Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tranyennhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tranyennhi

tranyennhi

Luyện toán

25 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 2667

tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 12:01:24
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 16:50:29
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 21:13:19
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 17:25:43
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 13:42:55
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 12:38:57
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 10:38:36
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 08:57:02
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 16:36:21
tranyennhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 08:41:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 08:31:11
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 08:28:58
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:47:34
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:45:04
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:34:00
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:27:08
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:16:59
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:15:02
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-01 22:08:20
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-27 11:26:23
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-27 11:22:23
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-26 22:11:23
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-26 11:19:23
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 15:55:40
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-19 10:41:38
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 08:37:00
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 08:34:07
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-18 14:15:19
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-02-18 14:10:06
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 14:06:15
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:44:52
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:39:35
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:37:53
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:35:56
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:33:03
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:30:40
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:25:40
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:23:01
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:20:24
tranyennhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-18 11:18:47