Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Việt Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Việt Khang

Vũ Việt Khang
khang khang khang khang khang khang khang khang khang..............khang...Hello khang

Luyện toán

36 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3600

Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:46:01
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:33:37
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:29:37
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:23:10
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:37:15
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:02:44
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 11:03:13
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 09:20:43
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 12:03:27
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 12:16:31
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 11:57:12
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 12:05:20
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 12:18:05
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:04:11
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:25:16
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 12:19:18
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 19:04:59
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:16:54
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:03:27
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:04:46
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:14:55
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:41:30
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:52:03
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 11:05:03
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 22:54:28
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 08:25:28
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 09:24:31
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 10:24:22
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 08:50:07
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 13:11:59
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 11:18:01
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:24:07
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 11:28:59
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 14:31:30
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 14:10:17
Vũ Việt Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:47:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Vũ Việt Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 21:27:45
Vũ Việt Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-21 21:16:35