Nhằm giúp các em học sinh tự ôn tập cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ kiểm tra giữa học kì I, OLM đã cung cấp bộ đề kiểm tra giữa kì các bộ môn, các lớp năm 2023 - 2024. Mỗi bộ gồm đề, đáp án và hướng dẫn. Ngoài ra, một số đề có kèm bảng ma trận, giúp giáo viên tham khảo để xây dựng đề của mình.

Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra tới!

Dưới đây là bộ đề kiểm tra giữa học kì 1. Hãy nhấn vào link để ôn luyện ngay!

loading... Lớp 1:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2130995555

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2131051786

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2131095847

- Môn Tiếng Việt:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2249231718

+ Bộ Cánh Diều: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2249335546

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2249338780

loading... Lớp 2:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2131111643

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2131132308

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2131145230

- Môn Tiếng Việt:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2130516570

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2130531714

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2130662847

- Môn Tiếng Anh:

+ Global: https://olm.vn/chu-de/the-first-midterm-test-2061462477

+ iLearn: https://olm.vn/chu-de/the-first-midterm-test-2132385399

+ Family & Friends: https://olm.vn/chu-de/the-first-midterm-test-2132682169

loading... Lớp 3:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2130016885

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2130081257

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2130100135

- Môn Tiếng Việt:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2131322713

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2130672540

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2130744231

- Môn Tiếng Anh:

+ Global: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-test-2025107184

+ iLearn: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-tests-2128839433

+ Family & Friends: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-tests-2035924115

+ Explore Our World: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-tests-2026380348

loading... Lớp 4:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-giua-ki-i-2243942952

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-ki-1-2244793238

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-ki-1-2245300709

- Môn Tiếng Việt:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2233017530

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2249341189

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-tiet-6-7-2204972658

- Môn Tiếng Anh:

+ Global: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-tests-2182644491

+ iLearn: https://olm.vn/chu-de/the-first-midterm-test-2206689168

loading... Lớp 5:

- Môn Toán: https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-giua-hoc-ki-i-479069

- Môn Tiếng Việt: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-ki-1-2249342628

- Môn Tiếng Anh: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-tests-2025123325

loading... Lớp 6:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2227143653

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2227285634

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2227292714

- Môn Ngữ văn:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-thi-tham-khao-giua-hoc-ki-i-2131247296

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/de-thi-tham-khao-giua-hoc-ki-i-2131270169

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-tham-khao-giua-hoc-ki-i-2131228226

- Môn Tiếng Anh:

+ Global: https://olm.vn/chu-de/the-first-midterm-test-2017391113; https://olm.vn/chu-de/the-first-midterm-test-2-2042215821

+ iLearn: https://olm.vn/chu-de/revision-for-the-mid-term-test-843083

+ Friends Plus: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-test-2032841906

+ Explore English: https://olm.vn/chu-de/the-first-midterm-test-2061389367

- Môn Khoa học tự nhiên:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2237908628

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2242841930

+ Bộ Chân trời sáng tạo: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2242823352

- Môn Lịch sử và địa lí:

Bộ KNTT:

+ Lịch sử : https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-hoc-ki-1-2221517963

+ Địa lí: https://olm.vn/chu-de/de-tham-khao-giua-hoc-ki-1-de-so-1-2250218362

loading... Lớp 7:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2225541746

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-ki-cuoi-ki-1-2134407631

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-ki-1-2144529801

- Môn Ngữ văn:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-thi-tham-khao-giua-hoc-ki-i-2131567228

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/de-thi-tham-khao-giua-hoc-ki-i-2131557861

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-thi-tham-khao-giua-hoc-ki-i-2131562448

- Môn Tiếng Anh:

+ Global: https://olm.vn/chu-de/the-first-end-of-term-test-2054838485 ; https://olm.vn/chu-de/the-first-end-of-term-test-2-2135381686

+ I-Learn: https://olm.vn/chu-de/review-1-unit-1-2-3-2061594494 ; https://olm.vn/chu-de/midterm-test-1-2016395458

- Môn Khoa học tự nhiên:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-2233826823

