Th_Doraemon

Giới thiệu về bản thân

...........................

`15-3|x|=-30`

`=>3|x|=15+30=45`

`=>|x|=15`

`=>x=15` hoặc `x=-15`

`(1)^2+x=3/4`

`1+x=3/4`

`x=3/4-1`

`x=-1/4`

Diện tích hình thang là:

  (15+11)x19:2=247(cm2)

Ta có: \(\dfrac{n+1}{n-2}=\dfrac{n-2+3}{n-2}=1+\dfrac{3}{n-2}\)

Để \((n+1) \vdots (n-2)\) thì \(1+\dfrac{3}{n-2}\) là số nguyên

   \(=>\dfrac{3}{n-2} \in Z\)

  \(=>n-2 \in Ư_{3}\)

Mà \(Ư_{3}=\){\(\pm1;\pm3\)}

`@n-2=1=>n=3`

`@n-2=-1=>n=1`

`@n-2=3=>n=5`

`@n-2=-5=>n=-3`

Mua `12,5 m` dây điện cùng một loại phải trả số tiền là:

      \(81000:9\times12,5=112500\) (đồng)

\(\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+....+\dfrac{1}{\sqrt{100}+\sqrt{99}}\)

\(=1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}-\dfrac{1}{\sqrt{3}}+...+\dfrac{1}{\sqrt{99}}-\dfrac{1}{\sqrt{100}}\)

\(=1-\dfrac{1}{\sqrt{100}}\)

\(=\dfrac{\sqrt{100}-1}{\sqrt{100}}\)

%\(m_{muối} =\dfrac{100}{100+900}\times100=10\)%

`a)` Thay `x=-24` vào biểu thức: `-24+(-12)=-24-12=-36`

`b)` Thay `y=-145` vào biểu thức: `(-234)+(-145)=-234-145=-379`

`c)` Thay `x=-1` vào biểu thức: `-1+(-12)+(-234)=-1-12-234=-247`

`15` người đào hết số ngày là:

      `120:5=24` (ngày)