Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Quốc Hoàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Quốc Hoàn

Trần Quốc Hoàn
=3 Hello cac ban

Luyện toán

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:18:44
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện chia hết
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 11:00:01
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 19:25:50
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 17:04:44
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:13:30
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:24:43
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 22:46:20
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 19:52:58
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 22:01:37
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:02:26
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:26:29
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:18:51
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 18:32:34
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:15:21
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:03:45
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 19:55:41
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 22:14:18
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:40:00
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 11:25:03
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 12:49:49
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:20:46
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 13:24:32
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 18:53:16
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 11:40:49
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 13:11:38
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:48:08
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:19:12
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 23:07:21
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:35:51
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:04:45
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:11:57
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 18:01:40
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 23:24:04
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 10:48:11
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 19:56:15
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:06:55
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 11:36:40
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:00:09
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 10:21:53
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 10:35:46
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 10:55:32
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 12:16:50
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 11:08:14
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:05:07
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 10:47:55
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 20:34:56
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 21:32:55
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 20:50:00
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 18:13:56
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 21:03:56
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 16:56:54
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:27:27
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 21:39:03
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 21:37:23
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 21:21:49
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:21:32
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 10:59:14
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:37:44
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:41:53

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 15:08:56

Luyện Tiếng Anh

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:24:09
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:40:41
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:44:13
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:27:57
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:30:04
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:30:37
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: The verb ending -ed
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:32:10
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Intonation of questions
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:32:21
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Assimilation
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:32:57
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Linking vowel to vowel
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:33:56
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Sentence stress
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:34:15
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Stressed words (exceptions)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:34:45
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Unstressed words
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:35:00
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Consonant clusters /pl/, /pr, /gl/, /gr/
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:41:03
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:53:08
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Stress in two -syllable words with the same spelling
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:59:59
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Consonant clusters /tr/, /kr/ and /br/
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:03:04
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Stress in three-syllable adjectives and verbs
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:03:40
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Stress in three-syllable nouns
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:04:10
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Stress in words of more than three syllables
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:04:48
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Stress in two-syllable words
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:10:32
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:19:18
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Stress patterns: compound nouns and noun groups
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:30:54
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:04:32
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 17:39:12
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 17:48:55
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 18:03:39
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 11:06:33
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 11:16:16
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 16:00:25
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -ese and -ee
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 16:22:56
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:06:03
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung LISTENING: Exercise precautions
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:09:46
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Past simple (review)/ Past continuous
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:31:01

Điểm thi

Trần Quốc Hoàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 21:27:57
Trần Quốc Hoàn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:47:06
Trần Quốc Hoàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-23 20:39:15
Trần Quốc Hoàn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-23 20:31:33