Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Xyz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Xyz
I know Saint Peter won\'t call my name ,never an honest word . But that was when I ruled the world
  • Tên: Xyz
  • Đang giảng dạy tại: Trung tâm OLM 2
  • Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 1853SP, 213GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 11SP, 2GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2021-02-27 16:30:59
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 21:55:42
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2021-01-18 19:17:04
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2021-01-23 10:35:17
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2021-01-23 10:29:09
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2021-01-23 10:19:37

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lần cuối làm bài: 2019-02-27 22:03:08
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 07:49:44
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 07:53:58

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 11:02:50
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 12:19:10
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 12:25:10
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 11:01:23
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 14:21:23
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 11:29:53
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:56:30
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:39:19
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:21:30
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:27:01
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:34:30
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 22:32:50
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 22:41:34
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 22:49:56
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:39:44
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:48:25
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 06:51:33
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 07:00:07
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 07:13:30
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 07:35:54
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 07:47:31
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:15:47
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 10:41:23
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 10:43:48
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 10:53:23

Điểm thi

Xyz làm bài Kiểm tra định kì giữa học kỳ II đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-01 17:08:13
Xyz làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-01 16:52:59
Xyz làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-28 22:11:13
Xyz làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-20 05:23:42