Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Kiệt Nguyễn

Điểm hỏi đáp: 11521

Ngày 20 - 01 21 - 01 22 - 01 23 - 01 24 - 01
Điểm 1 5 3 0 0

Tổng: 11521 | Điểm tuần: 9 | Trả lời 7 ngày qua: 11 | Lượt trả lời trong tháng: 37

Lượt trả lời trong 3 tháng: 283

Những câu trả lời của Kiệt Nguyễn:

Vào lúc: 2021-01-24 19:16:21 Xem câu hỏi

\(\text{⋄}\)Xét xyz = 0 thì dễ có x = y = z = 0 (Nếu giả sử x = 0 thì 4y2(1 - x) = 0 hay y = 0 do đó 4z2(1 -  y) = 0 suy ra z = 0, tương tự đối với y, z = 0)

\(\text{⋄}\)Xét \(xyz\ne0\)thì từ hệ suy ra \(xyz=64x^2y^2z^2\left(1-x\right)\left(1-y\right)\left(1-z\right)\Leftrightarrow64xyz\left(1-x\right)\left(1-y\right)\left(1-z\right)=1\)(*)

Dễ có: \(\left(2x-1\right)^2\ge0\Leftrightarrow4x\left(1-x\right)\le1\), tương tự: \(4y\left(1-y\right)\le1;4z\left(1-z\right)\le1\)suy ra \(64xyz\left(1-x\right)\left(1-y\right)\left(1-z\right)\le1\)

Như vậy điều kiện để (*) xảy ra là \(x=y=z=\frac{1}{2}\)

Vậy hệ có 2 nghiệm \(\left(x,y,z\right)\in\left\{\left(0;0;0\right),\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)\right\}\)

Vào lúc: 2021-01-24 15:14:53 Xem câu hỏi

Do \(a,b,c\in\left[0;2\right]\)nên \(\left(a-2\right)\left(b-2\right)\left(c-2\right)\le0\)\(\Leftrightarrow abc-2\left(ab+bc+ca\right)+4\left(a+b+c\right)-8\le0\)\(\Leftrightarrow2\left(ab+bc+ca\right)\ge4+abc\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2\ge a^2+b^2+c^2+abc+4\)\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2\le5-abc\le5\)(Do \(a,b,c\ge0\))

Đẳng thức xảy ra khi trong 3 số a, b, c có một số bằng 0, một số bằng 1 và một số bằng 2

Vào lúc: 2021-01-23 13:15:13 Xem câu hỏi

\(\text{⋄}\)Dễ có: \(B\ge\left(3+\frac{4}{a+b}\right)\left(3+\frac{4}{b+c}\right)\left(3+\frac{4}{c+a}\right)\)

\(\text{⋄}\)Đặt \(b+c=x;c+a=y;a+b=z\left(x,y,z>0\right)\)thì \(a=\frac{y+z-x}{2};b=\frac{z+x-y}{2};c=\frac{x+y-z}{2}\)

Giả thiết được viết lại thành: \(x+y+z\le3\)và ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left(3+\frac{4}{x}\right)\left(3+\frac{4}{y}\right)\left(3+\frac{4}{z}\right)\)

\(\text{⋄}\)Ta có: \(\left(3+\frac{4}{x}\right)\left(3+\frac{4}{y}\right)\left(3+\frac{4}{z}\right)=27+36\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)+48\left(\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}\right)+\frac{64}{xyz}\)\(\ge27+36.\frac{9}{x+y+z}+48.\frac{27}{\left(x+y+z\right)^2}+64.\frac{27}{\left(x+y+z\right)^3}\ge343\)

Đẳng thức xảy ra khi x = y = z = 1 hay a = b = c = 1/2

Vào lúc: 2021-01-21 13:41:48 Xem câu hỏi

+) Ta có: ^ACD = ^ACB + ^BCD; ^AEC = ^ABC + ^BAD

Mà ^ACB = ^ABC (∆ABC cân tại A); ^BCD = ^BAD (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung)

nên ^ACD = ^AEC (1)

+) Dễ có: ∆AEB ~ ∆CED (g.g) nên \(\frac{AB}{CD}=\frac{AE}{CE}=\frac{AC}{CD}\)(2)

Từ (1) và (2), ta có: ^ACD = ^AEC và \(\frac{AE}{CE}=\frac{AC}{CD}\)nên ∆AEC ~ ACD (c.g.c)

