Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵๖ۣۜ( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )ッ

Điểm hỏi đáp: 22370

Ngày 24 - 05 25 - 05 26 - 05 27 - 05
Điểm 21 9 3 0

Tổng: 22370 | Điểm tuần: 33 | Trả lời 7 ngày qua: 9 | Lượt trả lời trong tháng: 11

Lượt trả lời trong 3 tháng: 30

Những câu trả lời của ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵๖ۣۜ( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )ッ:

Vào lúc: 2020-05-27 14:31:20 Xem câu hỏi

e, \(\frac{11}{8}+\frac{13}{6}=\frac{85}{x}\)

\(\Leftrightarrow\frac{85}{24}=\frac{85}{x}\)

\(\Leftrightarrow x=24\)

Vậy.......................

Vào lúc: 2020-05-27 14:30:08 Xem câu hỏi

102 con gà chiếm :

\(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)( đàn gà lúc đầu )

Số gà lúc đầu của nhà bác Hùng :

\(102:\frac{2}{3}=153\)( con gà )

Vào lúc: 2020-05-27 14:28:44 Xem câu hỏi

g, \(\frac{x}{15}=\frac{3}{5}+\frac{-2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{15}=-\frac{1}{15}\)

\(\Leftrightarrow x=-1\)

Mấy câu kia dễ tự làm ((:

Vào lúc: 2020-05-27 14:26:13 Xem câu hỏi

Quãng đường 2 xe di chuyển trong 1h : 

12 + 14 = 26 ( km )

Đổi 2h15' = 2,25h

Quãng đường AB dài :

26 x 2,25 = 58,5 ( km )

Vào lúc: 2020-05-25 23:09:49 Xem câu hỏi

Tổng vt :

14 + 10 = 24 ( km/h )

Thời gian để 2ng gặp nhau :

18 : 24 = 8,75h = 45'

2ng gặp nhau lúc :

6h + 45' = 6h45'

Vào lúc: 2020-05-25 23:09:21 Xem câu hỏi

Mỗi tuần có 7ng

=> 5 tuần có số ngày là :

7 x 5 = 35ng

Vào lúc: 2020-05-24 21:42:11 Xem câu hỏi

TL :

= 10m2

:)

Vào lúc: 2020-05-24 11:13:48 Xem câu hỏi

Số chẵn lớn nhất có 2 chứ số : 888

Số có 4 chữ số chia hết cho cả 3 và 5 : 1800

B)

Vào lúc: 2020-05-24 11:12:23 Xem câu hỏi

Mặt đáy HCN có diện tích :

( 148 - 100 ) : 2 = 24 ( cm2 )

Vào lúc: 2020-05-04 09:43:21 Xem câu hỏi

\(\left|5x-15\right|=0\)

\(\orbr{\begin{cases}5x-15=0\\-5x+15=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5x=15\\-5x=-15\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=3\\x=3\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2020-05-04 09:42:02 Xem câu hỏi

\(\left|5-2x\right|=1-x\)

\(\orbr{\begin{cases}5-2x=1-x\\-5+2x=1-x\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}5-2x-1+x=0\\-5+2x-1+x=0\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}4-x=0\\-6+3x=0\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=4\\3x=6\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=4\\x=2\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2020-03-30 09:18:29 Xem câu hỏi

rút gọn dễ :))

\(a,-a-\left(b-a-c\right)\)

\(=-a-b+a+c\)

\(=-b+c\)

\(b,-\left(a-c\right)-\left(a-b+c\right)\)

\(=-a+c-a+b-c\)

\(=-2a+b\)

\(c,-\left(a-b+c\right)-\left(a+b+c\right)\)

\(=-a+b-c-a-b-c\)

\(=-2a-2c\)

Vào lúc: 2020-03-30 09:14:03 Xem câu hỏi

\(a,x=\frac{7}{25}-\frac{1}{5}\Rightarrow x=\frac{2}{25}\)

\(b,x=\frac{5}{11}-\frac{4}{9}\Rightarrow x=\frac{1}{99}\)

\(c,\frac{5}{9}-\frac{x}{1}=-\frac{1}{3}\)

\(\frac{x}{1}=\frac{8}{9}\Rightarrow\frac{9x}{9}=\frac{8}{9}\Rightarrow9x=8\Rightarrow x=\frac{8}{9}\)

Vào lúc: 2020-03-30 09:11:05 Xem câu hỏi

\(\frac{x-1}{12}=\frac{3}{x-1}ĐKXĐ\left(x\ne1\right)\)

\(\left(x-1\right)^2=36\)

\(\left(x-1\right)^2=6^2\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=6\\x-1=-6\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=7\\x=-5\end{cases}}}\)tm ))

Vào lúc: 2020-03-30 09:06:14 Xem câu hỏi

\(-5⋮2x+1\)

\(2x+1\inƯ\left(-5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

Ta lập bảng xét giá trị 

2x+101-15-5
2x-9-11-5-15
x-9/2-11/2-5/2-15/2

\(\left(x+3\right)\left(2y-1\right)=3\)

\(x+3;2y-1\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

Ta lập bảng xét giá trị 

x+31-13-3
2y-13-31-1
x-2-40-6
y2-110

Vào lúc: 2020-03-27 14:56:51 Xem câu hỏi

Could you lend me some money? I'm very____of cash at the moment.

a.down

b.scarce

c.low

d.short

Vào lúc: 2020-03-27 14:55:48 Xem câu hỏi

\(a,-\frac{x}{4}=-\frac{9}{x}\)

\(x^2=36\)

\(x=\pm6\)

\(c,\frac{x}{4}=\frac{18}{x+1}\)

\(x^2+x=72\)

\(\left(x-8\right)\left(x+9\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=8\\x=-9\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-03-27 14:52:16 Xem câu hỏi

Fill must / mustn't 

1.She___mustn't___ eat sweet

2.He____must___ does his homework

3.They____must___to do your housework

4.We____mustn't___play with fire.

Vào lúc: 2020-03-26 08:45:20 Xem câu hỏi

When the boy ________ the car he was badly injured.

 I was moved to tears ________ sorrow.

Some authors are too ________ to critisism.

 We heard her ________ to her little brother.

Vào lúc: 2020-03-26 08:44:41 Xem câu hỏi

A. Phones 
I. Find the word which has a different sound in the part underlined.
1.a. pair                            b. pear                          c. chair                       d. fear
2.a. weather                     b. newsreader             c. teaching                 d. repeat
3.a. great                          b. near                          c. beard                     d. dear
4.a. dear                           b. wear                         c. fear                         d. hear
5.a. feature                       b. reason                     c. teacher                   d. idea
6.a. easy                            b. appear                    c. please                     d. weak

Trang trước Trang tiếp theo