Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Phương Thảo

Trần Phương Thảo
Yêu tổ quốc yêu đồng bào hay hút thuốc lào là thương dân 😂

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:21:36
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:27:23
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 23:02:51
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:40:01
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 23:11:11
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:35:01
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:47:12
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:39:42
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:35:28
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:16:01
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 17:32:10
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 17:36:42
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:45:18
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:48:30
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:54:34
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:57:13
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:49:41
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:52:04
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:54:06
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:56:05
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:58:56
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:59:09
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:00:33
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:02:07
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:04:39
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:07:31
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:10:14
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:34:10
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:36:22
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:41:14
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:43:34
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 15:48:43
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:51:13
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:09:33
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:16:14
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:47:18
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:18:20
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:00:14
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:19:25
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:35:15
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:13:00
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:05:48
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:47:51
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:00:29
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:44:40
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:53:48
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:39:17
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 18:59:37
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:38:45
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 17:09:09
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:42:31
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 18:31:08
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:56:52
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 18:36:08
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:01:17
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 18:49:00
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:20:43
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:05:49
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:25:03
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 22:04:53
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:25:50
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:26:58
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:52:50
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:49:43
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:15:11
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 10:23:15
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 19:48:54
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:32:07
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:29:18
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:25:00
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:26:31
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 19:17:26
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 19:45:11
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 18:31:13
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 10:03:20

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:42:16
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:09:13
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:19:06
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:32:48
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:57:13
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:02:50
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:02:45
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:35:28
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:30:44
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:20:11

Luyện Tiếng Anh

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:42:48
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:03:56
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:53:04
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 17:47:57
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:17:08
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:05:56
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:03:13
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:49:24
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:55:40
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:57:18
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:04:38
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:04:37
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:06:25
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:56:11
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:10:50
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:13:30
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:50:21

Điểm thi

Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-05-02 11:38:16
Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:50:02
Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:46:50
Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:44:50
Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:16:49