Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

《 ღ Ňɠʉүêŋ ➻ Ňɠʉүêŋ ღ 》

Điểm hỏi đáp: 551

Ngày
Điểm

Tổng: 551 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 1

Những câu trả lời của 《 ღ Ňɠʉүêŋ ➻ Ňɠʉүêŋ ღ 》:

Vào lúc: 2020-02-02 11:02:06 Xem câu hỏi

Ta có : \(25=5^2\)\(;\)\(125=5^3\)\(;\)\(......\)

Vậy số mũ của 5 trong 500! là :

     \(\left[\frac{500}{5}\right]+\left[\frac{500}{5^2}\right]+\left[\frac{500}{5^3}\right]=124\)

Vậy tích A = 1 . 2 . 3 ..... 500 tận cùng là 124 chữ số 0

Vào lúc: 2020-02-01 20:13:29 Xem câu hỏi

- Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số là : 100

- Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số là : 999

Từ đó, ta có dãy dãy số :

\(100+101+102+....+999\)

Số số hạng của dãy số trên :

     \(\left(999-100\right):1+1=900\)( số hạng )

Tổng của dãy số trên :

     \(\frac{\left(100+999\right)\times900}{2}=494550\)

Trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số là :

     \(494550\)\(:\)\(900\)\(=\)\(549,5\)

Vậy......

Vào lúc: 2020-02-01 15:25:27 Xem câu hỏi

Gọi số thứ 1, số thứ 2, số thứ 3 lần lượt là a, b, c \(\left(a,b,c\in N\right)\)

Theo đề bài, ta có : \(\frac{a+b+c}{3}=100\)

\(\Rightarrow a+b+c=300\)\(\left(1\right)\)

- Vì số thứ hai bằng trung bình cộng của số thứ nhất và thứ 3 

\(\Rightarrow\)( số thứ nhất + số thứ ba ) : 2 = Số thứ hai  

Từ đó, ta lại có :

\(\frac{a+c}{2}=b\)

\(\Rightarrow a+c=2\times b\)

Thay vào \(\left(1\right)\)ta có :

\(3\times b=300\)

\(\Rightarrow b=100\)

Vậy......

Vào lúc: 2020-02-01 15:05:12 Xem câu hỏi

Tổng độ dài 2 đáy là :

     \(25\times2=50\)\(\left(cm\right)\)

Diện tích mảnh đất là :

     \(\frac{50\times25}{2}=625\)\(\left(cm^2\right)\)

Vậy......

Vào lúc: 2020-01-22 15:32:11 Xem câu hỏi

Gọi thừa số thứ nhất là \(\overline{abcd}\)\(\left(a;b;c;d\in N\right),\left(a\ne0\right)\)

      thừa số thứ hai là \(x\)\(\left(x\ne0\right)\)

Theo đề bài :

- Khi thêm chữ số 3 vào bên trái thừa số thứ nhất ta được số \(\overline{3abcd}\), tích tăng thêm 360000 đơn vị nên :

\(\overline{3abcd}\times x-\overline{abcd}\times x=360000\)

\(\left(30000+\overline{abcd}\right)\times x-\overline{abcd}\times x=360000\)

\(30000\times x+\overline{abcd}\times x-\overline{abcd}\times x=360000\)

\(30000\times x=360000\)

                  \(x=360000:30000\)

                 \(x=12\)

Vậy thừa số thứ hai là 12

Vào lúc: 2020-01-22 15:07:23 Xem câu hỏi

\(2-4+6-8+....+48-50\)

\(=\left(2-4\right)+\left(6-8\right)+...+\left(48-50\right)\)

\(=\left(-2\right)+\left(-2\right)+....+\left(-2\right)\)( 25 thừa số )

\(=\left(-2\right).25\)

\(=-50\)

Vào lúc: 2020-01-19 20:25:58 Xem câu hỏi

a) \(154+17+\left(-154\right)+83\)

\(=\left[154+\left(-154\right)\right]+\left(17+83\right)\)

\(=0+100\)

\(=100\)

b) \(143+151+\left(-43\right)+\left(-251\right)\)

