Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

ᗰOOᑎ ᑕᕼᗩᑎ『緑』

Điểm hỏi đáp: 2328

Ngày 18 - 11
Điểm 0

Tổng: 2328 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 1 | Lượt trả lời trong tháng: 7

Lượt trả lời trong 3 tháng: 150

Những câu trả lời của ᗰOOᑎ ᑕᕼᗩᑎ『緑』:

Vào lúc: 2019-11-20 20:44:51 Xem câu hỏi

\(4x\left(x-1\right)+3\sqrt{2}\left(x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(4x+3\sqrt{2}\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}4x+3\sqrt{2}=0\\x-1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}4x=-3\sqrt{2}\Rightarrow x=\frac{-3\sqrt{2}}{4}\\x=1\end{cases}}\)

Vậy ....

Chắc sai =))

Vào lúc: 2019-11-10 08:46:10 Xem câu hỏi

|-3| + |-2,65| - |0|

= 3 + 2,65 - 0

= 5,65

=))

Vào lúc: 2019-11-10 08:44:41 Xem câu hỏi

\(A=13\cdot15+15\cdot17+17\cdot19+...+99\cdot101\)

\(1:A=1:\left(13\cdot15+15\cdot17+...+99\cdot101\right)\)

\(\frac{1}{A}=1:\left(13\cdot15\right)+1:\left(15\cdot17\right)+...+1:\left(99\cdot101\right)\)

\(\frac{1}{A}=\frac{1}{13\cdot15}+\frac{1}{15\cdot17}+...+\frac{1}{99\cdot101}\)

\(\frac{2}{A}=\frac{2}{13\cdot15}+\frac{2}{15\cdot17}+...+\frac{2}{99\cdot101}\)

\(\frac{2}{A}=\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+\frac{1}{15}-\frac{1}{17}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{101}\)

\(\frac{2}{A}=\frac{1}{13}-\frac{1}{101}\)

\(\frac{2}{A}=\frac{88}{1313}\)

\(A=2:\frac{88}{1313}\)

\(A=\frac{1313}{44}\)

Chắc sai =))

Vào lúc: 2019-11-09 18:00:07 Xem câu hỏi

2 . 5 . 3 . 12 + 4 . 6 . 87 - 3 . 8 . 40

= 24 . 15 + 24 . 87 - 24 . 40

= 24 ( 15 + 24 - 40 )

= 24 . (-1)

= -24

=))

Vào lúc: 2019-11-09 17:57:59 Xem câu hỏi

1/ ( 19,8 +3,2 ) x 2,5 

= 23 x 2,5

= 57,5

2/ ( 19,8 + 3,2 ) x 2,5

= 19,8 x 2,5 + 3,2 x 2,5

= 49,5 + 8

= 57,5

=))

Vào lúc: 2019-11-05 20:59:54 Xem câu hỏi

a) Ta có : \(\frac{x}{3}=\frac{2x}{6}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

\(\frac{2x}{6}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=\frac{2x-y}{6-4}=\frac{20}{2}=10\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x=10\cdot6=60\Rightarrow x=30\\y=10\cdot4=40\\z=10\cdot5=50\end{cases}}\)

Vậy....

=))

Vào lúc: 2019-11-05 15:04:01 Xem câu hỏi

Bài 2/a 

Giả sử \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=2k\\b=3k\\c=5k\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{3a-2b}{5}=\frac{2c-5a}{3}=\frac{5b-3c}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{3\cdot2k-2\cdot3k}{5}=\frac{2\cdot5k-5\cdot2k}{3}=\frac{5\cdot3k-3\cdot5k}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{6k-6k}{5}=\frac{10k-10k}{3}=\frac{15k-15k}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{0}{5}=\frac{0}{3}=\frac{0}{2}=0\left(đpcm\right)\)

Bài 2/c

Có a = 2k ; b = 3k ; c = 5k

=> 2 (a - b) (b - c) = a2

=> 2 (2k - 3k) (3k - 5k) = (2k)2

=> 2 (-1)k . (-2)k = 4k2

=> 4k2 = 4k2 (đpcm)

Mình chỉ làm được có vậy thôi, mong bạn thông cảm =))

Chúc bạn học tốt =))

Vào lúc: 2019-10-13 12:38:31 Xem câu hỏi

a) \(\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}=\frac{x+1}{13}+\frac{x+1}{14}\)

\(\frac{x+1}{10}+\frac{x+1}{11}+\frac{x+1}{12}-\frac{x+1}{13}-\frac{x+1}{14}=0\)

\(\left(x+1\right)\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)=0\)

Mà \(\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}-\frac{1}{14}\right)\ne0\)

nên x + 1 = 0 => x = -1

Vậy x = -1

b) \(\frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}\)

\(1+\frac{x+4}{2000}+1+\frac{x+3}{2001}=1+\frac{x+2}{2002}+1+\frac{x+1}{2003}\)

\(\frac{2004+x}{2000}+\frac{2004+x}{2001}=\frac{2004+x}{2002}+\frac{2004+x}{2003}\)

\(\frac{2004+x}{2000}+\frac{2004+x}{2001}-\frac{2004+x}{2002}-\frac{2004+x}{2003}=0\)

\(\left(2004+x\right)\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2003}\right)=0\)

Mà \(\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2003}\right)\ne0\)

nên 2004 + x = 0 => x = -2004

Vậy x = -2004

=))

