Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) CTV

( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿)
.../:\\\'\\\')))
  • Tên: ( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿)
  • Đang học tại: Trường THCS Tứ Mỹ
  • Địa chỉ: Huyện Tam Nông - Phú Thọ
  • Điểm hỏi đáp: 1340SP, 31GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 40SP, 2GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2020-12-21 20:24:27

Luyện văn - Tiếng Việt

52 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5200

Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:04:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:23:31
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:57:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:18:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 09:45:54
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 17:33:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 21:13:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:28:32
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:33:24
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:35:39
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:21:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:55:45
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:59:31
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:09:00
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:19:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:35:35
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:32:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:59:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:56:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:51:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:52:08
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:58:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:59:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:21:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:47:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:56:10
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:07:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:02:55
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:57:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:14:02
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:20:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:34:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:32:17
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:08:34
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 21:55:41
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 22:17:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:06:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:22:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:43:09
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:00:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 19:41:00
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 14:30:53
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:38:49
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:00:14
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:26:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 19:35:40
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 10:09:52

Luyện Tiếng Anh

175 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17500

Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:48:34
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:29:11
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 18:50:37
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:16:13
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:22:32
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:19:03
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:41:24
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:50:06
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 22:03:54
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:16:09
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:54:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:02:02
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:13:02
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:46:35
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:33:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:16:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:26:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 16:01:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:15:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:23:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:33:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:40:59
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 20:47:47
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:07:05
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:27:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:38:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:44:32
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 19:23:18
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 06:50:47
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 15:55:31
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:04:59
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:37:00
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 15:58:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:40:33
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:37:36
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:53:17
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:13:32
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:16:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:19:17
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:30:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:29:07
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:03:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:40:05
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:30:47
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:07:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:35:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 15:38:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:50:43
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:31:11
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:53:09
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:25:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:35:24
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:51:34
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 22:19:19
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:13:42
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:55:58
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 19:43:28
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:33:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:31:35
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:07:38
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:10:58
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:16:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:22:03
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:55:20
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:50:54
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:02:34
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:45:42
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:55:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:42:54
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 15:27:22
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 19:50:57
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:04:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:51:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:40:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:51:31
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:49:40
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:41:45
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:50:55
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:59:19
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:59:15
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 22:03:02
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 20:42:11
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:39:48
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:41:52
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:47:22
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 08:54:36
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 19:11:48
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:15:52
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:55:19
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:50:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:26:57
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 20:58:21
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:49:08
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:38:56
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:13:00
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:23:11
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:10:16
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:33:09
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:44:19
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 20:53:24
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 20:56:39
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:28:44
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:37:42
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:27:32
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:29:43
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:37:42
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:41:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:45:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:49:36
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:51:03
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:25:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 15:30:19
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:21:35
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 19:44:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:30:23
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 10:03:09
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:53:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:01:38
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:01:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:07:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:01:50
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:22:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:32:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:54:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:09:16
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:51:40
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:30:55
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:30:50
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:31:47
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:15:30
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:39:10
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:39:10
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:52:34
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:45:16
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:50:34
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:51:44
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:58:36
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:59:20
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:59:20
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:53:50
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 14:41:58
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 14:42:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:14:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:19:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:31:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:39:24
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:43:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:46:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:48:34
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:50:48
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:35:59
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:38:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:47:27
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:59:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:06:31
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:16:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 08:55:47
( FF )ɱ√ρ︵Ruok❄x❄///////////=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:10:46
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:14:48
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:15:09
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:15:24
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:15:37
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:15:50
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:16:10
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:16:24
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:16:36
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:16:46
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:01
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:11
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:22
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:32
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:44
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:17:52
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:19:00

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 10:49:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-13 19:31:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-13 19:29:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-13 19:25:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 19:06:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 17:37:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 17:35:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 17:33:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:53:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:51:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:48:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:44:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:40:49
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:37:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-09 09:32:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-30 16:19:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:27:46
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:25:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:19:04
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-28 21:14:54