Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ

Điểm hỏi đáp: 593

Ngày
Điểm

Tổng: 593 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 30

Những câu trả lời của ๖ۣۜḨʉүềɳ Ťɾâɳッ:

Vào lúc: 2020-03-05 21:37:16 Xem câu hỏi

ღTĭểυ Tɦưღ

Bạn ý làm kq đúng ròi á nha !!

\(\frac{72}{20}=\frac{18}{5}\)

Tó nghi nhầm tí ^^'

Vào lúc: 2020-03-05 21:31:54 Xem câu hỏi

\(\text{Mà bước 4 tớ cx tính sai , cậu xem lại , cách lm là vại !!}\)

Vào lúc: 2020-03-05 21:29:12 Xem câu hỏi

\(B=81-\left(\frac{12-\frac{12}{7}-\frac{12}{289}-\frac{12}{85}}{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{289}-\frac{4}{35}}:\frac{5+\frac{5}{13}+\frac{5}{169}+\frac{5}{91}}{6+\frac{6}{13}+\frac{6}{169}+\frac{6}{91}}\right).\frac{158158158}{711711711}\)

\(B=81-\left[\frac{12\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{289}-\frac{1}{85}\right)}{4.\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{289}-\frac{1}{85}\right)}:\frac{5\left(1+\frac{1}{13}+\frac{1}{169}+\frac{1}{91}\right)}{6.\left(1+\frac{1}{13}+\frac{1}{169}+\frac{1}{91}\right)}\right]\)\(.\frac{158}{711}\)

\(B=81-\left(\frac{12}{4}:\frac{5}{6}\right).\frac{158}{711}\)

\(B=81-\frac{72}{25}.\frac{158}{711}\)

\(B=...\)

\(#\text{Tính tiếp}\)

Vào lúc: 2020-03-05 21:28:08 Xem câu hỏi

@ღTĭểυ Tɦưღ

Bước 3 của cậu sai rồi nha !!

Vào lúc: 2020-03-04 21:18:30 Xem câu hỏi

\(\frac{x^2+3x}{x+3}=40\)

\(\Rightarrow x^2+3x=40\left(x+3\right)\)

\(\Rightarrow x\left(x+3\right)=40\left(x+3\right)\)

\(\Rightarrow x=40\)

Vào lúc: 2020-03-03 21:37:16 Xem câu hỏi

\(x^2+7x+6\)

\(=x^2+x+6x+6\)

\(=x\left(x+1\right)+6\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right).\left(x+6\right)\)

Vào lúc: 2020-03-03 20:26:46 Xem câu hỏi

\(2n+1⋮6-n\)

\(\Rightarrow2\left(6-n\right)+12+1⋮6-n\)

\(\Rightarrow2\left(6-n\right)+13⋮6-n\)

\(\Rightarrow13⋮6-n\)

\(\Rightarrow6-n\inƯ\left(13\right)=\left\{1;13\right\}\)

\(\text{Khi 6-n=1}\)\(\Rightarrow n=5\left(\text{Nhận}\right)\)

\(\text{Khi 6-n=13}\)\(\Rightarrow n=-7\left(\text{Loại}\right)\)

Vào lúc: 2020-03-03 18:54:54 Xem câu hỏi

1. Supply the correct form of the word in brackets:

1) This book is very (interest) __interesting____

2) She has a big (collect) __collection____ of stamps.

2. Chọn từ phát âm khác trong các từ sau:

1) A. student           B. bus             C. duty                  D. uniform

2) A. machine          B. cheap         C. teacher             D. child

3) A. exist                B. fix                C. family             D. excited

3. Chọn từ có nghĩa khác:

1) A. tablet              B. chocolate      C. medicine      D. pill

2) A. virus               B. flu                  C. headache      D. stomachache

Vào lúc: 2020-02-29 20:01:47 Xem câu hỏi

@💗ღ长øøღ★๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ★( Ck ♡๖ۣۜI YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ )💗 

-Đúng đấy , dễ thì làm đi chứ nói ji

Mà bạn ơi , check lại đề đc ko !!

Vận tốc đi và về là như nhau sao lại có sự chênh lệch về thời giạn 

CHECK LẠI ĐỀ NHÉ!!

Vào lúc: 2020-02-28 19:52:36 Xem câu hỏi

@ღ Không TênッNhạt ᴾ漫·舞тoáɴ๖ۣۜнọc 

đây là toán 4 mà bạn ơi ~ LÀm theo cách số lớn số nhỏ , mấy em ấy mới hiểu bạn !!

