Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Xyz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Xyz
Welcome to my house !!! Happy new year 2020 !

Luyện toán

20 -Trung bình 6.82 - Tổng điểm 2661

Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 12:29:25
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số có quy luật
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:19:15
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 12:18:06
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 12:27:43
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:32:23
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:23:15
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 23:04:17
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 23:16:33
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 23:21:52
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:59:07

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 9.32 - Tổng điểm 373

Lần cuối làm bài: 2019-02-27 22:03:08
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 07:49:44
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 07:53:58

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 2567

Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:21:30
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:34:30
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:39:19
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:27:01
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 14:21:23
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 09:15:47
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:39:44
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 09:48:25
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 22:49:56
Xyz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 22:41:34

Điểm thi

Xyz làm bài Kiểm tra định kì giữa học kỳ II đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-01 17:08:13
Xyz làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-01 16:52:59
Xyz làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-28 22:11:13
Xyz làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-20 05:23:42