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giu-hoc-ki-i-2234594602

+ Bộ Chân trời sáng tạo: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2234602291

- Môn Lịch sử và địa lí:

Bộ KNTT:

+ Lịch sử: https://olm.vn/chu-de/de-tham-khao-giua-ki-1-2249790645

+ Địa lí: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-de-so-1-2250221635

loading... Lớp 8:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2220950801

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2220415586

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2232524745

+ Bộ Cùng khám phá: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2246114142

- Môn Ngữ văn:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2249272213

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2249273505

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2233935488

- Môn Tiếng Anh:

+ Global: https://olm.vn/chu-de/review-and-tests-2199000591 

+ i-Learn: https://olm.vn/chu-de/the-1st-midterm-test-2226464975

- Môn Khoa học tự nhiên:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2229319332

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2229745782

- Môn Lịch sử và địa lí:

Bộ KNTT:

+ Lịch sử: https://olm.vn/chu-de/de-thi-tham-khao-giua-ki-1-2250002400

+ Địa lí: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ky-1-2250383938

loading... Lớp 9:

- Môn Toán: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2227275403

- Môn Ngữ văn: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-de-so-1-2134637714

- Môn Tiếng Anh: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-tests-2025128951

- Môn Sinh: https://olm.vn/chu-de/on-thi-giua-hoc-ki-i-2132679932

- Môn Hóa: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-ki-i-2134674256

- Môn Lý: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-2246127119

- Môn Lịch sử: https://olm.vn/chu-de/de-thi-tham-khao-giua-hoc-ki-1-2250028464

- Môn Địa lí: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-2250396458

loading... Lớp 10:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-thi-giua-hoc-ki-i-bo-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-2224895811

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/de-thi-giua-hoc-ki-i-bo-canh-dieu-2225659964

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-thi-giua-hoc-ki-i-bo-chan-troi-sang-tao-2225660389

- Môn Ngữ văn:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-thi-tham-khao-2130598123

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/de-tham-khao-giua-hoc-ki-i-2131519401

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-tham-khao-cuoi-hoc-ki-i-2142926871

- Môn Tiếng Anh:

+ Global: https://olm.vn/chu-de/review-1-2054069767 ; https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-test-no1-2054309170

+ i-Learn: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-test-2056460314

- Môn Sinh học:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-2133084671

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-2136601938

+ Bộ Chân trời sáng tạo: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-2133621131

- Môn Hóa học:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-thi-giua-hoc-ki-i-2132860533

+ Bộ CD: https://olm.vn/chu-de/on-thi-cuoi-hoc-ki-i-2145753717

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/on-thi-cuoi-hoc-ki-i-2145748820

- Môn Vật lí:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-thi-giua-hoc-ki-i-2133056301

+ Bộ CD: https://olm.vn/chu-de/de-thi-giua-hoc-ki-i-de-so-1-2134611884

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-thi-giua-hoc-ki-i-2134616741

loading... Lớp 11:

- Môn Toán:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-ki-i-2227375289

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-ki-i-2227396156

+ Bộ CTST: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-ki-i-2228419292

- Môn Ngữ văn: https://olm.vn/chu-de/kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2234475392

- Môn Tiếng Anh:

+ Global: https://olm.vn/chu-de/the-first-midterm-test-2232490749

- Môn Sinh học:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-2244773256

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-2245998734

- Môn Hóa học:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2240093207

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2240098515

- Môn Vật lí:

+ Bộ KNTT: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2241671521

+ Bộ Cánh diều: https://olm.vn/chu-de/on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2243943248

loading... Lớp 12:

- Môn Toán: https://olm.vn/chu-de/on-tap-va-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-2127480890

- Môn Ngữ văn: https://olm.vn/chu-de/de-tham-khao-giua-hoc-ki-i-2132342314

- Môn Tiếng Anh: https://olm.vn/chu-de/the-first-mid-term-test-2017266646

- Môn Sinh học: https://olm.vn/chu-de/de-kiem-tra-giua-ki-i-2131137497

- Môn Hóa học: https://olm.vn/chu-de/on-tap-giua-hoc-ki-i-2055228153