Cho phép nhân:

ABCD E DCBA

Với A, B, C, D, E là các chữ số khác nhau. Hãy tìm số ABCD?

--------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 19/2/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 20/2/2016.

------------

Chúc mừng hai bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Phước Nguyễn

2. Katherine Lilly Filbert, Trường THCS Minh Khai, Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa

------------

Xem đáp án

Đáp án (của bạn Katherine Lilly Filbert)

Bạn Katherine Lilly Filbert đã viết chương trình cho máy tính như sau và mày tính cho ra kết quả duy nhất là: 2178 x 4 = 8712.

Uses crt;
Var a,b,c,d,e:integer;
BEGIN
  clrscr;
  For a:=1 to 9 do
     For b:=0 to 9 do
        For c:=0 to 9 do
            For d:=1 to 9 do
                 For e:=1 to 9 do
                        If ((a*1000+b*100+c*10+d)*e = d*1000+c*100+b*10+a) and (a<>b) and (a<>c) and
                              (a<>d) and (a<>e) and (b<>c) and (b<>d) and (b<>e) and (c<>d) and (c<>e) and
                                   (d<>e) then Writeln('a=',a,' b=',b,' c=',c,' d=',d,' e=',e);

     Readln
END.

*Kết quả: a=2  

                b=1

                c=7

                d=8

                e=4

Ghi chú: Các bạn có thể xét các trường hợp của E và A để tìm ra đáp số như lời giải của bạn Phước Nguyễn.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }