Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN QUỐC KHANG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN QUỐC KHANG

NGUYỄN QUỐC KHANG
Do not judge others by their appearance!

Luyện toán

105 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10500

NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:59:46
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:26:32
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 19:27:33
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 18:13:36
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 14:16:31
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:48:14
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:04:49
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 14:13:58
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:36:37
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:07:00
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 14:16:05
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 22:17:28
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 22:19:19
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 17:40:48
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:11:25
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:14:30
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:36:56
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:39:42
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:41:06
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:43:13
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 17:45:50
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 14:08:57
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:31:07
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 21:16:29
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:58:14
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:01:08
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:12:23
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:03:37
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:16:10
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 22:00:59
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:05:56
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:08:14
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 18:22:47
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 16:59:45
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 11:38:50
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 16:57:20
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 09:55:54
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:15:38
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 17:58:27
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:13:51
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 14:23:03
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 19:35:35
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 18:31:57
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:01:24
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:52:54
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:14:06
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 21:21:48
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 16:51:30
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 18:43:51
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 23:06:00
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 18:45:07
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:42:40
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 23:07:39
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:02:49
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 22:17:30
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:03:55
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 17:09:05
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 23:19:09
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:27:36
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 21:57:32
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 17:20:20
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 09:31:08
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:47:39
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 16:34:25
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 18:51:49
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:34:14
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:24:09
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:02:33
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 17:18:49
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:39:55
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:02:05
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 14:08:37
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 17:07:41
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:57:46
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:30:04
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:16:01
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 21:48:00
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 18:14:27
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-27 17:15:04
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 21:30:58
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:33:37
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:04:38
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:58:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 22:12:20
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 12:43:59
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 19:04:50
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 22:27:11
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 22:11:54
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 13:19:48
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 22:34:45
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 11:52:10
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 10:47:04
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 18:15:48
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 19:31:31
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 19:23:16
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 13:34:44
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:14:06
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 16:34:06
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:16:09
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 17:23:20
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 09:54:33
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:13:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:37:20
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:34:07
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 22:25:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 17:21:02

Điểm thi

NGUYỄN QUỐC KHANG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 14:31:56
NGUYỄN QUỐC KHANG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 14:05:01
NGUYỄN QUỐC KHANG làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-31 22:42:26