Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Linh Chi

Điểm hỏi đáp: 3101

Ngày 15 - 11 16 - 11 17 - 11 18 - 11 19 - 11 20 - 11
Điểm 4 9 1 0 3 10

Tổng: 3101 | Điểm tuần: 27 | Trả lời 7 ngày qua: 21 | Lượt trả lời trong tháng: 160

Lượt trả lời trong 3 tháng: 1131

Những câu trả lời của Nguyễn Linh Chi:

Vào lúc: 2019-11-20 16:32:17 Xem câu hỏi

Câu hỏi của Phạm Trần Minh Trí - Toán lớp 9 - Học toán với OnlineMath

Em tham khảo.

Vào lúc: 2019-11-20 16:19:50 Xem câu hỏi

Câu hỏi của Hoàng Lê Minh - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2019-11-20 16:19:21 Xem câu hỏi

Câu hỏi của Hoàng Lê Minh - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2019-11-20 16:18:43 Xem câu hỏi

Ta có: \(m+n+p=2ma+2np+2pc\Rightarrow ma+np+pc=\frac{1}{2}\left(m+n+p\right)\)(1)

lại  có: 

\(\hept{\begin{cases}m=bn+cp\\n=am+cp\\p=am+bn\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}m-n=bn-am\\n-p=cp-bn\\p-m=am-cp\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}m\left(a+1\right)=n\left(b+1\right)\\n\left(b+1\right)=p\left(c+1\right)\\p\left(c+1\right)=m\left(a+1\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{m\left(a+1\right)}=\frac{1}{n\left(b+1\right)}=\frac{1}{p\left(c+1\right)}=\frac{3}{ma+mb+mc+m+n+p}\)( Dãy tỉ số bằng nhau)

\(=\frac{3}{\frac{1}{2}\left(m+n+p\right)+n+m+p}=\frac{2}{n+m+p}\)

=> \(\frac{1}{a+1}=\frac{2m}{m+n+p}\)

\(\frac{1}{b+1}=\frac{2n}{m+n+p}\)

\(\frac{1}{c+1}=\frac{2p}{m+n+p}\)

=> \(A=\frac{1}{a+1}+\frac{1}{b+1}+\frac{1}{c+1}=\frac{2m+2n+2p}{m+n+p}=2\)

Vào lúc: 2019-11-20 15:54:39 Xem câu hỏi

Làm sai hết rồi.

\(A=\left(\left|x+100\right|+\left|x+400\right|\right)+\left(\left|x+200\right|+\left|x+300\right|\right)+2011\)

\(A=\left(\left|-x-100\right|+\left|x+400\right|\right)+\left(\left|-x-200\right|+\left|x+300\right|\right)+2011\)

\(\ge\left|-x-100+x+400\right|+\left|-x-200+x+300\right|+2011\)

\(=300+100+2011=2411\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}\left(-x-100\right)\left(x+400\right)\ge0\\\left(-x-200\right)\left(x+300\right)\ge0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}-100\le x\le-400\\-200\le x\le-300\end{cases}}\Leftrightarrow-200\le x\le-300\)

Vậy minA = 2411 tại \(-200\le x\le-300\)

Vào lúc: 2019-11-20 15:45:17 Xem câu hỏi

Với mọi số tự nhiên n.

Ta có: \(n^2+n+1=n\left(n+1\right)+1\)

Do n; n + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp 

=> n ( n + 1) chia hết cho 2.

=> n ( n+ 1)  + 1 không chia hết chia hết cho 2

=> \(n^2+n+1\)không chia hết cho 2

=> \(n^2+n+1\) không chia hết cho 4.

Vào lúc: 2019-11-20 15:33:22 Xem câu hỏi

\(A=\frac{\sqrt{1}+\sqrt{2}}{1-2}-\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2-3}+\frac{\sqrt{3}+\sqrt{4}}{3-4}-...-\frac{\sqrt{24}+\sqrt{25}}{24-25}\)

\(=-\sqrt{1}-\sqrt{2}+\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{3}-\sqrt{4}+...+\sqrt{24}+\sqrt{25}\)

\(=-\sqrt{1}+\sqrt{25}\)

\(=-1+5\)

\(=4.\)

Vào lúc: 2019-11-20 15:30:21 Xem câu hỏi

\(1-\frac{2}{1.2.2.3:4}-\frac{3}{2.3.3.4:4}-...-\frac{25}{24.25.25.26:4}\)

\(=1-\left(\frac{4}{1.2.3}+\frac{4}{2.3.4}+\frac{4}{3.4.5}+...+\frac{4}{24.25.26}\right)\)

\(=1-2.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{24.25}-\frac{1}{25.26}\right)\)

\(=1-2\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{25.26}\right)\)

\(=\frac{1}{325}\)

Vào lúc: 2019-11-20 10:50:29 Xem câu hỏi

Sai ở chỗ:

\(\frac{0}{2}=\frac{0}{-2}\)

không thể suy ra  2 = - 2

Giải thích: \(\frac{0}{2}=\frac{0}{-2}\Leftrightarrow0.\left(-2\right)=0.2\Leftrightarrow0\left(-2\right)-0.2=0\)

\(\Leftrightarrow0\left(-2-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}0=0\left(đúng\right)\\-4=0\left(voli\right)\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-11-15 19:50:23 Xem câu hỏi

@ Minh@ Dòng đầu tiên. Mình chưa hiểu lắm. Tại sao:  \(3n+2⋮n-1\Rightarrow\left(3n-3\right)+3+1⋮n-1\)??

