

a) \(A=\frac{15\sqrt{x}-11}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}+\frac{3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}-\frac{3}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\frac{15\sqrt{x}-11+3x+7\sqrt{x}-6-3+\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{23\sqrt{x}+3x-20}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

Vào lúc: 2019-12-30 09:31:41 Xem câu hỏi

\(PT\Leftrightarrow\frac{2\sqrt{2x}}{\sqrt{1+x^2}}=1-x\)

\(\Leftrightarrow\frac{8x}{1+x^2}=1-2x+x^2\)

\(\Leftrightarrow8x=1+x^2-2x-2x^3+x^2+x^4\)

\(\Leftrightarrow x^4-2x^3+2x^2-10x+1=0\)

.......................

Vào lúc: 2019-12-28 18:42:29 Xem câu hỏi

sai đề kìa bạn !  đi bằng xuồng máy vs vận tốc bé hơn mà lại đến B sớm hơn dự định???

Vào lúc: 2019-12-24 20:33:17 Xem câu hỏi

a) \(\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^2+2ab+b^2}{4}-ab\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\ge0\) (luôn đúng \(\forall a,b\) )

=>đpcm

Vào lúc: 2019-12-14 19:51:07 Xem câu hỏi

b) Để \(A\in Z\)

\(\Leftrightarrow\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-4}=\frac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}-4}+\frac{7}{\sqrt{x}-4}\in Z\)

=>\(\sqrt{x}-4\inƯ\left(7\right)\)

........

Vào lúc: 2019-12-14 19:48:33 Xem câu hỏi

a) \(A=\frac{2\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-4}-\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}-\frac{2-3\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(=\frac{2x-\sqrt{x}-3-x+2\sqrt{x}+8-2+3\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(=\frac{x+4\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(=\frac{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\) 

\(=\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-4}\)

Vào lúc: 2019-12-14 19:41:59 Xem câu hỏi

\(\sqrt{12}=\sqrt{x^2+12x+13}\)

\(\Leftrightarrow12=x^2+12x+13\)

\(\Leftrightarrow x^2+12x+36-35=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+6\right)^2-35=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+6+\sqrt{35}\right)\left(x+6-\sqrt{35}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-6-\sqrt{35}\\x=\sqrt{35}-6\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-12-09 12:48:25 Xem câu hỏi

\(A=\left(\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{1+\sqrt{x}}\right)\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\)

\(=\frac{2\sqrt{x}}{\left(1-\sqrt{x}\right)\left(1+\sqrt{x}\right)}.\frac{-\left(1-\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\)

\(=\frac{-2}{1+\sqrt{x}}\)

b) 

 Để \(A\in Z\)

\(\Rightarrow1+\sqrt{x}\inƯ\left(-2\right)\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}\in\left\{0;-2;1;-3\right\}\)mà \(\sqrt{x}\ge0\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}\in\left\{1;0\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{0;1\right\}\)

Vào lúc: 2019-12-02 20:49:56 Xem câu hỏi

a) \(A=\frac{3x^2+5}{x^2+1}=\frac{3\left(x^2+1\right)+2}{x^2+1}=3+\frac{2}{x^2+1}\)

để A nguyên =>\(x^2+1\inƯ\left(2\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2\in\left\{0;1\right\}\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{0;\pm1\right\}\)

Vào lúc: 2019-12-02 20:33:10 Xem câu hỏi

\(\sqrt{x-5}+\sqrt{7-x}=2\)

\(\Leftrightarrow x-5+7-x+2\sqrt{\left(x-5\right)\left(7-x\right)}=4\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{\left(x-5\right)\left(7-x\right)}=2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(7-x\right)=1\)

\(\Leftrightarrow12x-x^2-36=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-6\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=6\)

Trang trước Trang tiếp theo