Hồ Minh Tùng

Giới thiệu về bản thân

Hello !
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

1. XÍCH QUỶ - Tên nước ta thời vua Kinh Dương Vương

2.VĂN LANG – Tên nước ta thời các vua Hùng

3.ÂU LẠC – Tên nước ta thời vua An Dương Vương

4. VẠN XUÂN – Tên nước ta thời nhà tiền Lý và nhà Ngô

5. ĐẠI CỒ VIỆT - Tên nước ta thời nhà Đinh

6. ĐẠI VIỆT - Tên nước ta thời nhà Lý, nhà Trần, sau đó sang thời nhà Hồ thì bị thay đổi

7. ĐẠI NGU -  Tên nước ta thời nhà Hồ

8. ĐẠI VIỆT - Lại được sử dụng làm quốc hiệu nước ta vào thời kỳ Hậu Lê và nhà

Tây Sơn

9.VIỆT NAM - Tên nước ta thời Nhà Nguyễn tính từ năm 1804-1884

10.ĐẠI NAM - Tên nước ta thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn

11. VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA - Tên nước ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975)

12. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – Tên nước ta từ năm 1976 đến nay

tổng vận tốc là :

27+33=60(km/giờ)

quãng đường là:

5x60=300(km)

         Đáp số:300km