Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ CTV

✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿
.

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-12-21 20:24:27

Luyện văn - Tiếng Việt

52 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5200

✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:04:55
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:23:31
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:57:13
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:18:45
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:45:54
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 17:33:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 21:13:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:28:32
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:33:24
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:35:39
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:21:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:55:45
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:59:31
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:09:00
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:19:04
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:35:35
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:32:47
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:59:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:05:42
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:56:12
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:51:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:45:54
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:52:08
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:58:48
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:59:05
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:21:21
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:47:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:56:10
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:07:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:09:06
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:02:55
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:57:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:14:02
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:20:53
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:34:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:32:17
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:08:34
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:55:41
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 22:17:21
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:06:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:22:27
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:43:09
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:00:21
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 19:41:00
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 14:30:53
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:38:49
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:00:14
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:26:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 19:35:40
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 10:09:52

Luyện Tiếng Anh

175 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17500

✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:48:34
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:29:11
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 18:50:37
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:16:13
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:22:32
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:19:03
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:41:24
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:50:06
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 22:03:54
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:16:09
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:54:07
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:02:02
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:13:02
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:46:35
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:33:05
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:16:37
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:26:26
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 16:01:47
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:15:37
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:23:46
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:33:21
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:40:59
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:47:47
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:07:05
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:27:12
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:38:49
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:44:32
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 19:23:18
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 06:50:47
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 15:55:31
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:04:59
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:37:00
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 15:58:18
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:40:33
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:37:36
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:53:17
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:13:32
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:16:49
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:19:17
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:30:05
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:29:07
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:03:07
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:40:05
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:30:47
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:07:26
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:35:18
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 15:38:07
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:50:43
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:31:11
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:53:09
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:25:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:35:24
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:51:34
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 22:19:19
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:13:42
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:55:58
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:43:28
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:33:45
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:31:35
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:07:38
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:10:58
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:16:27
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:22:03
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:55:20
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:50:54
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:02:34
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:45:42
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:55:48
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:42:54
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 15:27:22
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:50:57
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:04:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:51:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:40:41
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION: The countryside through visitors'eyes
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:51:31
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:49:40
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:41:45
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:50:55
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:59:19
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:59:15
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 22:03:02
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 20:42:11
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:39:48
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:41:52
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:47:22
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:54:36
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 19:11:48
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:15:52
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:55:19
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:50:01
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:26:57
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 20:58:21
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:49:08
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:38:56
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:13:00
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:23:11
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:10:16
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:33:09
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:44:19
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 20:53:24
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 20:56:39
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:28:44
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:37:42
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:27:32
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:29:43
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:37:42
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:41:51
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:45:13
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:49:36
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:51:03
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:25:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:30:19
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:21:35
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 19:44:13
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:30:23
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 10:03:09
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:53:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:01:38
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:01:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:07:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:01:50
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:22:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:32:13
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:54:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:09:16
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:51:40
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:30:55
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:30:50
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:31:47
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:15:30
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:39:10
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:39:10
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:52:34
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:45:16
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:50:34
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:51:44
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:58:36
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:59:20
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:59:20
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:53:50
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 14:41:58
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 14:42:05
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:14:12
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:19:07
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:31:01
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:39:24
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:43:45
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:46:04
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:48:34
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:50:48
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:35:59
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:38:27
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:47:27
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:59:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:06:31
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:16:46
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 08:55:47
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:10:46
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:14:48
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:15:09
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:15:24
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:15:37
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:15:50
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:16:10
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:16:24
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:16:36
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:16:46
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:01
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:11
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:22
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:32
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:44
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:52
✿丂uᄊᄊ乇尺イノᄊ乇~~✿ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:19:00

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 10:49:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-13 19:31:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-13 19:29:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-13 19:25:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 19:06:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 17:37:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 17:35:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 17:33:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:53:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:51:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:48:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:44:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:40:49
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:37:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:32:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-30 16:19:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:27:46
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:25:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:19:04
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:14:54