Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Edogawa Conan

Điểm hỏi đáp: 5937

Ngày 06 - 11 07 - 11 08 - 11 09 - 11 10 - 11 11 - 11
Điểm 4 0 5 4 0 1

Tổng: 5937 | Điểm tuần: 14 | Trả lời 7 ngày qua: 17 | Lượt trả lời trong tháng: 39

Lượt trả lời trong 3 tháng: 310

Những câu trả lời của Edogawa Conan:

Vào lúc: 2019-11-11 15:12:02 Xem câu hỏi

Ta có:

A = \(\frac{2n-1}{2n+3}=\frac{\left(2n+3\right)-4}{2n+3}=1-\frac{4}{2n+3}\)

Để A \(\in\)Z <=> 4 \(⋮\)2n+3 <=> 2n + 3 \(\in\)Ư(4) = {1; -1; 2; -2; 4; -4}

              Do 2n + 3 là số lẻ => 2n + 3 \(\in\){1; -1}

                                => 2n \(\in\){-2; -4}

                         => n \(\in\){-1; -2}

Vào lúc: 2019-11-10 21:06:12 Xem câu hỏi

a) \(\frac{15x\left(x+y\right)^3}{5y\left(x+y\right)^2}=\frac{3x\left(x+y\right)}{y}=\frac{3x^2+3xy}{y}\)

b) \(\frac{x^2+4x+3}{2x+6}=\frac{x^2+3x+x+3}{2\left(x+3\right)}=\frac{x\left(x+3\right)+\left(x+3\right)}{2\left(x+3\right)}=\frac{\left(x+1\right)\left(x+3\right)}{2\left(x+3\right)}=\frac{x+1}{2}\)

Vào lúc: 2019-11-10 16:27:21 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{5x}{2}=\frac{6y}{5}=\frac{7z}{3}\) => \(\frac{x}{\frac{2}{5}}=\frac{y}{\frac{5}{6}}=\frac{z}{\frac{3}{7}}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

 \(\frac{x}{\frac{2}{5}}=\frac{y}{\frac{5}{6}}=\frac{z}{\frac{3}{7}}=\frac{y-x-z}{\frac{5}{6}-\frac{2}{5}-\frac{3}{7}}=\frac{\frac{1}{105}}{\frac{1}{210}}=2\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{\frac{2}{5}}=2\\\frac{y}{\frac{5}{6}}=2\\\frac{z}{\frac{3}{7}}=2\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=\frac{4}{5}\\y=\frac{5}{3}\\z=\frac{6}{7}\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-11-09 21:14:56 Xem câu hỏi

Ta có: a2 + b2 + c2 + 3 = 2(a + b + c)

=> a2 + b2 + c2 + 3 - 2(a + b + c) = 0

=> a2 + b2 + c2 + 3 - 2a - 2b - 2c = 0

=> (a2 - 2a + 1) + (b2 - 2b + 1) + (c2 - 2c + 1) = 0

=> (a - 1)2 + (b - 1)2 + (c - 1)2 = 0

       <=> \(\hept{\begin{cases}a-1=0\\b-1=0\\c-1=0\end{cases}}\) <=> a = b = c = 1

=> đpcm

Vào lúc: 2019-11-09 21:07:47 Xem câu hỏi

a) Ta có: 3n + 1 \(⋮\)2n + 3

=>2(3n + 1) \(⋮\)2n + 3

=> 6n + 2 \(⋮\)2n + 3

=> 3(2n + 3) - 7 \(⋮\)2n + 3

=> 7 \(⋮\)2n + 3

=> 2n + 3 \(\in\)Ư(7) = {1; -1; 7; -7}

=> 2n \(\in\){-2; -4; 4; -10}

=> n \(\in\){-1; -2; 2; -5}

b) Ta có: n2 + 5 = n(n + 1) - (n + 1) + 6 = (n - 1)(n + 1) + 6

Do (n - 1)(n + 1) \(⋮\)n + 1 => 6 \(⋮\)n + 1

                          => n + 1 \(\in\)Ư(6) = {1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6}

                        => n \(\in\){0; -2; 1; -3; 2; -4; 5; -7}

Vào lúc: 2019-11-09 21:02:17 Xem câu hỏi

TH1: Nếu M nằm giữa A và O

A B O M

Giải: Do O là trung điểm của AB nên OA = OB = 1/2AB = 6/2 = 3 (cm)

Do M nằm giữa A và O nên AM + MO = AO

=> AM = AO - OM = 3 - 1 = 2 (cm)

Do M nằm giữa A và B nên AM  + MB = AB

=> MB = AB - AM = 6 - 2 = 4 (cm)

TH2: M nằm giữa O và B

A B O M

Giải: (làm tương tự TH1) 

Vào lúc: 2019-11-09 14:50:10 Xem câu hỏi

Xét t/giác ABC có \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\)

Mà \(\widehat{A}+\widehat{B}=\widehat{C}\) => \(\widehat{C}+\widehat{C}=180^0\)

=> \(2.\widehat{C}=180^0\) => \(\widehat{C}=180^0:2=90^0\) 

                   => \(\widehat{A}+\widehat{B}=90^0\)

