Nguyễn Lâm Xuân Hân

Giới thiệu về bản thân

Không những học ở sách, mà phải học ở cuộc sống nữa.