\(\Rightarrow\frac{AC}{AD}=\frac{AE}{AC}\Rightarrow AC^2=AE.AD\)(đpcm)

Vào lúc: 2021-01-20 21:40:01 Xem câu hỏi

Đặt \(\left(b+c,c+a,a+b\right)\rightarrow\left(x,y,z\right)\)thì \(x,y,z>0\)và \(a=\frac{y+z-x}{2};b=\frac{z+x-y}{2};c=\frac{x+y-z}{2}\)

Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành: \(\frac{y+z-x}{2x}+\frac{25\left(z+x-y\right)}{2y}+\frac{4\left(x+y-z\right)}{2z}>2\)

Xét \(VT=\left(\frac{y}{2x}+\frac{z}{2x}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{25z}{2y}+\frac{25x}{2y}-\frac{25}{2}\right)+\left(\frac{2x}{z}+\frac{2y}{z}-2\right)\)\(=\left(\frac{y}{2x}+\frac{25x}{2y}\right)+\left(\frac{25z}{2y}+\frac{2y}{z}\right)+\left(\frac{z}{2x}+\frac{2x}{z}\right)-15\)\(\ge2\sqrt{\frac{y}{2x}.\frac{25x}{2y}}+2\sqrt{\frac{25z}{2y}.\frac{2y}{z}}+2\sqrt{\frac{z}{2x}.\frac{2x}{z}}-15=2\)(BĐT Cauchy)

Đẳng thức xảy ra khi \(10x=2y=5z\)hay \(10\left(b+c\right)=2\left(c+a\right)=5\left(a+b\right)\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}10b+8c=2a\\5b+10c=5a\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2a=10b+8c\\2a=2b+4c\end{cases}}\Leftrightarrow8b+4c=0\)(Vô lí vì 8b + 4c > 0 với mọi b,c dương)

Vậy dấu bằng không xảy ra

Vào lúc: 2021-01-20 11:03:33 Xem câu hỏi

\(ĐK:x\ge1\)

\(x^2-3x+2\sqrt{x-1}+1=0\Leftrightarrow x^2-3x+1=-2\sqrt{x-1}\)\(\Leftrightarrow x^2-2x=\left(x-1\right)-2\sqrt{x-1}\Leftrightarrow\left(x-\sqrt{x-1}\right)\left(x+\sqrt{x-1}-2\right)=0\)

Th1: \(x=\sqrt{x-1}\Leftrightarrow x^2=x-1\Leftrightarrow x^2-x+1=0\)(Vô nghiệm vì \(x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\forall x\inℝ\))

Th2: \(x+\sqrt{x-1}-2=0\Leftrightarrow\sqrt{x-1}=2-x\)(với \(1\le x\le2\))

\(\Leftrightarrow x-1=x^2-4x+4\Leftrightarrow x^2-5x+5=0\)(*)

Giải (*) kết hợp với điều kiện ta chỉ có 1 nghiệm \(x=\frac{5-\sqrt{5}}{2}\)

Vậy nghiệm duy nhất của phương trình là\(\frac{5-\sqrt{5}}{2}\)

Vào lúc: 2021-01-19 21:37:19 Xem câu hỏi

 Ta có: \(4a^2+a\sqrt{2}-\sqrt{2}=0\Leftrightarrow a^2+\frac{\sqrt{2}}{4}a-\frac{\sqrt{2}}{4}=0\Leftrightarrow a^2=\frac{\sqrt{2}}{4}-\frac{\sqrt{2}}{4}a\)\(\Leftrightarrow a^4=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}a^2-\frac{1}{4}a\Leftrightarrow a^4+a+1=\frac{1}{8}a^2+\frac{3}{4}a+\frac{9}{8}=\frac{1}{8}\left(a+3\right)^2\)\(\Rightarrow\sqrt{a^4+a+1}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(a+3\right)\)(Do a > 0)

\(\Rightarrow\sqrt{a^4+a+1}-a^2=\frac{1}{2\sqrt{2}}\left(a+3\right)-\left(\frac{\sqrt{2}}{4}-\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}a+\frac{\sqrt{2}}{2}\)

Suy ra \(\frac{a+1}{\sqrt{a^4+a+1}-a^2}=\frac{a+1}{\frac{\sqrt{2}}{2}\left(a+1\right)}=\sqrt{2}\)

Vào lúc: 2021-01-19 17:59:34 Xem câu hỏi

Dễ có IC là tiếp tuyến của đường tròn nên IC2 = IB.IE (1)

