Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với thanhtung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

thanhtung
VN vô địch,VN vô địch,VN vô địch, VN vô địch VN vô địchVN vô địchVN vô địch

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:07:34
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:00:42
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:52:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:33:06
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 20:26:51
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-08-20 20:21:03
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:26:22
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:29:07
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:34:23
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 17:31:33
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 20:28:21
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 19:57:23
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 18:19:57
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:55:56
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 19:47:25
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 20:03:35
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 19:24:47
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:05:07
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 20:03:58
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:04:19
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 19:20:19
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 20:40:14
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:49:11
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 19:17:14
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 20:40:56
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 20:40:28
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 19:34:44
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 19:57:45
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:54:47
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 19:24:32
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:55:07
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 19:18:45
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision untit 14
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 19:27:55
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:57:25
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:57:02
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:18:23
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 20:17:21
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 20:17:53
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:01:14
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:00:53
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:01:27
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:35:59
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:55:08
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 18:52:53
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:50:01
thanhtung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 18:28:01

Điểm thi

thanhtung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 20:18:43
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-08-04 20:00:37
thanhtung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-03 20:21:35
thanhtung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-03 20:14:11
thanhtung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2018-08-02 19:59:18