Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Điểm hỏi đáp: 475

Ngày 04 - 06
Điểm 0

Tổng: 475 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍:

Vào lúc: 2020-01-22 15:07:54 Xem câu hỏi

Gọi: S=2-4+6-8+.....+48-50

=> 2S = (2-4+6-8+......+48-50)+(2-4+6-8+.........+48-50)

           =(-2)+(-2)+(-2)+...........+(-2)+(-2)                [25 số -2]

           =(-2)x25

           =-50

=> S = -25

Vậy ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vào lúc: 2020-01-05 08:54:08 Xem câu hỏi

a)Có: |x| = 5

Vì: x < 0

=>x = -5

Vậy x = -5  

b)( -15 )+ |x| = |-6| + 23

=> -15 + |x| = 6 + 23

=> -15 + |x| = 29

=> |x| = 44

\(\Rightarrow x=\pm44\)

Vậy \(x=\pm44\)

Vào lúc: 2019-11-16 22:14:50 Xem câu hỏi

Cho hỏi tớ sai chỗ nào ạ :>?Góp ý giúp nha?

Vào lúc: 2019-11-16 22:12:11 Xem câu hỏi

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có:

\(\frac{2a+b+c}{a}=\frac{2b+c+a}{b}=\frac{2c+a+b}{c}=\frac{2a+b+c+2b+c+a+2c+a+b}{a+b+c}=\frac{4\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=4\)

\(\Rightarrow\frac{2a+b+c}{a}=4\Rightarrow2a+b+c=4a\Rightarrow b+c=4a-2a=2a\)

          \(\frac{2b+c+a}{b}=4\Rightarrow2b+c+a=4b\Rightarrow c+a=4b-2b=2b\)

          \(\frac{2c+a+b}{c}=4\Rightarrow2c+a+b=4c\Rightarrow a+b=4c-2c=2c\)   

Suy ra \(P=\frac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)}{abc}=\frac{2c.2a.2b}{abc}=\frac{8abc}{abc}=8\)

Vậy P=8

Vào lúc: 2019-11-16 21:49:40 Xem câu hỏi

à lộn:

Sửa:

they sent Paul a letter from Italy

=>A letter was sent to Paul from Italy.

Vào lúc: 2019-11-16 21:34:51 Xem câu hỏi

không có gì đâu cậu ^^

Vào lúc: 2019-11-16 21:21:37 Xem câu hỏi

Có: a+b chia hết cho 2

=> a và b chia hết cho 2

=> a và b là số chẵn

Vì tất cả các số chẵn nhân với bất kì số nào thì nó vẫn là số chẵn.

=> a+3b chia hết cho 2

Vào lúc: 2019-11-16 18:17:18 Xem câu hỏi

Write the sentences in the passive:

They sent Paul a letter from Italy

=>Passive:

They didn't send Paul a letter from Italy.

Vào lúc: 2019-11-16 18:15:20 Xem câu hỏi

Công nghệ 7 phải không cậu?

Cụm từ có 20 chữ cái để nêu nguyên tác phòng trừ sâu bệnh:

PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH

Chắc chắn luôn nha cậu.

Vào lúc: 2019-11-16 17:48:46 Xem câu hỏi

24, 36, 160 đều chia hết cho x

=> x thuộc ƯC ( 24,36,160 )

Có :

24=23.3

36=22.32
160=25.5

=> ƯCLN( 24,36,160 )= 22=4

=> x thuộc Ư(4)={-4;-2;-1;1;2;4}

Mà x lớn nhất 

=> x=4

Vậy x=4

Vào lúc: 2019-11-16 17:24:44 Xem câu hỏi

Yêu nước: ái quốc

Cha mẹ : phụ mẫu

Biển lớn : đại dương

Anh em : huynh đệ

Vào lúc: 2019-11-16 17:19:07 Xem câu hỏi

Xin phép được giải bài mà chính bản thân hỏi :v

Có \(\frac{\overline{ab}}{\overline{bc}}=\frac{a}{c}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{10a+b}{10b+c}=\frac{9a+b}{10b}=\frac{9ak+bk}{10bk}\)          \(\left(k=11...1\right)\)(n chữ số 1)

                       \(\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{9a\cdot11...1+b\cdot11...1}{10b\cdot11...1}=\frac{99...9\cdot a+b\cdot11...1}{b\cdot11...10}\)       (n chữ số 9)

