Thầy Hùng Olm

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Thầy Hùng Olm
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

+ Tính số lượng số của dãy: 20 số hạng

+ Tính tổng dãy số cách đều: 241

Vì Dài + Rộng = 50% chu vi

Rộng = 10% chu vi

Dài = 40% chu vi

Phá ngoặc:

-12x +3 = 87

12x = - 84

x=-7

40/75

Toán Tổng Tỉ

3n - 5 = 3.(n+4)-17 

Để A nguyên thì 17 chia hết n + 4 

TH1: n + 4 = 1 --> n =-3

TH2: n+4=-1 --> n = -5

TH3: n+4 = 17 --> n = 13

TH4: n +4 = -17 --> n = -21

KL: có 4 giá trị n thuộc Z để A nguyên

\(\dfrac{abab}{cdcd}=\dfrac{ab}{cd}\)

\(\dfrac{abcabc}{abc}=1001\)

3n + 2 = 3.(n-3) +11

Do đó: 11 chia hết n-3

+ n - 3 = 1 --> n = 4

+ n - 3 = -1 --> n = 2

+ n - 3 = 11--> n = 14

+ n - 3 = -11 --> n = -8

Kết luận: \(n=\left\{-8,2,4,14\right\}\)

TBC số nhãn vở của 3 người: (20+30 - 6):2 = 22 (cái)

Số nhãn vở của La: 22 - 6 = 16 (cái)

vì x, y lf số tự nhiên nên 2x+1 phải là số lẻ

54 = 2.27 = 3.18 = 6.9

TH 1: \(\left\{{}\begin{matrix}2x+1=27\\y=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=13\\y=2\end{matrix}\right.\)

TH 2: \(\left\{{}\begin{matrix}2x+1=3\\y=18\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=18\end{matrix}\right.\)

TH 3: \(\left\{{}\begin{matrix}2x+1=9\\y=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=4\\y=6\end{matrix}\right.\)