Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

giang ho dai ca

Điểm hỏi đáp: 2619

Ngày 19 - 05 21 - 05
Điểm 0 0

Tổng: 2619 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của giang ho dai ca:

Vào lúc: 2016-08-19 09:40:10 Xem câu hỏi

mk làm dài nên làm theo bn kia

Vào lúc: 2016-08-19 09:38:37 Xem câu hỏi

Đk : \(x\ge\frac{1}{2}\)

Đặt \(\sqrt{2x-1}=a;\sqrt{3x+1}=b\)\(a\ge0;b>0\)  thì x+1 = b2-a2-1

PT<=> (b^2-a^2-1)b -5a + ab = 5(b^2-a^2-1)

    <=> (b^2-a^2-1)(b-5)+a(b-5)=0

    <=> (b^2-a^2-1+a)(b-5)=0

    <=>\(\orbr{\begin{cases}b^2-a^2-1+a=0\\b-5=0\end{cases}}\)

* b^2-a^2-1+a= 0 <=>x+2 -1 + \(\sqrt{2x-1}\)=0<=> x+1+\(\sqrt{2x-1}\)=0

Mặt khác : x\(\ge\)1/2 >0 ; \(\sqrt{2x-1}\ge0\) nên x+1+\(\sqrt{2x-1}>0\)=> pt vô no

*b-5 = 0 <=> b=5 <=> x= 8 tm

Vậy pt có no duy nhất là x=8

Vào lúc: 2015-09-05 08:12:22 Xem câu hỏi

=> [x^2013+y^2013]^2 = 4.x^2012.y^2012

[x^2013+y^2013]^2 \(\ge\)4.x^2013.y^2013= >4.x^2012.y^2012\(\ge\)4.x^2013.y^2013 => 1 \(\ge\) xy => 1-xy \(\ge\) 0

Dấu bằng xảy ra khi x=y= 1

Vậy min 1-xy = 0 khi x=y=1

Vào lúc: 2015-09-02 20:41:49 Xem câu hỏi

ta có:

a/b = b/c = c/a = [a+b+c]/[a+b+c] = 1 [ap dung tc day ti so bg nhau] 

=> a/b = b/c = c/a = 1 =>a =b=c=2003

Vào lúc: 2015-09-02 20:23:55 Xem câu hỏi

x^40+2.x^20+9 = [x^20 +3]^2 - 4x^20 = [x^20+3]^2 -[2x^10]^2 = [x^20-2x^10+3].[x^20+2x^10+3]

x^12+x^6+1 = x^12 + 2x^6 +1 - x^6 = [x^6 +1]^2 -[x^3]^2 = [x^6 -x^3 +1].[x^6+x^3+1]

x^16+x^8+1 =[x^8+1]^2 - [x^4]^2 = [x^8-x^4+1].[x^8+x^4+1]

x^4+x^2+1 = x^4+2x^2+1 - x^2 = [x^2+1]^2-x^2 = [x^2-x+1].[x^2+x+1]

Vào lúc: 2015-09-02 20:15:47 Xem câu hỏi

=>[a+b+c]^2 -2[ab+bc+ac] = ab+bc+ac

=> a^2+b^2 +c^2 = ab+bc+ac => a^2+b^2+c^2 -ab-bc-ca = 0

                                         => 2a^2+2b^2+2c^2 -2ab-2bc-2ca=0

                                         => a^2-2ab+b^2 + b^2-2bc+c^2 + c^2- 2ca + a^2 = 0

                                         => [a-b]^2 + [b-c]^2 +[c-a]^2 = 0

                                       => a-b  = b-c = c-a = 0

                                    => a=b=c

Vào lúc: 2015-08-17 15:58:25 Xem câu hỏi

x^2 + x +1 = x^2 +x +1/4 +3/4 = [x+1/2] ^2 + 3/4 > 0 

=> x^2 +x +1 vô no

Vào lúc: 2015-08-12 16:42:23 Xem câu hỏi

Từ 2 đến 52 có 26 số chắn 

Ta có :

2+x +4+x +6+x +...+52+x = 780

=> 26.x +[2+4+6+...+52] = 780

=> 26x +2.[1+2+3+...+26] = 780

=> 26x +2. 26.27:2 = 780

=> 26x +26.27 = 780

=> 26x = 78

=> x= 3

Vào lúc: 2015-08-12 16:38:42 Xem câu hỏi

5A = 1/5 + 2/5^2 +3/5^3 +...+ 11/5^11

=> 4A= 1/5+1/5^2 +1/5^3 +...+1/5^11 - 11/5^12

=> 20A = 1+1/5+1/5^2+...+1/5^10 - 11/5^11

=> 16A = 1-1/5^11+11/5^12-11/5^11

Vì 1-1/5^11  <  1 ; 11/5^12 -11/5^11 < 0

=> 16A < 1

=> A < 1/16

 

 

Vào lúc: 2015-08-12 16:34:39 Xem câu hỏi

a/

a^3 -a = a.[a^2-1] = [a-1] .a . [a+1] là tích 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 6

b/

a^3 -7a  = a.[a^2-7] = a.[a^2-1-6] = a.[a-1]. [a+1] -6a

                    Vì a.[a-1] [a+1] chia hết cho 6 [theo a] ; 6a chia hết cho 6

=> a^3 -7a chia hết cho 6

Vào lúc: 2015-08-12 16:28:17 Xem câu hỏi

a/  2x^3 -5x^2 + 8x -3

= 2x^3 -x^2 -4x^2 +2x +6x -3

= x^2 .[2x-1] - 2x[2x-1] +3. [2x-1]

