Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Bùi Anh Tuấn

Điểm hỏi đáp: 3254

Ngày
Điểm

Tổng: 3254 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 8

Lượt trả lời trong 3 tháng: 56

Những câu trả lời của Bùi Anh Tuấn:

Vào lúc: 2020-05-11 15:34:42 Xem câu hỏi

\(5,\left(x\cdot0,5-\frac{3}{7}\right):\frac{1}{2}=1\frac{1}{7}\)

\(\Leftrightarrow x\cdot0,5:\frac{1}{2}-\frac{3}{7}:\frac{1}{2}=1\frac{1}{7}\)

\(\Leftrightarrow x-\frac{6}{7}=\frac{8}{7}\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

\(6,x\cdot1,75=1\frac{3}{10}+45\%\)

\(\Leftrightarrow x\cdot\frac{7}{4}=\frac{13}{10}+\frac{9}{20}\)

\(\Leftrightarrow x\cdot\frac{7}{4}=\frac{7}{4}\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

\(7,\frac{5-x}{15}+\frac{5}{12}-\frac{1}{8}=\frac{3}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5-x}{15}=\frac{3}{8}-\frac{5}{12}+\frac{1}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5-x}{15}=\frac{1}{12}\)

\(\Leftrightarrow60-12x=15\)

\(\Leftrightarrow12x=45\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{15}{4}\)

\(8,\left|x-\frac{25}{33}\right|-\frac{3}{11}=\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\left|\frac{x-25}{33}\right|=\frac{31}{33}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-\frac{25}{33}=\frac{31}{33}\\x-\frac{25}{33}=-\frac{31}{33}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{56}{33}\\x=-\frac{2}{11}\end{cases}}\)

\(9,-\frac{9}{8}+\frac{-3}{8}\cdot x=-\frac{1}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-9}{8}+\frac{-3}{8}\cdot x+\frac{1}{8}=0\)

\(\Leftrightarrow-1-\frac{3}{8}x=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{8}x=-1\)

\(\Rightarrow x=-\frac{8}{3}\)

Vào lúc: 2020-05-10 20:15:34 Xem câu hỏi

cuối nhầm nhé phải là \(\frac{77}{91}\)và \(\frac{26}{91}\)

Vào lúc: 2020-05-10 20:14:46 Xem câu hỏi

\(\frac{3\cdot4+3\cdot7}{6\cdot5+9}\)

\(=\frac{3\left(4+7\right)}{3\cdot2\cdot5+3\cdot3}=\frac{3\cdot11}{3\left(10+3\right)}\)

\(=\frac{11}{13}\)

\(\frac{6\cdot9-2.17}{63\cdot3-119}\)

\(=\frac{3\cdot2\cdot3\cdot3-2\cdot17}{3^2\cdot7\cdot3-7\cdot17}=\frac{2\cdot\left(27-17\right)}{7\left(27-17\right)}\)

\(=\frac{2}{7}\)

Ta có

\(\frac{11}{13}\)và \(\frac{2}{7}\)

\(\Rightarrow\frac{77}{91}=\frac{26}{91}\)

Vào lúc: 2020-05-07 19:53:10 Xem câu hỏi

๛๖ۣۜTɦủү❄๖ۣۜAɾĭαηηεツ công thức nhân luywx thừa cùng cơ số là \(a^n\cdot a^m=a^{n+m}\)

nên suy ra ngược lại \(3^{n+2}=3^n.3^2=3^n\cdot9\)

Vào lúc: 2020-05-05 20:51:06 Xem câu hỏi

Phần C mình sai 

còn bạn ๛๖ۣۜTɦủү❄๖ۣۜAɾĭαηηεツ thì phần a,e xem lại nhé, với lại các phần g,h,i,k vẫn rút gọn được

Vào lúc: 2020-05-05 20:46:59 Xem câu hỏi

\(\frac{13}{11}\cdot\frac{22}{66}-x\cdot2=\frac{7}{16}\)

\(\Leftrightarrow\frac{13}{11}\cdot\frac{1}{3}-2x=\frac{7}{16}\)

\(\Leftrightarrow\frac{13}{33}-2x=\frac{7}{16}\)

