Gọi dãy số đấy là \(\overline{abcd}\) (a,b,c,d là số tự nhiên)

Từ đề bài ta có:

+ b=c+d (1)

+ a=\(\dfrac{c}{d}\) (2)

\(\overline{ab}+\overline{cd}=100\) (3)

+) Từ (3) => 10(a+c) + b+d = 100 (4)

ta có 100 chia hết cho 10, 10(a+c) chia hết cho 10

=> b+d chia hết cho 10

mà do b, d là các số từ 0 tới 9 nên ta có: \(0\le b+d\le18\) 

=> \(b+d\in\left\{0,10\right\}\)

TH1) b+d=0

=> b=0, d = 0 (do b và d là các số tự nhiên)

kết hợp với điều kiện xác định của (2) là d \(\ne\) 0

=> loại TH b+d=0

TH2) b+d = 10

mà ta có 10(a+c) +b +d = 100

=> a+c=9 => c = 9 - a (5)

+) Ta có b+d=10 và b = c +d => c + 2d = 10 

mà a + c = 9 

=> a+1=2d => \(d=\dfrac{a+1}{2}\) (6) 

Ta có (5), (6) và (2)

=> \(a=\dfrac{9-a}{\dfrac{a+1}{2}}=\dfrac{18-2a}{a+1}\) (a là số tự nhiên => a + 1 >0)

<=> \(a^2+a=18-2a\) 

<=> \(a^2+3a-18=0\)

<=> (a-3)(a+6)=0

mà a là số tự nhiên => a + 6 > 0

=> a-3=0

=> a = 3 

ta có c = 9 - a = 9 - 3 = 6

ta có d = \(\dfrac{a+1}{2}\) = \(\dfrac{3+1}{2}=2\)

ta có b = c + d = 6 + 2 = 8

Vậy số \(\overline{abcd}\) cần tìm là 3862