Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thu Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thu Hà

Trần Thu Hà
off

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:08:53
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:10:46
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:28:30
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:06:53
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 21:27:27
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 21:41:24
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:07:13
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 08:28:57
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:49:58
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 12:19:57
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 12:31:04
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 12:38:57
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 14:41:40
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 14:43:23
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:09:32
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 10:22:58

Luyện Tiếng Anh

55 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5500

Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:21:51
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:22:49
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:24:22
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:27:46
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:31:21
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 10:48:23
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:53:47
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:48:05
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:51:00
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:55:05
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:55:20
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:55:34
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:19:01
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:19:13
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:34:08
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:37:05
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 08:46:12
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:37:53
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:22:44
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:23:59
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:24:11
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:24:54
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:25:05
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:46:56
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 12:58:09
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 12:58:56
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 13:00:11
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 13:04:33
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 13:07:57
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 13:11:37
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:14:51
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:09:57
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:40:39
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:02:28
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 18:46:42
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 18:50:40
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 18:52:21
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 18:54:09
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 20:36:59
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:07:27
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 20:14:21
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 20:32:58
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 20:34:04
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 20:35:57
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 20:36:09
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 20:17:57
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 20:34:38
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 19:45:36
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:40:51
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:29:52
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:31:00
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:32:28
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:34:53
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:36:40
Trần Thu Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 13:52:14

Điểm thi

Trần Thu Hà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-22 08:52:09
Trần Thu Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-16 09:46:40
Trần Thu Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-14 21:59:01
Trần Thu Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 21:56:59
Trần Thu Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 21:55:05
Trần Thu Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 21:53:30
Trần Thu Hà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 21:50:48