Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

FL - ADC

Điểm hỏi đáp: 4523

Ngày
Điểm

Tổng: 4523 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 1 | Lượt trả lời trong tháng: 2

Lượt trả lời trong 3 tháng: 134

Những câu trả lời của FL - ADC:

Vào lúc: 2020-05-19 20:27:43 Xem câu hỏi

Oan ?? Chỗ nào

Vào lúc: 2020-05-10 07:32:37 Xem câu hỏi

Suy nghĩ !!! Cẩn thật lời ns đi bn , toàn trl mấy câu như 1+ 2 = 3 , 1+1=2 , hoặc lấy bài trên mạng thì ai k cho bn .Vu khống quá đáng đấy nhé !

Vào lúc: 2020-04-02 15:36:43 Xem câu hỏi

(x+1)(y-2)=2

Vì x;y là số nguyên => x+1;y-2 là số nguyên

                               => x+1;y-2 E Ư(2)

Ta có bảng:

x+112-1-2
y-221-2-1
x01-2-3
y4301

Vậy các cặp số (x;y) cần tìm là: (0;4) ; (1;3) ; (-2;0) ; (-3;1).

Vào lúc: 2020-03-16 16:13:35 Xem câu hỏi

               Giải

Chiều cao thửa ruộng là:    

   ( 25+15 ):2=20 (m) 

Diện tích thửa ruộng hình thang là:     

     20×20=400(m vuông) 

Số thóc thu được là       

     65(400:100)=260(kg)            

             Đáp số : 260 kg

Vào lúc: 2020-03-16 10:18:40 Xem câu hỏi

(-35,8) x (-72,5) - ( -33,2) x 72,5

=35,8x72,5+33,2x72,5

=72,5x(35,8+33,2)

=72,5x69

=5002,5

Vào lúc: 2020-03-16 10:17:33 Xem câu hỏi

A) x+7,8=2,04×5,1

    x+7,8=10,404

           x=10,404-7,8

           x=2,604

B)x- 12,93=18,5-3,76

   x-12,93=14,74

             x=14,74+12,93

             x=27,67

Vào lúc: 2020-03-16 10:12:44 Xem câu hỏi

1) 3x-(4+2x)=11

    3x-4-2x=11

    3x-2x=11+4

           x=15

Vậy x=15

2) 4x+5=11+2x

    4x-2x=11-5

        2x=6

          x=6:2

          x=3

Vậy x=3

3) 7x-17=31+x

     7x-x=31+17

        6x=48

         x=48:6

         x=8

Vậy x=8

Vào lúc: 2020-03-14 11:11:57 Xem câu hỏi

                     Giải

Trong năm ngày cửa hàng bán được số tạ gạo là:

            9,8+4×8,2=42,6 (tạ)

Trung bình mỗi ngày bán được số tạ gạo là:

            42,6 : 5 = 8,52 (tạ)

      Đổi: 8,52 tạ = 852 kg

               Đáp số: 852 kg gạo.

Vào lúc: 2020-03-14 11:10:46 Xem câu hỏi

    -75.(18-65)-65.(75-18) 

= −75.18 + 75.65 − 65.75 + 65.18 

= −75 + 65 .18 + 75. 65 − 65 

= −10.18 + 75.0 

= −180

Vào lúc: 2020-03-14 11:10:01 Xem câu hỏi

          Giải

Tổng hai số là :  

    46 x 2 = 92 

Số thứ nhất là :  

   (92 - 4):(10 + 1) = 8 

Số thứ hai là :  

    92 - 8 = 84

        Đáp số: số thứ nhất:8

                      số thứ hai: 84

Vào lúc: 2020-03-14 11:06:51 Xem câu hỏi

              Giải

Đổi: 3,5 m = 35 dm

Diện tích hình tam giác là :          

( 35 x 22,5 ) : 2 = 393,75 ( dm2  )                                  

