Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Wrecking Ball. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Wrecking Ball

Wrecking Ball
Mệt :) Duolingo của t: https://www.duolingo.com/Tiptip347

Điểm thi

Wrecking Ball làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:03:30
Wrecking Ball làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-11 17:32:19

Luyện toán

23 -Trung bình 5.44 - Tổng điểm 3046

Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 15:25:53
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điều kiện để phân thức có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 15:27:33
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 19:49:29
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 08:25:53
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 16:43:57
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 16:45:09
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 15:02:11
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 21:44:14
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 08:04:52
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 15:15:32