Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với kudo shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

kudo shinichi

kudo shinichi
I Love Math!!!\"If I feel unhappy, I do mathematics to become happy. If I am happy, I do mathematics to keep happy.\" https://olm.vn/thanhvien/shitbo12345 :3 e zai =)).

Luyện toán

25 -Trung bình 9.01 - Tổng điểm 2614

kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 11:06:30
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 10:59:10
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:36:58
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 18:05:02
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 06:12:23
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 21:36:45
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 10:45:16
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 15:19:43
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 20:55:19
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 12:38:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 11:02:06
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-11 19:41:03
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-03 13:45:35
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-29 16:29:08
kudo shinichi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-09 21:31:51
kudo shinichi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-08 22:07:33
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-08 22:04:30
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-28 12:49:55
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-28 12:45:00
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-16 20:05:28
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-15 19:56:33
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 19:53:58
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-15 19:51:41
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-12 20:58:24
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:26:33
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:23:07
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:11:27