\(\Leftrightarrow2x=-\frac{23}{528}\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{23}{1056}\)

sẵn bán nick luôn:)

Vào lúc: 2020-05-05 20:42:09 Xem câu hỏi

\(a,5x^3-3x^2+x-x^3-4x^2-x\)

\(=4x^3-7x^2\)

\(b,y^2+2y-2y^2-3y+3\)

\(=-y^2-y+3\)

\(c,\frac{1}{2}x^3-2x^2-4x-\frac{1}{2}x^3-x+1\)

\(=\frac{1}{6}x^3-2x^2-5x+1\)

\(d,\frac{3}{4}xy^2-\frac{1}{2}y^2-\left(-\frac{1}{4}xy^2\right)+\frac{2}{3}y^2\)

\(=xy^2+\frac{1}{6}y^2\)

\(e,2xy-2yz.z+xy+\frac{1}{2}z^2y+2zy\cdot y\)

\(=3xy-\frac{3}{2}z^2y+2zy^2\)

\(g,3^n+3^{n+2}\)

\(=3^n+3^n.3^2\)

\(=3^n\cdot10\)

\(h,1,5\cdot2^n-2^{n-1}\)

\(=1,5\cdot2^n-2^n\cdot\frac{1}{2}\)

\(=2^n\cdot1\)

\(=2^n\)

\(i,2^n-2^n-2\)

\(=-2\)

\(k,\frac{2}{3}\cdot3^n-3^{n-1}\)

\(=\frac{2}{3}\cdot3^n-3^n\cdot\frac{1}{3}\)

\(=3^n\cdot\frac{1}{3}\)

\(=\frac{3^n}{3}\)

sẵn bán nick luôn :)

Vào lúc: 2020-05-02 16:46:25 Xem câu hỏi

\(\frac{2a}{2x-3a}-1=0\)

\(\frac{2a-2x+3a}{2x-3a}=0\)

\(\frac{5a-2x}{2x-3a}=0\)

\(5a-2x=0\)

\(5a=2x\)

\(x=\frac{5a}{2}\)

Kết quả \(x=\frac{5a}{2}\left(đúng\right)\)

Vào lúc: 2020-03-07 09:35:16 Xem câu hỏi

\(\left(x+3\right)^{20}=\left(x+3\right)^{15}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)^5\cdot\left(x+3\right)^{15}=\left(x+3\right)^{15}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)^5=1\)

\(\Leftrightarrow x+3=1\)

\(\Leftrightarrow x=-2\)

Vào lúc: 2020-02-28 15:04:20 Xem câu hỏi

\(\frac{2^4\cdot5^2\cdot11^2\cdot7}{2^3\cdot5^3\cdot7^2\cdot11}\)

\(=\frac{2\cdot11}{5\cdot7}\)

\(=\frac{22}{35}\)

Vào lúc: 2020-02-28 08:55:32 Xem câu hỏi

\(27^x=3^{x+2}\)

\(\Leftrightarrow3^{3x}=3^{x+2}\)

\(\Leftrightarrow3x=x+2\)

\(\Leftrightarrow2x=2\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Vào lúc: 2020-02-22 15:30:05 Xem câu hỏi

\(\frac{x-12}{21}+\frac{x-10}{23}=\frac{x-8}{25}+\frac{x-6}{27}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-12-21}{21}+\frac{x-10-23}{23}-\frac{x-8-25}{25}-\frac{x-6-27}{27}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-33}{21}+\frac{x-33}{23}-\frac{x-33}{25}-\frac{x-33}{27}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-33\right)\left(\frac{1}{21}+\frac{1}{23}-\frac{1}{25}-\frac{1}{27}\right)=0\)

Vif \(\left(\frac{1}{21}+\frac{1}{23}-\frac{1}{25}-\frac{1}{27}\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x-33=0\)

\(\Rightarrow x=33\)

Vào lúc: 2020-02-21 09:12:49 Xem câu hỏi

\(\left(x+3\right)^2-3x-9=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)^2-3\left(x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x+3-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+3\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x+3=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-3\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2020-02-21 09:04:41 Xem câu hỏi