Vào lúc: 2019-11-15 19:41:30 Xem câu hỏi

\(\frac{\left(x+y+z-3\right)^2-1}{x+y+z}+6\ge\frac{0-1}{x+y+z}+6\ge\frac{0-1}{3}+6\)

Chú ý: \(\left(x+y+z-3\right)^2\ge0\) với mọi x, y, z.

Vào lúc: 2019-11-15 11:13:48 Xem câu hỏi

Trung bình cộng của 8 số lẻ là:

2000 : 8 = 250

Khi đó 250 là số chẵn ở giữa số lẻ thứ 4 và số lẻ thứ 5

Nên Số lẻ thứ 4 là 249; Số lẻ thứ 5 là 251

Suy ra 8 số lẻ đó là: 243;; 245; 247; 249; 251; 253; 255; 257; 

Vậy số lẻ lớn nhất là 257.

Vào lúc: 2019-11-15 11:09:15 Xem câu hỏi

Đặt: \(t=\sqrt{x^2+1}>0\)

ta có pt ẩn t tham số x.

\(\left(4x-1\right)t=2t^2-2x\)

<=> \(2t^2-\left(4x-1\right)t-2x=0\)

\(\Delta=\left(4x-1\right)^2+4.2.2x=\left(4x+1\right)^2\)

=> \(\orbr{\begin{cases}t=\frac{4x-1-\left(4x+1\right)}{4}=0\left(loai\right)\\t=\frac{4x-1+\left(4x+1\right)}{4}=2x\end{cases}}\)

Với t = 2x => \(\sqrt{x^2+1}=2x\)

=> \(x^2+1=4x^2\)

<=> \(x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}\)

Thay vào phương trình để thử nghiệm nếu thỏa mãn thì nhận còn ko thỏa mãn loại.

Vào lúc: 2019-11-15 10:48:34 Xem câu hỏi

150 500 C A B D 30 H

G/s: Con dốc là CA với đỉnh dốc là điểm A. Mặt đất là CB. Tính dộ cao người so với mặt đất chính là tính 

Vì con dốc nghiêng 30 độ vs mặt đất => ^CAB = 30 độ  

Người di chuyển xuống con dốc và hiện tại ở vị trí điểm D

Xét tam giác ACB vuông tại Bcó: AB = 500m ; ^ACB = 30 độ

=> AC = 2AB = 2. 500 = 1000 (m )

=> AD = 1000 - 150 = 850 (m)

Tam giác DCH vuông tại H có: ^CDH = 30 độ

=> DH = 1/ 2 DC = 850 : 2 = 425 (m )

Vào lúc: 2019-11-15 10:28:59 Xem câu hỏi

Gọi  số lớn là a, số bé là b.  ( a, b <160)

=> a - b = 65

UwCLN ( a, b ) = 13

=> Có số m, n với (m; n ) =1 để:

\(\hept{\begin{cases}a=13m\\b=13n\end{cases}}\)=> \(13m-13n=a-b=65\)

=> \(m-n=5\Rightarrow m=5+n\)

Lập bảng tìm.

Vào lúc: 2019-11-15 10:22:03 Xem câu hỏi

Em trục căn thức:

\(\sqrt{x+3}-2\sqrt{x}=\sqrt{2x+2}-\sqrt{3x+1}\)

<=> \(\frac{-3x+3}{\sqrt{x+3}+2\sqrt{x}}=\frac{-x+1}{\sqrt{2x+2}+\sqrt{3x+1}}\)

=> nhân tử chung là -x + 1 . Tự làm tiếp nhé!

Vào lúc: 2019-11-15 10:19:41 Xem câu hỏi

a) \(\left(\left|x_1-x_2\right|\right)^2=\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2\)sau đó em sử dụng định lí viet

=> \(\left|x_1-x_2\right|\)

b)

Viet: \(x_1x_2=3;x_1+x_2=5\)=> pt có 2 nghiệm dương

=> \(\left|x_1\right|+\left|x_2\right|=x_1+x_2\)= 5

Vào lúc: 2019-11-15 10:14:46 Xem câu hỏi

Gọi quãng đường là S ( km )

=> Thời gian đi nửa quãng đường đầu là: \(\frac{1}{2}.\frac{S}{20}\)(h)

Thời gian đi nửa quãng đường sau là: \(\frac{1}{2}.\frac{S}{5}\) (h)

=> Tổng thời gian đi cả quãng đường là: \(\frac{S}{8}\)(h)

=> Vận tốc trung bình của người đó là: \(S:\frac{S}{8}=8\)(km/h)

Vào lúc: 2019-11-15 10:10:40 Xem câu hỏi

Bạn kiểm tra lại đề nhé! điểm D ?

Vào lúc: 2019-11-15 09:57:26 Xem câu hỏi

a) Ta có: N, P lần lượt là trung điểm của CA; CB 

=> NP là đường trung bình của tam giác CAB với đáy AB

=> NP // = \(\frac{1}{2}\)AB (1)

mà M là trung điểm AB  => AM = MB = \(\frac{1}{2}\)AB  (2)

Từ (1); (2) => NP // = MB 

=> BMNP là hình bình hành.

b. Từ (1) ; (2) => AMPN là hình bình hành

mà ^NAM = ^CAB = 1v

=> AMMPN là hình chữ nhật

( chú ý 1v là 1 vuông = góc 90 độ )

Trang trước Trang tiếp theo