Theo tính chất của góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, ta có: ^EBA = ^BDA

Lại có: ^BDA = ^DAC (BD//AC, hai góc so le trong)

Từ đó suy ra ^EBA = ^DAC

∆AIE và ∆BIA có: ^AIB là góc chung, ^EBA = ^DAC (cmt) nên ∆AIE ~ ∆BIA (g.g)

=>\(\frac{IA}{IE}=\frac{IB}{IA}\Rightarrow IA^2=IB.IE\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra IA2 = IC2 hay IA = IC

Vậy I là trung điểm của AC (đpcm)

Vào lúc: 2021-01-18 20:57:14 Xem câu hỏi

a) ^EAB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên ^EAB = 900 hay AE⊥AB

Có AE⊥AB (cmt) và CD⊥AB (gt) nên AE//CD => Cung AC bằng cung DE hay AC = DE (đpcm)

b) ∆AIC và ∆BID vuông tại I nên IA2 + IB2 + IC2 + ID2 = (IA2 + IC2) + (IB2 + ID2) = AC2 + BD2 = ED2 + BD2 = BE2 (∆EDB có ^EDB = 900 do nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Mà BE2 = (2R)2 = 4R2 nên IA2 + IB2 + IC2 + ID2 = 4R2 (đpcm)

Vào lúc: 2021-01-18 19:54:00 Xem câu hỏi

Vẽ đường kính AK

+) Dễ có: ^KBC = ^KAC (2 góc nội tiếp cùng chắn cung KC) (1)

+) ^ABK là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên ^ABK = 900

 Có: ^KBC + ^CBA = ^ABK = 900 (cmt)

       ^BAH + ^CBA = 900 (∆ABH vuông tại H)

Từ đó suy ra ^KBC = ^BAH                                                    (2)

Từ (1) và (2) suy ra ^BAH = ^KAC hay ^BAH = ^OAC (đpcm)

Vào lúc: 2021-01-17 17:20:38 Xem câu hỏi

Tính đạo hàm: \(\left(x^2\right)'=2x\)

\(\left(\frac{2}{x^3}\right)'=2\left(\frac{1}{x^3}\right)'=2\left(x^{-3}\right)'=2.\left(-3\right).x^{-4}=\frac{-6}{x^4}\)

\(y'=\left(x^2+\frac{2}{x^3}\right)'=\left(x^2\right)'+\left(\frac{2}{x^3}\right)'=2x-\frac{6}{x^4}=\frac{2x^5-6}{x^4}\)

\(y'=0\Leftrightarrow x=\sqrt[5]{3}\)

Lập bảng biến thiên ta có: \(Min\)\(y=y\left(\sqrt[5]{3}\right)\approx2,58640929\)

Vào lúc: 2021-01-16 17:28:35 Xem câu hỏi

\(ĐK:x,y,z>\frac{1}{2}\)

Ta có: \(\left(x+2y\right)^2=\left(\frac{3y}{2}+\frac{y+2x}{2}\right)^2\ge4.\frac{3y}{2}.\frac{y+2x}{2}=3y\left(2x+y\right)\)\(\Rightarrow\frac{2x+y}{x+2y}\le\frac{x+2y}{3y}\Rightarrow\frac{2x+y}{x\left(x+2y\right)}\le\frac{x+2y}{3xy}=\frac{1}{3}\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)\)

Tương tự: \(\frac{2y+z}{y\left(y+2z\right)}\le\frac{1}{3}\left(\frac{2}{y}+\frac{1}{z}\right)\)\(\frac{2z+x}{z\left(z+2x\right)}\le\frac{1}{3}\left(\frac{2}{z}+\frac{1}{x}\right)\)

Cộng theo vế ba bất đẳng thức trên, ta được: \(VT\le\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\le\frac{1}{\sqrt{2x-1}}+\frac{1}{\sqrt{2y-1}}+\frac{1}{\sqrt{2z-1}}=3\)

Đẳng thức xảy ra khi x = y = z = 1

Vào lúc: 2021-01-15 17:05:35 Xem câu hỏi

Bất đẳng thức cần chứng minh có thể được viết lại thành: \(32\left(a^5+b^5\right)\ge2\left(a+b\right)^5\)

* Xét biểu thức: \(32\left(a^5+b^5\right)-2\left(a+b\right)^5=10\left(a-b\right)^2\left(a+b\right)\left(3a^2+3b^2+2ab\right)\ge0\forall a,b\inℝ\)do \(3a^2+3b^2+2ab=2a^2+2b^2+\left(a+b\right)^2\ge0\forall a,b\inℝ\)

