Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ĐÀO GIA LINH . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ĐÀO GIA LINH

ĐÀO GIA LINH
Welcom!!!^^

Luyện toán

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:14:45
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 18:35:35
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:06:55
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:03:42
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 18:53:47
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 16:24:49
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 17:00:18
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 16:09:53
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 21:32:34
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-09-15 21:20:44
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:11:40
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:33:43
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:02:59
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 18:32:26
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:33:18
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:49:29
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:35:14
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:35:55
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:31:08
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 22:11:42
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:15:51
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:52:21
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 23:05:57
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 15:25:49
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:27:32
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:51:25
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:17:38
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 16:53:19
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Diện tích đa giác & Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:43:43
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 19:59:23
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:47:55
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 20:46:50
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 18:11:11
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:33:53
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:32:20
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 22:29:27
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 21:48:58
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 00:04:15
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:16:33
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 22:24:17
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lý Ta-let
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 22:24:22
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 09:52:11
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:11:11
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 13:40:29
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 13:21:20
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:19:48
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 10:19:03
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 11:08:58
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 16:59:39
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 20:48:15
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 20:44:17
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:36:18
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:47:59
ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:20:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

ĐÀO GIA LINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:20:02

Điểm thi

ĐÀO GIA LINH làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-09-15 21:48:09