\(=\left[143+\left(-43\right)\right]+\left[151+\left(-251\right)\right]\)

\(=100+\left(-100\right)\)

\(=0\)

Vào lúc: 2020-01-19 18:47:10 Xem câu hỏi

\(1-2+3-4+...+99-100\)

\(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)( 50 chữ số )

\(=\left(-1\right).50\)

\(=-\left(1.50\right)\)

\(=-50\)

Vào lúc: 2020-01-19 18:42:49 Xem câu hỏi

\(1-2+3-4+5-6+...+2009-2010\)

\(=\left(-1\right) +\left(-1\right)+\left(-1\right)+....+\left(-1\right)\)( 1005 số hạng )

\(=\left(-1\right).1005\)

\(=-\left(1.1005\right)\)

\(=-1005\)

Vào lúc: 2020-01-19 17:16:31 Xem câu hỏi

( làm bừa thôi ! )

\(\left(10^2+11^2+12^2\right):\left(13^2+14^2\right)\)

\(= \left(100+121+144\right):\left(169+196\right)\)

\(=365:365\)

\(=1\)

Vào lúc: 2020-01-19 16:35:01 Xem câu hỏi

T ko sai nhá!!!

Vào lúc: 2020-01-19 16:28:19 Xem câu hỏi

a) \(\left(-57\right).11\)

\(=\left(-57\right).\left(10+1\right)\)

\(=\left(-57\right).10+\left(-57\right).1\)

\(=\left(-570\right)+\left(-57\right)\)

\(=-\left(570+57\right)\)

\(=-627\)

b) \(75.\left(-21\right)\)

\(=75.\left(-20-1\right)\)

\(=75.\left(-20\right)-75.1\)

\(=-1500-75\)

\(=-1575\)

Vào lúc: 2020-01-19 16:14:06 Xem câu hỏi

\(\left(2x+1\right).\left(3y-2\right)=-55\)

\(\Rightarrow2x+1;3y-2\inƯ\left(-55\right)\)

\(\Rightarrow2x+1;3y-2\in\left\{-55;-11;-5;-1;1;5;11;55\right\}\)

Ta có bảng sau :

\(2x+1\)\(-55\)\(-11\)\(-5\)\(-1\)\(1\)\(5\)\(11\)\(55\)
\(3y-2\)\(1\)\(5\)\(11\)\(55\)\(-55\)\(-11\)\(-5\)\(-1\)
\(x\)\(-28\)\(-6\)\(-3\)\(-1\)\(0\)\(2\)\(5\)\(27\)
\(y\)\(1\)\(\frac{7}{3}\)\(\frac{13}{3}\)\(19\)\(-\frac{53}{3}\)\(-3\)\(-1\)\(\frac{1}{2}\)
 ChọnLoạiLoạiChọnLoạiChọnChọnLoại

Vậy.......

Vào lúc: 2020-01-17 15:23:57 Xem câu hỏi

Gọi số tuổi của cháu và cô lần lượt là a và b

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}b-4a=2\\b+\left[b+\left(b-a\right)\right]=94\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}b=2+4a\left(1\right)\\3b-a=94\left(2\right)\end{cases}}\)

Thay \(\left(1\right)\)vào  \(\left(2\right)\)

\(\Rightarrow3\left(2+4a\right)-a=94\)

\(\Rightarrow6+12a-a=94\)

\(\Rightarrow11a=88\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=8\\b=34\end{cases}}\)

Vậy cô 34 tuổi ; cháu 8 tuổi

Vào lúc: 2020-01-16 21:01:44 Xem câu hỏi

A B C E F 1 1 2 2

\(\widehat{B2}=\frac{180-A}{4}\)

\(\widehat{C2}=\frac{180-A}{4}\)

\(\Rightarrow\widehat{B2}=\widehat{C2}\)

\(\Delta BCE=\Delta CBD\left(g.c.g\right)\)

\(\widehat{B}=\widehat{C}\)( tam giác \(ABC\)cân tại \(A\))