Vào lúc: 2019-10-13 10:17:43 Xem câu hỏi

x + (x + 1) + (x + 2) + ... + (x + 2013) = 2 035 147

2014x + (1 + 2 + 3 + ... + 2013) = 2 035 147

2014x + 2 026 084 = 2 035 147

2014x = 2 035 147 - 2 026 084

2 014x = 9 063

x = 9 063 : 2 014

x = 4,5

Vậy x = 4,5

=))

Vào lúc: 2019-10-13 09:58:43 Xem câu hỏi

Ta có : 

\(2a=\frac{a}{\frac{1}{2}};3b=\frac{b}{\frac{1}{3}};5b=\frac{b}{\frac{1}{5}};7c=\frac{c}{\frac{1}{7}}\)

Lại có \(\hept{\begin{cases}\frac{a}{\frac{1}{2}}=\frac{b}{\frac{1}{3}}\\\frac{b}{\frac{1}{5}}=\frac{c}{\frac{1}{7}}\end{cases}}\Rightarrow\frac{a}{\frac{3}{2}}=b=\frac{c}{\frac{5}{7}}\Leftrightarrow\frac{3a}{\frac{9}{2}}=\frac{7b}{1}=\frac{5c}{\frac{25}{7}}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

\(\frac{3a}{\frac{9}{2}}=\frac{7b}{1}=\frac{5c}{\frac{25}{7}}=\frac{3a-7b+5c}{\frac{9}{2}-1+\frac{25}{7}}=\frac{-30}{\frac{99}{14}}=\frac{-140}{33}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3a=\frac{-140}{33}\cdot\frac{9}{2}=\frac{-210}{11}\Rightarrow a=\frac{-70}{11}\\7b=\frac{-140}{33}\Rightarrow b=\frac{-20}{33}\\5c=\frac{-140}{33}\cdot\frac{25}{7}=\frac{-500}{33}\Rightarrow c=\frac{-100}{33}\end{cases}}\)

Vậy....

Chắc sai =))

Vào lúc: 2019-10-13 09:32:28 Xem câu hỏi

Ta có : 

\(8x=\frac{x}{\frac{1}{8}};6y=\frac{y}{\frac{1}{6}};-3z=\frac{z}{-\frac{1}{3}}\) 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

\(\frac{x}{\frac{1}{8}}=\frac{y}{\frac{1}{6}}=\frac{z}{-\frac{1}{3}}=\frac{x+y+z}{\frac{1}{8}+\frac{1}{6}-\frac{1}{3}}=\frac{9}{-\frac{1}{24}}=-216\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\left(-216\right)\cdot\frac{1}{8}=-27\\y=\left(-216\right)\cdot\frac{1}{6}=-36\\z=\left(-216\right)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=72\end{cases}}\)

Vậy ........

=))

Vào lúc: 2019-10-07 18:50:36 Xem câu hỏi

TH1 : Với n là số chẵn thì (n + 10) là số chẵn => (n + 10) (n + 15) là số chẵn chia hết cho 2

TH2 : Với n là số lẻ thì (n + 15) là số chẵn => (n + 10) (n + 15) là số chẵn chia hết cho 2 

Vậy với mọi n thuộc N thì (n + 10) (n + 15) chia hết cho 2

=))

Vào lúc: 2019-10-06 17:44:06 Xem câu hỏi

Khác nhau ở từ bại và từ thắng.

Từ bại và từ thắng là 2 từ trái nghĩa với nhau.

Nhưng trong trường hợp này chúng lại có nghĩa tương đương với nhau.

=))

Vào lúc: 2019-10-03 11:41:04 Xem câu hỏi

1. She always finishes her homework before going to bed.

2. We usually play football with him.

=))

Vào lúc: 2019-09-27 18:39:45 Xem câu hỏi

272 : 253 

= (33)2 : (52)3

= 36 : 56

\(=\frac{3^6}{5^6}\)

\(=\left(\frac{3}{5}\right)^6\)

=))

Vào lúc: 2019-09-27 13:45:09 Xem câu hỏi

[ ( x + 32 ) - 17 ] . 2 + 8 = 50

[ ( x + 32 ) - 17 ] . 2 = 50 - 8

[ ( x + 32 ) - 17 ] . 2 = 42

( x + 32 ) - 17 = 42 : 2 

( x + 32 ) - 17 = 21

x + 32 = 21 + 17

x + 32 = 38

x = 38 - 32

x = 6

Vậy x = 6

=))

Vào lúc: 2019-09-26 20:55:21 Xem câu hỏi

63 . 25 + 5 . 63 . 14 + 33 . 63

= 63 ( 25 + 5 . 14 + 33 )

= 63 . 128

= 8064

=))

Vào lúc: 2019-09-24 18:49:31 Xem câu hỏi

Ta có :  

N = 123c + 4b5 + a67

N = 1230 + c + 405 + b0 + a00 + 67

N = ( 1230 + 405 + 67 ) + ( c + b0 + a00 )

N = 1702 + abc 

Vì abc + 1700 < 1702 + abc 

nên M < N

Vậy M < N 

=))

Vào lúc: 2019-09-24 17:41:09 Xem câu hỏi

45 . 37 + 95 . 45 + 55 . 61 + 69 . 55

= 45 ( 37 + 95 ) + 55 ( 61 + 69 )

= 45 . 132 + 55 . 130

= 130 ( 45 + 55 ) + 45 . 2

= 130 . 100 + 90

= 13 000 + 90

= 13 090

=))

Vào lúc: 2019-09-23 18:31:23 Xem câu hỏi

23 + 3x = 56 : 53 

23 + 3x = 53 = 125

3x = 125 - 23

3x = 102

x = 102 : 3

x = 34

Vậy x = 34

=)) 

Trang trước Trang tiếp theo