Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vũ anh tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vũ anh tú

vũ anh tú
*[PINOCHIO]* HI EVERYBODY !

Luyện toán

1 -Trung bình 5.28 - Tổng điểm 581

vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:54:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 495

vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:45:22
vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:02:12
vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:06:56
vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:06:50

Điểm thi

vũ anh tú làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 19:41:50
vũ anh tú làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-02 20:04:02
vũ anh tú làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 19:28:00