Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Wrecking Ball. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Wrecking Ball

Wrecking Ball
Mị là nữ nha :(

Luyện toán

25 -Trung bình 5.55 - Tổng điểm 3274

Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 15:21:02
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 17:32:29
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 15:36:54
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 16:08:26
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 15:59:33
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác nội tiếp đường tròn - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 13:40:13
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 15:15:50
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 14:52:11
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 14:47:45
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tích, thương các căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 21:51:30

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 400

Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 15:05:36

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Wrecking Ball làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:03:30
Wrecking Ball làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-11 17:32:19