Vì t/giác ABC cân tại C => \(\widehat{A}=\widehat{B}=\frac{90^0}{2}=45^0\)

Vào lúc: 2019-11-08 22:09:11 Xem câu hỏi

Ta có: \(E=\frac{45^2.20^4.18^2}{180^3}\)

=>  \(E=\frac{\left(3^2.5\right)^2.\left(2^2.5\right)^4.\left(3^2.2\right)^2}{\left(2^2.3^2.5\right)^3}\)

=> E = \(\frac{3^4.5^2.2^8.5^4.3^4.2^2}{2^6.3^6.5^3}\)

=> E = \(\frac{3^8.5^6.2^{10}}{2^6.3^6.5^3}\)

=> E = \(3^2.5^3.2^4=18000\)

Vào lúc: 2019-11-08 21:54:00 Xem câu hỏi

Ta có: A = -2

=> 5x2 + y2 + 4xy - 6x - 2y = -2

=> 5x2 + y2 + 4xy - 6x - 2y + 2 = 0

=> (4x2 + 4xy + y2) - 2(2x + y) + 1 + (x2 - 2x + 1) = 0

=> (2x + y)2 - 2(2x + y) + 1 + (x - 1)2 = 0

=> (2x + y - 1)2 + (x - 1)2 = 0

       <=> \(\hept{\begin{cases}2x+y-1=0\\x-1=0\end{cases}}\)

        <=> \(\hept{\begin{cases}y=1-2x\\x=1\end{cases}}\)

        <=> \(\hept{\begin{cases}y=1-2.1=-1\\x=1\end{cases}}\)

Với x = 1; y = -1 => B = 12015.(-1)2016 - 12016.(-1)2017 + 2014

                                    = 1 + 1 + 2014 = 2016

Vào lúc: 2019-11-08 21:48:30 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{2x}{3}=\frac{3y}{4}=\frac{4z}{5}\) => \(\frac{x}{\frac{3}{2}}=\frac{y}{\frac{4}{3}}=\frac{z}{\frac{5}{4}}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

     \(\frac{x}{\frac{3}{2}}=\frac{y}{\frac{4}{3}}=\frac{z}{\frac{5}{4}}=\frac{x-y}{\frac{3}{2}-\frac{4}{3}}=\frac{7}{\frac{1}{6}}=42\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{\frac{3}{2}}=42\\\frac{y}{\frac{4}{3}}=42\\\frac{z}{\frac{5}{4}}=42\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=42\cdot\frac{3}{2}=63\\y=42\cdot\frac{4}{3}=56\\z=42\cdot\frac{5}{4}=52,5\end{cases}}\)

Vậy ...

Vào lúc: 2019-11-08 13:16:52 Xem câu hỏi

Bài giải: Nếu 1 người đắp xong đường trong:

                     10 x 18 = 180 (ngày)

Nếu 1 người đắp xong quãng đường trong 180 ngày hết:

                180 x 8 = 1440 (giờ)

Nếu 1 người đắp xong quãng đường, 1 ngày làm việc 6 giờ hết:

                1440 : 6 = 240 (ngày)

Nếu có thêm 5 người nữa thì đội đó có: 10 + 5 = 15 (người)

Nếu 15 người mỗi ngày làm 6 giờ thì đắp xong quãng đường đó trong:

             240 : 15 = 16 (ngày)

Vào lúc: 2019-11-06 16:09:50 Xem câu hỏi

Ta có: \(\frac{y}{3}+y\cdot\frac{2}{3}=\frac{y}{12}+\frac{11}{6}\)

=> \(\frac{y}{3}+\frac{2y}{3}=\frac{y}{12}+\frac{22}{12}\)

=> \(\frac{y+2y}{3}=\frac{y+22}{12}\)

=> \(\frac{3y}{3}=\frac{y+22}{12}\)

=> \(y=\frac{y+22}{12}\)

=> y + 22 = 12y

=> y - 12y = 22

=> -11y = 22

=> y = 22 : (-11) = -2

Vậy y = -2

Vào lúc: 2019-11-06 15:40:00 Xem câu hỏi

A B C D N M

CM: a) Ta có: AM = MB = 1/2AB (gt)

      ND = NC = 1/2DC (gt)

mà AB = CD (gt) => 1/2AB = 1/2CD
=> AM = MB = ND = NC

Xét tứ giác AMCN có: AM = MC (cmt)

                              AM // MC (gt)

=> tứ giác AMCN là hình bình hành

b) Xét tứ giác MBND có : MB // DM (gt)

                    MB = DN (cmt)

=> tứ giác MBND là hình bình hành

Vào lúc: 2019-11-06 15:32:47 Xem câu hỏi

Bài giải: 

Ta có: Số học sinh nữ so với lớp là 3/5 => số học sinh nam so với lớp là : 1 - 3/5 = 2/5

=> Tỉ số giữa số học sinh nữ và nam là : 3/5 : 2/5 = 3/2

Số học sinh nam của lớp 5A là:

   8 : (3 - 2) x 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh lớp 5A là:

            16 : 2/5 = 40 (học sinh)

                      Đ/s :...