\(\frac{x-69}{30}+\frac{x-67}{32}+\frac{x-65}{34}=\frac{x-63}{36}+\frac{x-61}{38}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-69}{30}+\frac{x-67}{62}+\frac{x-65}{34}-\frac{x-63}{36}-\frac{x-61}{38}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-69-30}{30}+\frac{x-67-32}{32}+\frac{x-65-34}{34}-\frac{x-63-36}{36}+\frac{x-61-38}{38}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-99}{30}+\frac{x-99}{32}+\frac{x-99}{34}-\frac{x-99}{36}-\frac{x-99}{38}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-99\right)\left(\frac{1}{30}+\frac{1}{32}+\frac{1}{34}-\frac{1}{36}-\frac{1}{38}\right)=0\)

Vì \(\frac{1}{30}+\frac{1}{32}+\frac{1}{34}-\frac{1}{36}-\frac{1}{38}\ne0\)

\(\Rightarrow x-99=0\)

\(\Rightarrow x=99\)

Vào lúc: 2020-02-21 08:39:01 Xem câu hỏi

\(a,\left(x-1,2\right)^2=4\)

\(x-1,2=\pm2\)

\(\orbr{\begin{cases}x-1,2=2\\x-1,2=-2\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3,2\\x=-\frac{4}{5}\end{cases}}}\)

\(b,\left(x+1\right)^3=-125\)

\(x+1=-5\)

\(x=-6\)

Vào lúc: 2020-02-21 08:16:56 Xem câu hỏi

Đáy lớn là

\(24\cdot1,5=36\left(m\right)\)

Diện tích hình thang đó là

\(\frac{\left(24+36\right)\cdot15,5}{2}=465\left(m^2\right)\)

Diện tích còn lại là

\(465:100\cdot\left(100-20\right)=372\left(m^2\right)\)

Đáp số.........

Vào lúc: 2020-02-20 16:22:51 Xem câu hỏi

\(a,x\left(x+1\right)-5x=5\)

\(x^2+x-5x-5=0\)

\(x^2-4x-5=0\)

\(x^2+x-5x-5=0\)

\(\left(x+1\right)\left(x-5\right)=0\)

\(\orbr{\begin{cases}x+1=0\\x-5=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=5\end{cases}}}\)

\(b,\frac{2x+1}{x-1}=\frac{5\left(x-1\right)}{x+1}\)

\(\left(2x+1\right)\left(x-1\right)=5\left(x-1\right)^2\)

\(2x^2-x-1=5x^2-10x+5\)

\(2x^2-5x^2-x-10x-5-1=0\)

\(-3x^2-11x-6=0\)

\(-3x^2-2x-9x-6=0\)

\(\left(x+3\right)\left(-3x-2\right)=0\)

\(\orbr{\begin{cases}x+3=0\\-3x-2=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=-\frac{2}{3}\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2020-02-20 15:54:41 Xem câu hỏi

\(3^{x-1}+3^x+3^{x+1}-1=1052\)

\(3^x:3+3^x+3^x\cdot3=1053\)

\(3^x\left(\frac{1}{3}+1+3\right)=1053\)

\(3^x\cdot\frac{13}{3}=1053\)

\(3^x=243\)

\(x=5\)

Vào lúc: 2020-02-20 14:50:22 Xem câu hỏi

\(x^3+x=0\)

\(x\left(x^2+1\right)=0\)

\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2+1=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=-1\left(l\right)\end{cases}}}\)

Vậy pt \(x^3+x=0\)có nghiệm duy nhất là x=0

Vào lúc: 2020-02-20 14:43:30 Xem câu hỏi

Ta có

\(\frac{2x^2+3x+3}{2x+1}=x+1+\frac{2}{2x+1}\)

Để \(Q\in z\Rightarrow2⋮2x+1\)

\(\Rightarrow2x+1\inƯ\left(2\right)=\left\{\pm1,\pm2\right\}\)

Vì 2x+1 là số lẻ nên \(2x+1=\pm1\)

\(\orbr{\begin{cases}2x+1=1\\2x+1=-1\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-1\end{cases}}}\)

Vậy....

Trang trước Trang tiếp theo