dấu tên

Giới thiệu về bản thân

trời ơi cứu tui trời ơi

a) 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50

b)20,30,40

8tạ 7 yến= 8,7 tạ

4m 9cm=4,09m

4tấn 36kg=4,036tấn

2tạ 16kg=2,16tạ