                                                                                \(=\frac{\left(100..0-1\right)\cdot a+\overline{bb...b}}{\overline{bb...b0}}\)   (n chữ số 0) (n chữ số b)

                                                                                \(=\frac{\overline{a00...0}-a+\overline{bb...0}}{\overline{bb...b0}}\)

                                                                                \(=\frac{\overline{a00...0}+\overline{bb...b}}{\overline{bb...b0}+c}=\frac{\overline{abb...b}}{\overline{bb...bc}}\)    (đpcm)

Vào lúc: 2019-11-14 20:28:51 Xem câu hỏi

Số phần thưởng chia được nhiều nhất là ƯCLN( 240 , 180 )

240 = 24 . 3 . 5

180 = 22 . 32 . 5

=> ƯCLN( 240,  180 ) = 2 . 3 . 5 = 30

Vậy số phần thưởng chia được nhiều nhất là 30

Khi đó : Mỗi phần thưởng có số bút bi là : 240 : 30 = 8

                                               có số quyển vở là : 180 : 30 = 6

Vào lúc: 2019-11-14 20:17:52 Xem câu hỏi

Câu 1 : Số nào trong các số sau chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

A) 222     B) 2015      C) 118          D) 990

Câu 2 : Tập hợp tất cả các ước của 15 là :

  A) { 1;3;15}    B) { 1;3;5}     C) { 3;5;15}     D) { 1;3;5;15}

Câu 3 : ƯCLN (18;12) là : 

A) 36       B) 12    C) 6         D) 30

Câu 4 : Số nào chia hết cho 9:

A) 386        B) 207         C) 128           D) 129

Vào lúc: 2019-11-14 20:13:41 Xem câu hỏi

a) A=550-548+542-540+...+56-54+52-1

    52A=552-550+548-546+....+54-52

     52A+A=(552-550+.....+54-52)+(550-548+...+52-1)

    26A=552+1

      A= \(\frac{5^{52}+1}{26}\)

Vào lúc: 2019-11-14 20:04:49 Xem câu hỏi

xy - 3x + y = 13

x(y-3)+y-3=13-3

(x+1)(y-3)=10

=> x+1 và y-3 thuộc Ư(10)={-10;-5;-2;-1;1;2;5;10)

Ta có bảng sau:

x+1-10

-1

-5-211025
y-3-1

-10

-2-510152
x-11

-2

-6-30914
y2

-7

1-213485

Vậy.....................................

Vào lúc: 2019-11-14 18:30:48 Xem câu hỏi

Fix (Sửa):

1. I get to work in half an hour

=> It takes half an hour to me to get to work.

Không chắc

Vào lúc: 2019-11-14 18:27:16 Xem câu hỏi

1. I get to work in half an hour

=> It takes half an hour to finish my work.

2. It isn't important for you to finish the work today

=> You don't have to finish the work today

3. There are over eight hundred stamps in Nam's collector

=> Tim's collection has over eight hundred stamps

Vào lúc: 2019-11-14 18:20:39 Xem câu hỏi

Loại:

+Từ láy:bỡ ngỡ, ngơ ngác, lo lắng, thiêng liêng, ấm áp, thân thương, luôn luôn, giữ gìn, trân trọng

+Từ ghép: bạn bè, giòn dã, mái trường, ngôi nhà.

Vào lúc: 2019-11-13 18:29:51 Xem câu hỏi

1)

Có 6 chia hết cho 2x+1

=> 2x+1=Ư(6)={-6;-3;-2;-1;1;2;3;6}

Ta có bảng:

2x+1-6-3-2-11236
2x-7-4-3-20125
x\(\frac{-7}{2}\)(loại)-2 (loại)\(\frac{-3}{2}\)(loại)-1 (loại)0\(\frac{1}{2}\)(loại)1\(\frac{5}{2}\)(loại)

Vậy x=0 hoặc x=1 
2)

A=5+52+53+...+520

=(5+52)+(53+54)+...+(519+520)

=(5+52)+52(5+52)+...518(5+52)

=30+52.30+54.30+56.30+..+518.30

=30(1+52+54+56+..+518) chia hết cho 30

<=> A là bội của 30 (đpcm)

Trang trước Trang tiếp theo