Đẳng thức xảy ra khi a = b = 1

Vào lúc: 2021-01-13 10:57:25 Xem câu hỏi

Không mất tính tổng quát, giả sử AB < CD

Gọi K là giao điểm của AD và BC

Dễ có: \(\Delta KEF~\Delta KAB\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{S_{KAB}}{S_{KEF}}=\frac{AB^2}{EF^2}\)(tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng)

\(\Delta KEF~\Delta KDC\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{S_{KDC}}{S_{KEF}}=\frac{CD^2}{EF^2}\)(tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng)

Từ đó suy ra \(\frac{AB^2+CD^2}{EF^2}=\frac{S_{KAB}+S_{KCD}}{S_{KEF}}=\frac{\left(S_{KAB}+S_{ABFE}\right)+\left(S_{KCD}-S_{EFCD}\right)}{S_{KEF}}=2\)\(\Rightarrow EF^2=\frac{AB^2+CD^2}{2}\)hay \(EF=\sqrt{\frac{AB^2+CD^2}{2}}\)(đpcm)

Vào lúc: 2021-01-12 19:35:12 Xem câu hỏi

Ta có bất đẳng thức: \(\left(a^3+b^3+c^3\right)\left(x^3+y^3+z^3\right)\left(m^3+n^3+p^3\right)\ge\left(axm+byn+czp\right)^3\)(/*) (a, b, c, x, y, z, m, n, p > 0)

Thật vậy, áp dụng AM - GM, ta được: \(\frac{a^3}{a^3+b^3+c^3}+\frac{x^3}{x^3+y^3+z^3}+\frac{m^3}{m^3+n^3+p^3}\ge\frac{3axm}{\sqrt[3]{\left(a^3+b^3+c^3\right)\left(x^3+y^3+z^3\right)\left(m^3+n^3+p^3\right)}}\)(1) ;\(\frac{b^3}{a^3+b^3+c^3}+\frac{y^3}{x^3+y^3+z^3}+\frac{n^3}{m^3+n^3+p^3}\ge\frac{3byn}{\sqrt[3]{\left(a^3+b^3+c^3\right)\left(x^3+y^3+z^3\right)\left(m^3+n^3+p^3\right)}}\) (2) ; \(\frac{c^3}{a^3+b^3+c^3}+\frac{z^3}{x^3+y^3+z^3}+\frac{p^3}{m^3+n^3+p^3}\ge\frac{3czp}{\sqrt[3]{\left(a^3+b^3+c^3\right)\left(x^3+y^3+z^3\right)\left(m^3+n^3+p^3\right)}}\)(3)

Cộng theo vế ba bất đẳng thức (1), (2), (3), ta được: \(3\ge\frac{3\left(axm+byn+czp\right)}{\sqrt[3]{\left(a^3+b^3+c^3\right)\left(x^3+y^3+z^3\right)\left(m^3+n^3+p^3\right)}}\)\(\Leftrightarrow\left(a^3+b^3+c^3\right)\left(x^3+y^3+z^3\right)\left(m^3+n^3+p^3\right)\ge\left(axm+byn+czp\right)^3\)

Vậy (/*) đúng

Áp dụng bất đẳng thức (/*), ta được: \(\left(a^3+x^3+0^3\right)\left(b^3+y^3+0^3\right)\left(z^3+x^3+0^3\right)\ge\left(abc+xyz+0\right)^3\)hay\(\left(a^3+x^3\right)\left(b^3+y^3\right)\left(z^3+x^3\right)\ge\left(abc+xyz\right)^3\)(đpcm)

Vào lúc: 2021-01-12 17:02:05 Xem câu hỏi

\(ĐK:x^3-3x^2+3\ge0\)

\(3\left(x-2\right)^2\left(x+1\right)+2\sqrt{x^3-3x^2+3}-8=0\)     \(\Leftrightarrow3\left(x^3-3x^2+4\right)+2\sqrt{x^3-3x^2+3}-8=0\)

Đặt \(t=\sqrt{x^3-3x^2+3}\left(t\ge0\right)\)thì phương trình trở thành \(3\left(t^2+1\right)+2t-8=0\Leftrightarrow\left(t-1\right)\left(3t+5\right)=0\)

Vì t \(\ge\)0 nên 3t + 5 > 0 nên  \(t=1\)thì \(\sqrt{x^3-3x^2+3}=1\Leftrightarrow x^3-3x^2+2=0\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x^2-2x-2\right)=0\)

Giải phương trình này ta tìm được: \(x\in\left\{1;1\pm\sqrt{3}\right\}\)(thỏa mãn điều kiện)

Vậy tập nghiệm của phương trình\(S=\left\{1;1\pm\sqrt{3}\right\}\).

