Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Wrecking Ball. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Wrecking Ball CTV

Wrecking Ball
https://hoc24.vn/vip/victoriadelious :)

Luyện toán

33 -Trung bình 6.02 - Tổng điểm 4152

Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 18:06:38
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:44:01
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 15:48:27
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 15:54:08
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 15:21:02
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 17:32:29
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 15:36:54
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 15:04:49
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 16:08:26
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 15:59:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 400

Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 15:05:36

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 7.59 - Tổng điểm 1215

Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:38:37
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:34:01
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:37:33
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:51:15
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:49:15
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:47:28
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:45:09
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:43:22
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:41:01
Wrecking Ball đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:53:09

Điểm thi

Wrecking Ball làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:03:30
Wrecking Ball làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-11 17:32:19