Vào lúc: 2019-11-06 15:26:59 Xem câu hỏi

A B C M E N x 1 1 2 1

CM: a) Xét t/giác EAN và t/giác MBN

có: \(\widehat{A_1}=\widehat{B_1}\) (so le trong của AE // BC)

   AN = NB (gt)

  \(\widehat{N_1}=\widehat{N_2}\) (đối đỉnh)

=> t/giác AEN = t/giác BMN (g.c.g)

=> AE = BM (2 cạnh t/ứng)

Mà BM = MC (gt)

=> AE = MC

Xét tứ giác AEMC  có: AE // MC (gt); AE = MC (cmt)

=> AEMC là hình bình hành

=> EM = AC

c) Ta có: ME = AC (cmt)

mà AB = AC (gt)

=> AB = EM => 1/2AB = 1/2EM

Ta lại có: AN = NB = 1/2AB (gt) 

          EN = NM = 1/2EM (gt)

mà 1/2AB = 1/2EM

=> AN = NB = EN = NM

=> AMCE là hình chữ nhật

Vào lúc: 2019-11-05 22:34:41 Xem câu hỏi

Đặt \(\frac{a}{2018}=\frac{b}{2019}=\frac{c}{2020}=k\)=> \(\hept{\begin{cases}a=2018k\\b=2019k\\c=2020k\end{cases}}\)

Khi đó, ta có: 4(2018k - 2019k)(2019k - 2020k) = 4(-k)(-k) = 4(-k)2 = 4k2 (1)

        (2018k - 2020k)2 = (-2k)2 = 4k2 (2)

Từ (1) và (2) => 4(a - b)(b - c) = (a - c)2

Vào lúc: 2019-11-05 22:06:11 Xem câu hỏi

A B C H M N D 1 2 1 2

Cm: a) Xét t/giác ABH và t/giác ACH

có: AB = AC (gt)

  AH : chung

 BH  = CH (gt)

=> t/giác ABH = t/giác ACH (c.c.c)

Ta có: t/giác ABH = t/giác ACH (cmt)

=> \(\widehat{H_1}=\widehat{H_2}\) (2 góc t/ứng)

Mà \(\widehat{H_1}+\widehat{H_2}=180^0\) (kề bù)

=> \(\widehat{H_1}=\widehat{H_2}=90^0\) => t.giác AHB là t/giác vuông

c) Xét t/giác AHB và t/giác DHC

có AH = HD (gt)

  BH = CH (gt)

 \(\widehat{AHB}=\widehat{CHD}\) (đối đỉnh)

=> t/giác AHB = t/giác DHC (c.g.c)

=> \(\widehat{BAH}=\widehat{HDC}\) (2 góc t/ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

=> AB // CD 

d) Xét t/giác ABM và t/giác CNM

có: AM = MC (gt)

 BM = MN (gt)

 \(\widehat{M_1}=\widehat{M_2}\) (đối đỉnh)

=> t.giác ABM = t/giác CNM (c.g.c)

=> AB = CN (2 cạnh tứng)

Mà AB = CD (vì t/giác ABH = t/giác DCH)

=> DC = CN => C là trung điểm của BN

Vào lúc: 2019-11-04 22:44:44 Xem câu hỏi

9x2 - 4 = (2x - 1)(3x + 2)

=> (3x - 2)(3x + 2) - (2x - 1)(3x + 2) = 0

=> (3x + 2)(3x - 2 - 2x + 1) = 0

=> (3x + 2)(x - 1) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}3x+2=0\\x-1=0\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=-\frac{2}{3}\\x=1\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-11-04 22:05:16 Xem câu hỏi

A = 4 - x2 + 2x = -(x2 - 2x + 1) + 5 = -(x - 1)2 + 5 \(\le\)\(\forall\)x

Dấu "=" xảy ra <=>  x - 1 = 0  <=>  x = 1

Vậy MaxA = 5 <=> x = 1

B = -2x2 - y2 - 2xy + 4x + 2y + 5

B = -(2x2 + y2 + 2xy - 4x - 2y - 5)

B = - [(x2 + 2xy + y2) - 2(x + y) + 1 + (x2 - 2x + 1) - 7]

B = -[(x + y)2 - 2(x + y) + 1 + (x - 1)2 ] + 7

B = -[(x + y - 1)2 + (x - 1)2] + 7 \(\le\)\(\forall\)x; y

Dấu "=" xảy ra <=> \(\hept{\begin{cases}x+y-1=0\\x-1=0\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}y=1-x\\x=1\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}y=0\\x=1\end{cases}}\)

Vậy MaxB = 7 <=> x = 1 và y = 0

Vào lúc: 2019-11-04 21:14:03 Xem câu hỏi

Ta có: A = \(\frac{2}{6x-5-9x^2}=\frac{2}{-\left(9x^2-6x+1\right)-4}=\frac{2}{-\left(3x-1\right)^2-4}\ge-\frac{1}{2}\)

Dấu "=" xảy ra <=> \(3x-1=0\) <=> \(x=\frac{1}{3}\)

Vậy MinA = -1/2 <=> x=  1/3

Trang trước Trang tiếp theo