Vào lúc: 2021-01-12 11:55:48 Xem câu hỏi

Đặt \(MK=x\left(x>0\right)\)

Áp dụng định lý Pythagoras, ta được: \(x^2+QK^2=MQ^2\Rightarrow x^2=MQ^2-81\)(\(\Delta MKQ\)vuông tại K)

\(x^2+NK^2=MN^2\Rightarrow x^2=MN^2-256\)(\(\Delta MKN\)vuông tại K)

Từ đó suy ra \(2x^2=\left(MN^2+MQ^2\right)-337=NQ^2-337=288\Rightarrow x=12\)(Do x > 0)

\(\Rightarrow MN=\sqrt{12^2+16^2}=20cm\)\(MQ=\sqrt{12^2+9^2}=15cm\)

\(\Rightarrow P_{MNPQ}=\left(20+15\right).2=70\left(cm\right);S_{MNPQ}=20.15=300\left(cm^2\right)\)

Vào lúc: 2021-01-12 11:43:19 Xem câu hỏi

Số nguyên tố p chia 30 dư r nên p = 30k + r = 2.3.5k + r\(\left(k,r\inℕ,0< r< 30\right)\).Vì p là số nguyên tố nên r không chia hết cho 2, 3, 5

Vì r không là số nguyên tố nên \(r\notin\left\{2;3;5;7;11;13;17;19;23;29\right\}\)

Hơn nữa r không là số chẵn nên \(r\notin\left\{4;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28\right\}\)

Còn lại các số \(r\in\left\{9;15;21;25;27\right\}\)nhưng các số này không thỏa mãn điều kiện r không chia hết cho 3, 5

Kết hợp với điều kiện \(0< r< 30\)ta suy ra r = 1 (thỏa mãn)

Vậy r = 1

Vào lúc: 2021-01-11 19:06:11 Xem câu hỏi

Có: \(4x^2-3xy-y^2-p\left(3x+2y\right)=2p^2\Leftrightarrow\left(4x+y\right)\left(x-y\right)-p\left(3x+2y\right)=2p^2\)\(\Leftrightarrow\left[\left(3x+2y\right)+\left(x-y\right)\right]\left(x-y\right)-p\left(3x+2y\right)=2p^2\)\(\Leftrightarrow\left(3x+2y\right)\left(x-y\right)-p\left(3x+2y\right)+\left(x-y\right)^2-p^2=p^2\)\(\Leftrightarrow\left(3x+2y\right)\left(x-y-p\right)+\left(x-y-p\right)\left(x-y+p\right)=p^2\)\(\Leftrightarrow\left(x-y-p\right)\left(4x+y+p\right)=p^2=1.p^2\)

Do \(4x+y+p>x-y-p\)nên \(\hept{\begin{cases}x-y-p=1\left(1\right)\\4x+y+p=p^2\left(2\right)\end{cases}}\)(Do p là số nguyên tố)

Lấy (1) + (2), ta được: \(5x=p^2+1\Rightarrow5x-1=p^2\)(là số chính phương, đpcm)

Vào lúc: 2021-01-11 10:51:55 Xem câu hỏi

+) Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta được: \(A=\sqrt{7-x}+\sqrt{2+x}\le\sqrt{2\left(7-x+2+x\right)}=3\sqrt{2}\)

Đẳng thức xảy ra khi \(7-x=2+x\Leftrightarrow x=\frac{5}{2}\)

+) \(A=\sqrt{7-x}+\sqrt{2+x}\Rightarrow A^2=9+2\sqrt{\left(7-x\right)\left(2+x\right)}\ge9\Rightarrow A\ge3\)

Đẳng thức xảy ra khi \(\left(7-x\right)\left(2+x\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=7\\x=-2\end{cases}}\)

Vậy \(MinA=3\Leftrightarrow x\in\left\{7;-2\right\};MaxA=3\sqrt{2}\Leftrightarrow x=\frac{5}{2}\)

Trang trước Trang tiếp theo