Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡

Điểm hỏi đáp: 335

Ngày 11 - 11
Điểm 2

Tổng: 335 | Điểm tuần: 2 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 1

Lượt trả lời trong 3 tháng: 58

Những câu trả lời của ミ★Ɣʉ_ċɦїɱէε❖²к⁷★彡:

Vào lúc: 2019-11-05 19:52:01 Xem câu hỏi

a) Tìm giá trị của x để biểu thức A=|x-0,25| có giá trị nhỏ nhất.

TA Có : \(A=\text{|x-0,25|}\ge0\)

          \(\Rightarrow Amin=0\)

          \(\Rightarrow\text{x-0,25=0}\)

          \(\Rightarrow x=0,25\)

Vậy A min khi x=0,25

Vào lúc: 2019-10-30 21:12:58 Xem câu hỏi

5xy+5y+x = 19

=>5y(x+1)+x = 19

=>5y(x+1)+(x+1)=20

=>(x+1) . (5y +1)=20=2.10=10.2=1.20=20.1=4.5=5.4

Lập bảng nha bạn , mk hok  chắc đúng hay sai nữa!!

Vào lúc: 2019-10-30 18:37:18 Xem câu hỏi

TA CÓ :

\(10a+4b⋮13\)

\(\Rightarrow\left(a+b\right)+9a+3b⋮13\)

\(\Rightarrow a+b⋮13\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2019-10-19 20:02:15 Xem câu hỏi

b) ( x + 15 ) - 51 = 7. 2- 1 

\(\Rightarrow\left(x+15\right)-51=49.16-1\)

\(\Rightarrow\left(x+15\right)-51=783\)

\(\Rightarrow x+15=834\)

\(\Rightarrow x=819\)

Vào lúc: 2019-10-19 19:57:23 Xem câu hỏi

a) 72 - 2. x = 0

\(\Rightarrow2^3.x=72\)

\(\Rightarrow8.x=72\)

\(\Rightarrow x=72:8=9\)

Vào lúc: 2019-10-18 20:33:22 Xem câu hỏi

2) tìm số tự nhiên a sao cho : 

a) 42 ⋮ a và 6 < a ≤ 7 

\(42⋮a\Rightarrow a\inƯ\left(42\right)=\left\{1;2;3;6;7;14;21;42\right\}\)

Mà :\(6< a\le7\)

Nên : a =7

Vào lúc: 2019-10-18 20:00:59 Xem câu hỏi

Số hạng của dãy là : (999-1):2+1 = 500

Tổng của dãy số là : (999+1).500:2=250,000

_Hc tốt_

Vào lúc: 2019-10-17 19:39:23 Xem câu hỏi

\(\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^5}{\left(\frac{3}{4}\right)^3}=\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{3^2}{4^2}=\frac{9}{16}\)

Vào lúc: 2019-10-17 18:52:11 Xem câu hỏi

2 câu hiện tại

- I often do my homework in the evening

-My mother usually goes shopping in her spare time

3 câu tương lai:

I will visit my old teacher next weekend

-My bestfriend will take part in my English club next year

-My father won't go  to work tomorrow.

Vào lúc: 2019-10-16 20:32:48 Xem câu hỏi

1.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a)13m 2dm=.13,2.......m                         b)42km 6m=42,006......km

10m 5cm=..10,05......m                               3km 110m=...3,11...km

22dm 8cm=...22,8.....dm                            15 km 50m=15,05.....km

4dm 2mm=...4,02.....dm                               500m=...0,5....km

2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

150km 10m=..150,01....km

200m 5cm=...200,05.....m

Vào lúc: 2019-10-16 19:21:45 Xem câu hỏi

1: Use present perfect tense and simple past tense

a) They (not see)...haven't seen.......... the film Titanic yet

b) Tom (call)...has called............... his boss recently

c) John (read)...has read.............. the letter from Mary already

d) We (not begin)..haven't begun................... to learn for the test yet

f) Nancy (be)......Has been..................to VietNam several times

g) I (not see)....haven't seen.............your brother yet

h) My pen isn't here any more.Someone(take)..................it already

Vào lúc: 2019-10-16 19:08:06 Xem câu hỏi

" Họ đem cá về kho " có 2 cách hiểu :

Cách 1 : "Kho" ở đây là động từ chỉ món cá kho 

Cách 2: "Kho "ở đây là danh từ chỉ nhà kho

Vào lúc: 2019-10-15 21:04:24 Xem câu hỏi

A=\(2^3.3^2=8.9=72\)

Ư(A)=Ư(72)={1;2;3;4;6;8;9;72;36;12;18;24}

Vào lúc: 2019-10-15 20:59:03 Xem câu hỏi

Hình vẽ :

Vào lúc: 2019-10-15 20:53:06 Xem câu hỏi

LỚp 7A có 3 tổ chứ bạn !!

Gọi a,b,c lần lượt là các tổ 1,2,3

Theo đề ta có :

a tỉ lệ với 2 :\(\frac{a}{2}\)

b tỉ lệ với 4 :\(\frac{b}{4}\)

c tỉ lệ với 5 :\(\frac{c}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)và \(\left(a+c\right)-b=27\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau , ta có:

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+c-b}{2+5-4}=\frac{27}{3}=9\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2}=9\Rightarrow a=9.2=18\)

\(\Rightarrow\frac{b}{4}=9\Rightarrow b=9.4=36\)

\(\Rightarrow\frac{c}{5}=9\Rightarrow c=9.5=45\)

TỰ KẾT LUẬN ...............

Vào lúc: 2019-10-15 20:46:07 Xem câu hỏi

Á nhầm , a , b chứ !!

Vào lúc: 2019-10-15 20:37:47 Xem câu hỏi

Cách liệt kê phần tử : M={11;12;13;14;15;16;17;18;19;20}

Cách đặc trưng : M= {x E N | 11<=x<=20}

P/s : chỗ >= , cái này là dấu lớn hơn hoặc bằng ghi như thế này nha :(do ko có kí hiệu đó nên mk vt như vậy )

Vào lúc: 2019-10-15 20:17:58 Xem câu hỏi

50 lít =....0.05.........?m3

Vào lúc: 2019-10-15 20:15:02 Xem câu hỏi

\(202^{303}=\left(202^3\right)^{101}=\text{8,242,408}^{101}\)

\(303^{202}=\left(303^2\right)^{101}=\text{91,809}^{101}\)

Vì : \(\text{8,242,408}^{101}>91809^{101}\)

Nên :\(202^{303}>303^{202}\)

Vào lúc: 2019-10-15 20:03:02 Xem câu hỏi

HELP ME luôn câu c , d vứi !!!!

Trang trước Trang tiếp theo