= [x^2-2x+3] [2x-1]

b/  3x^3 - 14x^2 +4x +3 

= 3x^3 +x^2 -15 x^2 -5x +9x +3

= x^2 [3x+1] -5.x [3x+1] +3. [3x+1]

= [x^2 -5x+3] [3x+1]

c/  Đặt C =  12x^2 + 5 x -12 y^2 +12y -10xy -3

 = -[12y^2+10xy+3-12x^2-5x-12y]

12y^2 + 10xy +3-12x^2-5x-12y = 18xy +12y^2 -6y - 12x^2 -8xy +4x -9x -6y +3

                                             = 6y [3x+2y-1] - 4.x[3x+2y-1] -3.[3x+2y-1]

                                            = [6y-4x-3] [3x+2y-1]

=> C = -[6y-4x-3]. [ 3x+2y-1]

Vào lúc: 2015-08-12 16:18:09 Xem câu hỏi

x^2 - xy + y + 2 = 0

=> -xy + y +x^2 +2 = 0

=> -y[x-1] + x^2+2 = 0

=> y.[x-1] = x^2+2

=> y = [x^2+2] / [x-1 ] ; x

Vào lúc: 2015-08-12 15:53:49 Xem câu hỏi

1

a/

[x+1].[x-2] < 0 => x+1 và x-2 trái dấu

mà x+1 > x-2 

=> x+1 > 0 ; x-2 < 0

=> -1 < x < 2 , x thuộc Q

b/

T.tự -2/3 < x < 2 , x thuộc Q

2.

x+y  = xy 

=> y  = xy -x = x.[y-1]

=> x : y = y-1 = x+y

            => x = -1 

thay vào x+y = xy

=> y-1 = -y => 2y = 1 => y= 1/2

Vậy x= -1 ; y = 1/2

Vào lúc: 2015-08-12 15:46:57 Xem câu hỏi

48x^2.y^2 - 3y^2 + 6xy - 3x^2

= 3. [16.x^2.y^2-y^2 + 2xy - x^2]

= = 3. { [4.x.y]^2 - [x^2-2xy+y^2 ]}

 = 3. { [4xy]^2 - [x-y]^2] }

= 3. [4xy-x+y]. [4xy + x-y] }

Vào lúc: 2015-08-04 16:12:57 Xem câu hỏi

x^4+ 2x^2 + 5x^3 + 10x- 2x^2  - 4

= x^2. [x^2+ 2 ] +5.x[x^2+2] - 2.[x^2+2]

= [x^2+5x-2] . [x^2+2]

Vào lúc: 2015-08-04 16:04:19 Xem câu hỏi

b/ 2^100 
= 2^31 . 2^69 
= 2^31 . 2^63 . 2^6 
= 2^31 . (2^9)^7 . (2^2)^3 
= 2^31 . 512^7 . 4^3 (1) 
10^31 
= 2^31 . 5^31 
= 2^31 . 5^28 . 5^3 
= 2^31 . (5^4)^7 . 5^3 
= 2^31 . 625^7 . 5^3 (2) 
Từ (1) và (2), ta có: 
2^31 . 512^7 . 4^3 < 2^31 . 312^7 . 5^3 < 2^31 . 625^7 . 5^3. 
Hay 2^100 < 10^31.

a/

10^30=1000^10<1024^10=2^100

Vào lúc: 2015-07-19 14:49:46 Xem câu hỏi

3^2017+3^2016-3^2015 = 3^2015 . [9+3-1 ] = 3^2015 . 11 chia hết cho 11

Vào lúc: 2015-07-19 14:42:41 Xem câu hỏi

=> 3/4 - x = -2 

=> x= 11/4

Vào lúc: 2015-07-19 10:44:02 Xem câu hỏi

đầy đủ lại nè:

a/

2x^2+4x+2-2y^2

= [2x^2+4x+2] -2y^2

= 2.[x^2+2x+1] - 2.y^2

= 2. [x+1]^2 - 2. y^2

 = 2. [x+1-y]  [x+y+1]

b/

x^2+x-6 = x^2 - 2x + 3x -6 = x.[x-2] +3.[x-2] = [x+3] . [x-2]

c/

x^2+5x+6 = x^2 +2x +3 x + 6 = x.[x+2] + 3.[x+2] = [x+3].[x+2]

 

 

Vào lúc: 2015-07-19 10:17:44 Xem câu hỏi

Ta có hình vẽ:

A B C B' C' D E

a/

Ta thấy : GÓC ABB' = GÓC ACC' [ vì cùng phục với góc BAC ] => GÓC ABD = GÓC ECA [ vì kề bù với hai góc bằng nhau]

Xét tam giác ABD  và tam giác ECA  có :

BD = CA ; Góc ABD = Góc ECA ; AB = EC

=> Tam giác ABD = Tam giác ECA [  cạnh - góc -cạnh]

b/

Theo câu a , tam giác ABD = tam giác ECA  

=> * AD = AE [1] ;

  *  Góc ADB = Góc EAC  MÀ  góc ADB + góc B'AD = 90 độ [vì tam giác AB'D vuông tại B']

                                       => Góc EAC +Góc B'AD = 90 độ

                                       => Góc DEA = 90 độ [2]

Từ [1] và [2] => tam giác DAE vuông cân tại A

 

 

Trang trước Trang tiếp theo