BC là cạnh chung

\(\widehat{C2}=\widehat{B2}\)\(\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow BE=DC\) là 2 cạnh tương ứng 

\(AB=AC\)( tam giác \(ABC\)cân tại \(A\))

\(AE=AB-BE\)và  \(AD=AC-DC\)

\(\Rightarrow AE=AD\)

Nên \(\Delta ADE\)cân tại  \(A\)

\(\widehat{E_1}=\frac{180-A}{2}\)

\(\widehat{B}=\frac{180-A}{2}\)

\(\Rightarrow\widehat{E}1=\widehat{B}\)lại đồng vị

\(\Rightarrow ED//BC\)

\(\Rightarrow\widehat{B2}=\widehat{EDB}\)( SLT )

Mà \(\widehat{B1}=\widehat{B2}\)\(BD\)là phân giác ) 

\(\Rightarrow\widehat{B1}=\widehat{EDB}\)

\(\Rightarrow\Delta EBD\)cân tại \(E\)có :

\(BE=ED\)

Mà \(BE=DC\)

\(\Rightarrow BE=ED=DC\)

Vào lúc: 2020-01-16 20:15:23 Xem câu hỏi

Hình : https://i.imgur.com/k9bNV4d.png

Vào lúc: 2020-01-16 20:01:12 Xem câu hỏi

Hỏi đáp Toán

a) \(BEH\)cân tại \(B\)nên \(\widehat{E}=\widehat{H_1}\)

\(\widehat{ABC}=\widehat{E}+\widehat{H_1}=2\widehat{E}\)

\(\widehat{ABC}=2\widehat{C}\)

\(\Rightarrow\widehat{BEH}=\widehat{ACB}\)

b) Chứng minh được \(\Delta DHC\)cân tại \(D\)nên \(DC=DH\)

\(\Delta DHC\)có :

\(\widehat{DAH}=90^0-\widehat{C}\)

\(\widehat{DHA}=90^0-\widehat{H}_2=90^0-\widehat{C}\)

\(\Rightarrow\Delta DAH\)cân tại \(D\)nên \(DA=DH\)

c) \(\Delta ABB'\)cân tại \(A\)nên :

\(\widehat{B'}=\widehat{B}=2\widehat{C}\)

\(\widehat{B'}=\widehat{A_1}+\widehat{C}\)

\(\Rightarrow2\widehat{C}=\widehat{A_1}+\widehat{C}\)

\(\Rightarrow\widehat{C}=\widehat{A_1}\)

\(\Rightarrow\widehat{AB'C}\)cân tại \(B'\)

d) \(AB=AB'=CB'\)

\(BE=BH=B'H\)

Có : \(AE=AB+BE\)

\(HC=CB'+B'H\)

\(\Rightarrow AE=HC\)

Vào lúc: 2020-01-16 18:19:13 Xem câu hỏi

\(\frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}+\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+4}{2000}+1+\frac{x+3}{2001}+1=\frac{x+2}{2002}+1+\frac{x+1}{2003}+1\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+2004}{2000}+\frac{x+2004}{2001}=\frac{x+2004}{2002}+\frac{x+2004}{2003}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2004\right)\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+\frac{1}{2003}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+2004=0\)

\(\Leftrightarrow x=-2004\)

Vào lúc: 2020-01-16 18:02:19 Xem câu hỏi

Nửa chu vi của mảnh đất là :

     240 : 2 = 120 ( m )

Chiều dài của mảnh đất là :

     ( 120 + 40 ) : 2 = 80 ( m )

Chiều rộng của mảnh đất là :

     120 - 80 = 40 ( m )

Diện tích của mảnh đất là :

     80 x 40 = 3200 ( m2 )

Khối lượng rau thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó :

     254 x ( 3200 : 100 ) = 8128 ( kg )

Vậy.......

Vào lúc: 2020-01-15 20:23:48 Xem câu hỏi

Tổng độ dài 2 đáy là :

     540 x 2 : 24 = 45 ( m )

Độ dài của mỗi đáy là :

     45 : 2 = 22,5 ( m )

Vậy.....

Trang trước Trang tiếp theo