Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với thanhtung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

thanhtung

thanhtung
VN vô địch,VN vô địch,VN vô địch, VN vô địch VN vô địchVN vô địchVN vô địch

Luyện toán

3 -Trung bình 6.50 - Tổng điểm 325

thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:07:34
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:00:42
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:52:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 6.65 - Tổng điểm 4718

thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 18:28:01
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:50:01
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 18:52:53
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:55:08
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:35:59
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:01:27
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:00:53
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:01:14
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 20:17:53
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 20:17:21

Điểm thi

thanhtung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 20:18:43
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-08-04 20:00:37
thanhtung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-03 20:21:35
thanhtung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-03 20:14:11
thanhtung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2018-08-02 19:59:18