            Đáp số : 393,75 dm2

Vào lúc: 2020-03-14 10:52:49 Xem câu hỏi

                   Giải

Như vậy 1 lít dầu cân nặng là:

    7,904:10,4=0,76 ( kg)

Có số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 kg là:

    10,64:0,76=14 ( lít dầu)

                 Đáp số: 14 lít dầu

Vào lúc: 2020-03-14 10:50:55 Xem câu hỏi

      

                     Giải

Giảm đi 20% thì bán kính lúc sau là 80%

Ta có :

S ( ban đầu ) = r x r x 3,14

S ( lúc sau ) = r x 80% x r x 80% x 3,14

S ( lúc sau ) = r x r x 80% x 80% x 3,14

S (lúc sau) = r x r x 64% x 3,14

S giảm : 100% - 64% = 36%

      

Vào lúc: 2020-03-14 10:45:43 Xem câu hỏi

              Giải

Diện tích mảnh vải đó là:

     \(10,75\times24:2=129\left(m^2\right)\)

            Đáp số: 129 m2

Vào lúc: 2020-03-14 10:37:40 Xem câu hỏi

1.tìm x:

53,2:(x-3,5)+45,8=99

53,2:(x-3,5)=99-45,8

53,2:(x-3,5)=53,2

        x-3,5=53,2:53,2

        x-3,5=1

              x=1+3,5

              x=4,5

2.tính giá trị bểu thức:

  (8,98+1,02)x12

=10x12

=120

Vào lúc: 2020-03-14 10:34:58 Xem câu hỏi

a) ( x - 10 ) . 11 = 22               

      x - 10 = 22 : 11

      x - 10 = 2

             x = 2 + 10

             x = 12

Vậy x = 12       

b) 2x + 15 = - 27

    2x = - 27 - 15

    2x = - 42

      x = - 42 : 2

      x = - 21

Vậy x=-21                       

c) - 765 - ( 305 + x ) = 100   

                  305 + x = - 765 - 100

                  305 + x = - 865

                            x = - 865 - 305

                            x = - 1170

Vậy x=-1170                    

d)2x:4=16

   2x:22=24

    2x-2=24

=> x-2=4

         x=4+2

         x=6

Vậy x=6

f) ( 17x - 25 ) : 8 + 65 = 92

   ( 17x - 25 ) : 8 + 65 = 81

   ( 17x - 25 ) : 8 = 81 - 65

   ( 17x - 25 ) : 8 = 16

      17x - 25 = 16 . 8

      17x - 25 = 128

      17x = 128 + 25

       17x = 153

           x = 153 : 17

           x = 9

Vậy x=9

Vào lúc: 2020-03-14 10:27:01 Xem câu hỏi

Số lượng các ước của M là 81, là số lẻ nên M là số chính phương ( 1 )

mặt khác , tổng các chữ số của M = 51 nên M chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 .( 2 ) 

Do đó M không thể là số chính phương ( 2 ) mâu thuẫn với ( 1 )

Vậy M không thể có 81 ước.

Vào lúc: 2020-03-14 10:24:20 Xem câu hỏi

9 ab : ab = 13 

9 ab = ab x 13 

900 + ab = ab x 13 

900 = ab x 12 

=> ab = 900 : 12 = 75

 Vậy ab = 75

Vào lúc: 2020-03-14 10:12:36 Xem câu hỏi

(-12).(-13)+13.(-29)

=12.13+13.(-29)

=13.[12+(-29)]

=13.(-17)

=-221

Vào lúc: 2020-03-14 10:10:46 Xem câu hỏi

\(\left(x-\frac{2}{3}\right):1\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\)

\(\left(x-\frac{2}{3}\right):\frac{4}{3}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\)

\(\left(x-\frac{2}{3}\right).\frac{3}{4}=1\)

   \(x-\frac{2}{3}=1:\frac{3}{4}\)

               \(x=\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\)

               \(x=\frac{2}{3}\)

Trang trước Trang tiếp theo