Vào lúc: 2020-02-28 19:44:47 Xem câu hỏi

\(\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{3}\right)^2-\frac{1}{16}=0\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{16}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{3}\right)^2=\left(\frac{1}{4}\right)^2\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x}-\frac{2}{3}=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x}=\frac{11}{12}\)

\(\Rightarrow x=\frac{11}{12}\)

Vào lúc: 2020-02-27 20:49:04 Xem câu hỏi

\(\text{Có :}\)\(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|+\left|x+3\right|\ge0\)

\(\Rightarrow4x\ge0\)

\(\Rightarrow x\ge0\)

\(\Rightarrow x+1+x+2+x+3=4x\)

\(\Rightarrow3x+6=4x\)

\(\Rightarrow x=6\)

Vào lúc: 2020-02-26 21:56:18 Xem câu hỏi

1) ___Does____ your mother (walk )_walk____ to work every day ?

2)____Is____ your mother ( work )_working___ in the factory at the moment ?

3)They ( play ) are playing_____ video games at present

4) Minh ( study )studies____ English in the morning

Vào lúc: 2020-02-26 20:32:38 Xem câu hỏi

\(\text{Một cách khác}\)

\(\text{Ta có:}\)

\(\frac{ab}{a+b}=\frac{bc}{b+c}\)

\(\Leftrightarrow ab\left(b+c\right)=bc\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow ab^2+abc=abc+b^2c\)

\(\Leftrightarrow a=c\left(1\right)\)

\(\frac{bc}{b+c}=\frac{ca}{a+c}\)

\(\Rightarrow bc\left(a+c\right)=ca\left(b+c\right)\)

\(\Rightarrow abc+bc^2=abc+c^2a\)

\(\Rightarrow b=a\left(2\right)\)

\(Từ\)\(\text{(1) và (2)}\)\(\Rightarrow a=b=c\)

\(\text{Ta có :}\)\(ab^2+bc^2+ca^2=a^3+b^3+c^3\)

Vào lúc: 2020-02-26 20:08:49 Xem câu hỏi

\(\left(2x-1\right)^2=49\)

\(\Rightarrow\left(2x-1\right)^2=7^2\)

\(\Rightarrow\left(2x-1\right)^2=7\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=-7\\2x-1=7\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-6\\2x=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=4\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-02-25 20:16:01 Xem câu hỏi

\(\text{Làm lại nà !!}\)

\(2x+4xy-2y=8\)

\(\Rightarrow2x+2y\left(2x-1\right)=8\)

\(\Rightarrow\left(2x-1\right)+2y\left(2x-1\right)=7\)

\(\Rightarrow\left(2x-1\right)\left(1+2y\right)=7\)

\(\text{#Lập_Bảng}\)

Vào lúc: 2020-02-25 20:07:27 Xem câu hỏi

\(\text{ Bài tớ nhầm ròi }\)

Vào lúc: 2020-02-25 20:00:18 Xem câu hỏi

\(x+2xy-y=4\)

\(\Rightarrow2x+2xy-2y=4\)

\(\Rightarrow2x+2y\left(x-1\right)=4\)

\(\Rightarrow2\left[x+y\left(x-1\right)\right]=4\)

\(\Rightarrow x+y\left(x-1\right)=2\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)+y\left(x-1\right)=1\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right).\left(1+y\right)=1\)

Vào lúc: 2020-02-25 19:53:40 Xem câu hỏi

\(\text{Ta có :}\)\(-\frac{4.5+4.11}{8.7-4.3}=\frac{-4\left(5+11\right)}{4\left(2.7-3\right)}=\frac{-16}{24}=\frac{-4}{6}\)

\(\frac{-15.8+10.7}{5.6+20.3}=\frac{-5\left(3.8-2.7\right)}{5.\left(6+2.3\right)}=\frac{-10}{12}=\frac{-5}{6}\)

\(\text{Vì:}\)\(-\frac{4}{6}>\frac{-5}{6}\left(-4>-5\right)\)

\(\text{Nên :}\)\(-\frac{4.5+4.11}{8.7-4.3}>\)\(\frac{-15.8+10.7}{5.6+20.3}\)

Vào lúc: 2020-02-24 21:37:40 Xem câu hỏi

\(\text{Gọi số cần tìm là : }\)\(\overline{ab}\left(a\ne0;a,b< 10\right)\)

\(\text{Nếu thêm số 6 vào bên trái số cần tìm ta được số mới là :}\)\(\overline{6ab}\)

\(\text{Theo đề ta có:}\)

\(\overline{ab}.9=\overline{6ab}\)

\(\Rightarrow\overline{ab}.9=600+\overline{ab}\left(Pts\right)\)

\(\Rightarrow\overline{ab}.8=600\)\(\text{(Cùng bỏ đi}\)\(\overline{ab}\text{)}\)

\(\Rightarrow\overline{ab}=600:8\)

\(\Rightarrow\overline{ab}=75\)

\(\text{Vậy số cần tìm là 75}\)

Trang trước Trang tiếp theo